Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управління персоналом

Карта самостійної роботи студента з науки

«Управління персоналом»

 

Заочна форма навчання

Сесійний період

№ заняття

Контактні заняття

 

Форма заняття і метод контролю

Максимальна оцінка, балів

Систематичність і активність роботи студента на контактних заняттях

 

1

 

Тема 1. Теоретичні засади управління персоналом

Установча міні - лекція (конспект)

1

Тема 2. Персонал організації

Міні – лекція

Тестовий контроль

1

 

 

 

2

Тема 3. Служба персоналу

Міні – лекція

(конспект)

1

Тема 4. Стратегія, політика і практика управління персоналом

Семінар - дискусія

1

Тема 5. Ресурсне забезпечення управління персоналом

Самостійне вивчення

-

Тема.6. Документація в управлінні персоналом

Самостійне вивчення

-

 

3

Тема 7. Планування в управління персоналом

Міні – лекція

Розв’язання задач

2

Тема 8. Професійний добір та адаптація працівників

Практичне завдання

2

 

 

4

Тема 9. Оцінювання працівників

Міні – лекція

Розв’язання задач

2

Тема 10. Розвиток персоналу та управління трудовою кар’єрою

Самостійне вивчення

-

 

 

 

5

 

Тема 11. Регулювання трудової діяльності персоналу

Міні – лекція

(конспект)

1

Тема 12. Мотивування працівників

Самостійне вивчення

-

Тема 13. Управління трудовою поведінкою працівників

Семінар - дискусія

1

 

 

6

Тема 14. Управління робочим часом

Міні – лекція

(конспект)

1

Тема 15. Управління процесами руху персоналу

Самостійне вивчення

-

Тема 16. Ефективність управління персоналом

Розв’язування задач

2

Сумарна оцінка за темами занять

15

Комплексна контрольна робота в аудиторії

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

25

Міжсесійний період

Виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Вид завдання

 

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

 

Максимальна оцінка, балів

Індивідуальне самостійне практичне завдання за місцем роботи (за обраним варіантом)*

Паперова або електронна

Не пізніше як за 2 тижні до початку сесії

Захист і обговорення результатів

20

Виконання індивідуальної роботи за вибором студента

1. Реферат (есе)

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри**

Паперова або електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

 

 

 

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

____________

**За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності – участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Додаткова інформація:

 

Викладач                                                                    Даниленко Олена Авксентіївна,

доцент, канд.екон. наук

danylenko.o.a@gmail.com

 

Адреса, телефон і режим роботи кафедри:          1-й корпус, аудиторія 319,

                                                                                        тел. 371-61-75

                                                                                        з  понеділка по п’ятницю

                                                                                        з 08-30 до 16-30 та у день заочника

 

 

Індивідуальні практичні завдання для студентів

заочної форми навчання

 

Після засвоєння теоретичного матеріалу науки і деяких практичних навичок під час контактних занять, самостійного вивчення літературних джерел студенти виконують індивідуальне практичне завдання. Для цього вони вивчають, аналізують і оцінюють практику управління персоналом за місцем роботи.

Індивідуальне практичне завдання складається зі вступу та аналітичної частини.

 

Структура вступу є однаковою для всіх студентів, а зміст варіюється залежно від конкретних умов і результатів діяльності організації, в якій працює студент (студент обирає варіант завдання самостійно).

 

Зміст вступу:

-    повна назва організації;

-    вид економічної діяльності;

-    форма власності;

-    основні види продукції, що виробляються, виконувані послуги;

-    загальна чисельність і структура персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів тощо);

-    показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, обсяги продажу, вартість наданих замовникам послуг, вартість виконаних науково-дослідних робіт і т.п.

Для характеристики чисельності персоналу та обсягів основної діяльності використати табличні форми і доповнити їх відповідним коментарем.

 

Завдання для аналітичної частини сформульовано у п’яти варіантах. Студент обирає варіант завдання самостійно.

 

Виконане індивідуальне завдання студент друкує на комп’ютері та оформляє його у вигляді звіту. Звіт друкується на білому папері формату А4, скріплюється металевими скобками або прошивається з лівого краю.

Обсяг звіту має бути не більше 25 с.

У процесі підготовки аналітичної частини звіту забороняється використовувати теорію з літературних джерел (оцінюватися не буде!), а викласти матеріал за даними організації, де працює студент-заочник.

 

Студент зобов’язаний подати звіт на кафедру управління персоналом та економіки праці не пізніше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Звіти, подані пізніше, не перевіряються і не оцінюються.

Залежно від повноти і якості змісту кожне з двох питань аналітичної частини звіту оцінюється за шкалою 10, 8, 6; 3; 0 балів. За недбале оформлення, наявність грубих граматичних і лексичних помилок загальна оцінка за звіт може бути зменшена на 5 балів. Звіт підлягає захисту в міжсесійний період за графіком «Дня заочника».

 

Варіанти аналітичної частини індивідуального самостійного практичного завдання

 

Варіант 1

1.1. Описати чинний порядок і методи планування поточних і перспективних потреб у персоналі різних категорій і професійних груп. Хто в організації за це відповідає, яка використовується інформація, звідки вона береться? Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення процедури планування потреби у персоналі в організації.

1.2. З’ясувати, якими методами, засобами забезпечується диференціація індивідуальних трудових доходів (заробітної плати) в організації, навести конкретні приклади для ілюстрації різного рівня заробітної плати з відповідним коментарем. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо підвищення об’єктивності диференціації індивідуальних трудових доходів.

 

Варіант 2

2.1. Вивчити і описати планування і організацію розвитку персоналу (професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування тощо), проілюструвати це кількісними показниками. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення розвитку персоналу в організації.

2.2. Вивчити та описати сучасні методи мотивації персоналу, які застосовуються в організації. Виявити недоліки та розробити пропозиції щодо їх вдосконалення.

 

Варіант 3

3.1. Вивчити і описати методи професійного підбору різних категорій персоналу, які застосовуються в організації, оцінити їх ефективність. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення професійного підбору персоналу в організації.

3.2. Описати, якими методами, засобами регулюється використання робочого часу в організації, включити до звіту фактичний баланс використання робочого часу за минулий звітний рік. Виявити недоліки у регулюванні робочого часу та розробити рекомендації щодо підвищення ефективності його використання.

 

Варіант 4

4.1. Вивчити і описати порядок, форми, методи визначення посадових обов’язків, завдань, відповідальності на прикладі конкретних структурних підрозділів і посадових осіб. Навести зразки документів. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення регламентації праці в організації.

4.2. Розрахувати за фактичними даними та проаналізувати показники обороту, плинності та стабільності персоналу. Дати рекомендації щодо закріплення персоналу в організації.

 

Варіант 5

5.1. Проаналізувати чинну систему оцінювання різних категорій персоналу: періодичність, методи, процедуру. Зробити висновки щодо її об’єктивності. Навести конкретні приклади. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення організації оцінювання персоналу.

5.2. З’ясувати, чи є в організації кадровий резерв на заміщення ключових посад, як він формується; чи практикується планування трудової (ділової, службової) кар’єри. Заповнити таблицю. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення формування і організації роботи з кадровим резервом та планування кар’єри.

Кадровий резерв організації на заміщення ключових посад

 

 

 

 

 

за п.

 

 

 

 

Посада, на яку формується резерв

Особа, яка працює на посаді

Особа, яка зарахована до кадрового резерву

прізвище,

ім’я, по батькові

рік народження

освіта, коли і що закінчив, спеціальність

стаж роботи на посаді

прізвище,

ім’я, по батькові

дата, з якої перебуває у кадровому резерві

рік народження

освіта, коли і що закінчив, спеціальність

посада, яку займає, місце роботи

стаж роботи на посаді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. За наявності наукового ступеня або вченого звання дані заносяться до стовпців 5 і 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми рефератів – есе

Студент обирає тему реферату (есе) самостійно

 

Залежно від повноти і якості реферат (есе) оцінюється за шкалою 5, 4, 3; 0 балів.

 

 1. Стратегія управління персоналом
 2. Політика управління персоналом
 3. Сучасна служба персоналу
 4. Управління знаннями працівників
 5. Атестація і сертифікація працівників
 6. Управління трудовою кар'єрою працівників
 7. Оцінювання заслуг працівників перед організацією
 8. Психологічні аспекти управління персоналом
 9. Компетенції менеджера з персоналу
 10. Економіка персоналу
 11.  Методи управління персоналом
 12. Методи оптимізації структури персоналу