Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управління ресурсами підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки та управління

Кафедра економіки та підприємництва

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Управління ресурсами підприємства

назва навчальної дисципліни

 

 

 

рівень вищої освіти

_________ другий (магістерський)__________

перший (бакалаврський) / другий (магістерський)

галузь знань

_______05 Соціальні та поведінкові науки______

шифр і назва

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

______________051 Економіка____________

шифр і назва

_____________«Економіка підприємства»_____

шифр і назва

 

тип дисципліни

______________вибіркова _____________

обов’язкова / вибіркова / факультативна

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

_________________________________

підпис, ініціали, прізвище

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту
та моніторингу якості освіти

 

____________Т.О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою економіки та підприємництва

протокол № _____ від ____________________

 

Завідувач

кафедри _________________ Г.О.Швиданенко

                                    підпис,                            ініціали, прізвище

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник(и):

Шевчук Н. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, natalykneu@ukr.net

Терентьєва О.В., кандидат економічних наук, доцент, кафедри економіки та підприємництва, alena_rosolova@ukr.net

__________________________________________________________________

вказати авторів: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра, e-mail викладача

 

 

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

         вибрати необхідне

Семестр —

10

вибрати необхідне

Кількість кредитів ECTS —

 4.

вибрати необхідне

Форма підсумкового контролю —

залік / залік / дистанційний екзамен

        вибрати необхідне

Мова(и) викладання

українська та/або англійська

       вибрати необхідне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Шевчук Н. В., Терентьєва О.В. 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 

 •  

 

ВСТУП

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

 

1. Ресурси підприємства: визначення, класифікація та ідентифікація

7

2. Ресурсні трансформації як основа ефективного управління підприємством

7

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

 

3. Політика управління матеріальними та трудовими ресурсами

8

4. Фінансові ресурси підприємства: управлінський аспект

8

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

 

5. Інтелектуальні ресурси – як об’єкт економічного управління на підприємстві

9

6. Оцінювання інтелектуальних ресурсів підприємства

9

7. Система управління інтелектуальними ресурсами

9

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

 

8. Стратегічні ресурси підприємства: зміст, елементи та їх характеристика

9

9. Знання як визначальний стратегічний ресурс сучасного підприємства

10

10. Технологія управління стратегічними ресурсами підприємства

10

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5

 

11. Ресурсний ризик-менеджмент

11

12. Результативність управління ресурсами підприємства

11

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

12

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

12

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

14

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

15

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

4.1. Карта навчальної роботи студента

17

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

18

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

19

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

21

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю екзамен)

 

6.1. Структура екзаменаційного білету

21

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

21

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

21

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1.      Основна література

21

7.2.      Додаткова література

22

7.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси

23

 

 

 

 

 

 •  

---

Навчальна дисципліна «Управління ресурсами підприємства» є однією із складових комплексної підготовки фахівців магістерського рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка».

Анотація навчальної дисципліни:

Місце дисципліни серед навчальних курсів професійної підготовки магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» визначається її змістом та орієнтацією на професійні компетенції майбутнього фахівця.  Дисципліна вивчається при отриманні повної вищої освіти.

Отримані в процесі вивчення даної дисципліни знання стосовно основних принципів і методів управління ресурсами підприємством, понятійно-категоріального апарату, основних моделей і методів розробки та реалізації управлінських рішень щодо формування та ефективного використання ресурсів у конкретних умовах реального підприємства мають стати важливою конкурентною перевагою у подальшій професійній діяльності здобувача ступеня магістерського рівня. Це також має стати підґрунтям у плідній співпраці випускників університету з фахівцями з економіки підприємств у вирішенні складних проблем у сфері економіки та підприємництва.

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Управління ресурсами підприємства» визначаються особливостями підготовки магістрів зі спеціальності «051 Економіка». Вона ґрунтується на логіці теоретичного і методичного фундаменту організації ведення бізнесу, а також методологічних положеннях суміжних економічних дисциплін, зокрема економіки підприємства, стратегії підприємства, фінансового менеджменту, обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків, інш. 

Мета дисципліни полягає у формуванні комплексу знань і вмінь з теорії та методології ефективного управління ресурсами підприємством з метою забезпечення його конкурентоспроможності за сучасних умов діяльності. 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни.

 • ознайомлення студентів з теоретичними положеннями і адекватним інструментарієм у сфері управління ресурсами підприємств;
 • набуття навичок щодо визначення якісного рівня та кількісного обсягу ресурсного забезпечення діяльності підприємства;
 • формування умінь щодо оцінювання ефективності управління ресурсами у ретроспективному та перспективному аспектах діяльності підприємства;
 • розвиток у студентів здібностей щодо розробки та реалізації управлінських рішень, які прив’язані із ресурсним забезпечення стратегічного розвитку підприємства в умовах невизначеності, складності та динамізму бізнес-середовища господарювання.

 

Предметом дисципліни «Управління ресурсами підприємства» є теоретичні, методичні і прикладні аспекти оцінювання та забезпечення ефективності та результативності управління ресурсами підприємства.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання основних принципів, методів, підходів до управління ресурсами підприємства; аналітичного інструментарію оцінювання ресурсних комбінацій та механізмів забезпечення ресурсами процесів діяльності підприємства.
 2. Уміння виявляти та забезпечити ресурсні асиметрії, розробляти й обирати ефективні варіанти ресурсного забезпечення розвитку підприємства залежно від характеру складності ситуації та рівня стратегічного процесу.
 3. Комунікація з учасниками робіт при розробленні і реалізації ресурсних програм на підприємстві
 4. Самостійність та відповідальність у розробленні та реалізації управлінських рішень щодо ресурсного забезпечення розвитку бізнесу.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Економіка підприємства».

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні результати навчання за освітньою програмою та результати навчання за дисципліною подано у  табл. 1.

Таблиця 1

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання,
які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

Шифр

компетентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК2

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процессами.

ПРН 1

Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові (НР1).

ЗК6

Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

ПРН10

Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності і негативного стану економіки, що потребують застосування нових підходів та економіко-математичного моделювання та прогнозування (НР10УАДП).

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

 

 

СК1

Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економічною діяльністю.

ПРН12…

Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері ресурсного забезпечення діяльності підприємства, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні можливості і негативний стан економіки (НР12УАДП).

СК8

Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

ПРН14...

Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки прийняття та реалізації управлінських рішень щодо ресурсного забезпечення розвитку підприємства (НР14УАДП).

СК10

Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

ПРН16

Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем та обґрунтовувати потребу у ресурсах для їх реалізації (НР16УАДП).

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Управління ресурсами підприємства» представлена в табл. 2.

Таблиця 2

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідальність

ЗК2

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процессами.

 

+

 

 

ЗК6

Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

 

+

 

 

СК1

Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економічною діяльністю.

 

+

 

+

СК8

Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

 

+

 

+

СК10

Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

 

 

+

+

 

 

 

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

---

 

ТЕМА 1. РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Трансформація сутності та змістовного наповнення ресурсів в економічній теорії. Еволюція та ідентифікація поняття «ресурси» в економічній теорії.  Взаємовплив марксистської, класичної, неокласичної економічних теорій на сучасне тлумачення ресурсів. Характеристика основних факторів виробництва в сучасній економічній теорії. Теорія якісної неоднорідності ресурсів. Ресурсна концепція в стратегічному менеджменті. Місце, роль і новизна ресурсної концепції в теорії стратегічного управління. Інтелектуальні коріння ресурсної концепції. Основні терміни ресурсної концепції стратегічного менеджменту.

Систематизація ресурсів підприємства. Характеристика ресурсів підприємства на наступними класифікаційними ознаками: за участю в процесі виробництва;  за економічним змістом; за роллю в діяльності підприємства; за можливістю відображення; за специфікою формування цінності; за існуванням у часі; за можливістю відтворення; за джерелами формування, за характером організації та регулювання.

Характеристика ресурсів як об’єкту управління. Взаємозв’язок понять «ресурс», «резерв», «запас». Розкриття логіки співвідношення ресурсів та факторів виробництва. Ознаки ресурсів як об’єкту управління.

 

ТЕМА 2. РЕСУРСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Система наукових поглядів на ресурсне забезпечення діяльності підприємства. Діалектична єдність матеріальної та ідеальної природи ресурсу. Ключові відмінності специфічного ресурсу «знання» від ресурсів традиційних. Розмежування понять «ресурси» та «фактори» виробництва. Роль ринку в розподілі та перерозподілі ресурсів. Систематизація наукових поглядів на ресурсне забезпечення діяльності підприємства. Етапи розвитку ресурсної концепції. Ресурсні асиметрії як основа конкурентних переваг підприємства. Ринковий, ресурсний та синтетичний підходи в сучасній теорії ресурсного забезпечення.

 Принципи ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Принципи мінімізації витрат та максимізації вигод як основа класичної теорії управління підприємством. Співвідношення понять «ресурси» та «витрати». Вартісна, матеріальна та нематеріальна форма ресурсів. Принцип мінімізації як основа управління ресурсами у вартісній формі, оптимізації – у матеріальній і максимізації – у нематеріальній. Трирівневе забезпечення раціоналізації потреби підприємства в ресурсах.

 Процесне управління ресурсним забезпеченням діяльності підприємства. Процесне управління і управління за функціями: взаємозв’язок наукових підходів. Ідентифікація та визначення послідовності / взаємодії бізнес-процесів. Бізнес-процеси як напрямки ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Взаємопов’язаність пріоритетної форми ресурсу (нематеріальна, вартісна, матеріальна) та стадії бізнес-циклу діяльності підприємства. Цикл взаємоперетворення форм ресурсу та циклічність ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Ресурсне забезпечення як комплекс заходів: пошук, преференція, композиція, ротація, модифікація та використання ресурсів. Тривимірна модель ресурсного забезпечення діяльності підприємства, що характеризується системою координат: R(ресурси), Z(заходи), P (процеси).

Механізм ресурсних трансформацій в процесі діяльності підприємства. Циклічність зміни пріоритетної форми ресурсу як основа механізму використання результатів попередньої діяльності в якості ресурсів розвитку підприємства. Механізм ресурсних трансформацій в точках зміни пріоритетної форми ресурсу, що передбачає оцінку: 1)результативності попереднього етапу бізнес-циклу, 2) ресурсної потреби наступного етапу, 3)придатності результатів попереднього етапу для використання в якості ресурсів наступного та/або потреби залучення ресурсів ззовні. Показник «ресурсопридатність результату» (РПР). Оцінювання ресурсопридатності результатів на різних етапах бізнес – циклу. Управлінські рішення, які приймаються в разі виходу показника РПР з області припустимих значень.

 

ТЕМА 3. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ТА ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Базові положення теорії управління традиційними ресурсами підприємства. Специфічні відмінності традиційних та стратегічних ресурсів підприємства.  Підходи до класифікації традиційних ресурсів як об’єкту управління: матеріальні, трудові, фінансові. Основні принципи управління традиційними ресурсами: структурні (оптимізація структури ресурсів, структурно-компонентна відповідність, збалансованість); якісні (оптимізація відтворення та використання, комплексність та взаємопов’язаність у використанні, цільова та стратегічна спрямованість).

Особливості управління матеріальними ресурсами підприємства. Задачі управління матеріальними ресурсами підприємства: технологічний, ресурсний, інфраструктурний, інноваційний, інвестиційний, логістичний аспекти. Специфіка управління матеріальними ресурсами на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях. Ключові аспекти системи управління матеріальними ресурсами на засадах контролінгу, логістики та реінжинірингу бізнес-процесів.

Сучасні тенденції в управлінні трудовими ресурсами підприємства. Стратегічні аспекти управління трудовими ресурсами, їх характеристика та зміст. Поточне управління трудовими ресурсами: мета, завдання, етапи, функції та принципи. Організація професійного розвитку. Сучасні підходи до мотивації персоналу. Формування мотиваційного профілю. Методи оцінювання рівня компетенцій працівників.

 

ТЕМА 4. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Фінансові ресурси як об’єкт управління. Функції суб’єкта управління в аспекті формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Основні завдання фінансової стратегії. Етапи та елементи механізму управління фінансовими ресурсами підприємства: обґрунтування цільових показників управління фінансовими ресурсами за періодами його реалізації; розроблення управлінських рішень за окремими аспектами фінансової діяльності; обґрунтування організаційно-економічних заходів щодо забезпечення реалізації управління фінансовими ресурсами; оцінювання ефективності системи управління фінансовими ресурсами. Цільова спрямованість та зміст фінансового планування.

Моделі управління грошовими коштами підприємства. Мета та етапи процесу управління грошовими коштами. Розроблення концепції та базових параметрів управління грошовими коштами. Цільові параметри управління грошовими коштами. Модель ВАТ (Baumol-Allais-Tobin) для потреб планування залишку грошових коштів. Зміст управління залишком грошових коштів за моделлю Міллера-Орра та за моделлю Стоуна. Типові кількісні орієнтири коригування залишку грошових активів підприємства.

Політика управління фінансовими інвестиціями підприємства. Основні завдання, принципи  та етапи управління фінансовими інвестиціями. Типи управління фінансовими інвестиціями. Формування портфелю фінансових інвестицій підприємства, його види. Варіативність розміщення капіталу у різні види фінансових інструментів.

Практика управління дебіторською заборгованістю. Характеристика основних етапів системи управління дебіторською заборгованістю. Формування кредитної політики підприємства, її типи. Обсяги і джерела фінансування дебіторської заборгованості. Ідентифікація вимог до потенційних покупців. Напрями діагностики та групування покупців за рівнем кредитоспроможності. Способи коригування обсягів дебіторської заборгованості підприємства: рефінансування, облік векселів, факторинг, форфейтинг, спонтанне рефінансування. Оптимізація обсягу дебіторської заборгованості. 

Політика управління кредиторською заборгованістю. Основні завдання політики управління кредиторською заборгованістю за ступенем конкретизації та часовими ознаками. Моделі фінансування поточних активів: ідеальна, агресивна, компромісна, консервативна. Визначення джерел погашення короткострокових фінансових зобов'язань підприємства. 

 

ТЕМА 5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

Характеристика інтелектуальних ресурсів та їх взаємозв’язок зі спорідненими економічними категоріями. Сутність категорій «нематеріальні активи», «інтелектуальна власність», «інтелектуальний капітал», «інтелектуальні ресурси». Взаємозв’язок та відмітні риси категорій та сфери їх використання. Характеристика знань та інформації як основи інтелектуальних продуктів.

Систематизація інтелектуальних ресурсів підприємства. Основні складові інтелектуальних ресурсів. Сутність процесу систематизації інтелектуальних ресурсів та їх видова структура. Класифікація елементів інтелектуальних ресурсів.

Ідентифікація інтелектуальних ресурсів підприємства. Критерії ідентифікації інтелектуальних ресурсів. Характеристика і логіка побудови дерева інтелектуальних ресурсів. Ресурсний портфель: основні компоненти за окремими рівнями та їх взаємозв’язок. Логіка процесу трансформації інтелектуальних ресурсів.

 

ТЕМА 6. ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 Цілі та методи оцінювання інтелектуальних ресурсів підприємства. Характеристика основних цілей оцінювання інтелектуальних ресурсів. Порівняльна характеристика методів оцінювання інтелектуального капіталу підприємства та передумов їх практичного використання: прямого вимірювання, капіталізації, віддачі активів, метод SC, інш.

 Практики оцінювання інтелектуальних ресурсів підприємства. Приклади систем оцінювання інтелектуального капіталу (його структурних елементів) реальними вітчизняними та іноземними компаніями.

 

ТЕМА 7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

 Особливості та складові функціональної підсистеми управління інтелектуальними ресурсами підприємства. Характеристика управління інтелектуальними ресурсами на макрорівні. Рівні, функції та етапи управління інтелектуальними ресурсами. Характеристика функціональної підсистеми інтелектуальних ресурсів та їх оцінювання.

Оцінювання інтелектуальних ресурсів. Систематизація цілей оцінювання інтелектуальних ресурсів. Методи прямого виміру інтелектуального капіталу, методи ринкової капіталізації, методи віддачі на активи, методи підрахунку показників. Експертні та графічні підходи до оцінювання інтелектуальних ресурсів. Проблеми використання методів оцінювання інтелектуальних ресурсів.

 Міжнародний досвід управління інтелектуальними ресурсами компанії. Сутнісна характеристика зарубіжного досвіду управління інтелектуальними ресурсами. Особливості японської та датської системи управління. Система MERITUM: сутність, складові та ефективність застосування.

 

 

ТЕМА 8. СТРАТЕГІЧНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА: ЗМІСТ, ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

 Еволюція ресурсних концепцій у сучасній теорії стратегічного управління. Порівняльна характеристика теорії галузевої конкуренції, ресурсної теорії та теорії ресурсних переваг. Визначення рікардіанської та шумпетеріанської ренти.

Економічна характеристика стратегічних ресурсів підприємства. Порівняльна характеристика стратегічних і традиційних ресурсів. Властивості стратегічних ресурсів підприємства. Інновація цінності та її практична реалізація.

Взаємозв’язок стратегічних ресурсів та їх економічних похідних. Побудова карти стратегічних ресурсів. Економічна характеристика активів, компетенцій, організаційних здатностей, та організаційних рутин. Класифікація компетенцій та побудова «дерева» компетенцій. Види організаційних здатностей: динамічні та статичні здатності.

 

ТЕМА 9. ЗНАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ПІДПРИЄМСТВА

 Економічна природа знання в організації. Поняття «знання організації»: трактування з позицій ресурсного підходу. Взаємозалежність та взаємообумовленість інформації, даних, знань та мудрості в організації. Види знання: явне та неявне. Роль організаційного знання у набутті підприємством конкурентних переваг.

Методичні підходи до оцінки знань як ресурсу підприємства. Система наукових поглядів на оцінку ресурсу «знання». Модель скринінгу ідей «Лійка» Уілрайта-Кларка. Методика експертних оцінок з ранжируванням або визначенням вагомості оцінюваних параметрів. Оцінки ідей на основі концепції Co-creation. Методи опосередкованої оцінки ресурсу «знання». Методи прямої оцінки знання як нематеріального активу. Методи безпосередньої вартісної оцінки ресурсу «знання».

 Ресурсоутворююча функція знань підприємства в сучасному бізнес-середовищі. Сутнісна характеристика «знаннєвої організації», «адаптивної професійної підприємницької організації». Систематизація організацій, що входять до «знаннєвого формату». Механізм створення цінності знаннєвими організаціями.

 

ТЕМА 10. ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасні методи аналізу стратегічних ресурсів підприємства. Технологія VRIO-аналізу підприємства. Особливості побудови «дерева» стратегічних ресурсів. Прикладні аспекти аналізу стратегічних ресурсів та аналіз ланцюжка створення цінності.

Особливості управління стратегічними ресурсами. Ресурсна концепція формування конкурентних переваг у системі «ресурси – поведінка – результат». Основні напрямки управління різними за рівнем стратегічного статусу групами ресурсів: ефективна концентрація (акумуляція) ресурсів; підтримка оптимального рівня накопичення ресурсів із стратегічним статусом; доповнення ресурсів одного стратегічного статусу ресурсами іншої категорії; збереження і захист ресурсів із високим стратегічним статусом; скорочення тривалості періоду відтворення ресурсів із низьким рівнем стратегічного статусу.

Менеджмент знань як управлінська технологія. Сутність та зміст управління знаннями на підприємстві. Найпоширеніші дефініції менеджменту знань. Два аспекти управління знаннями: інформаційно-технічний та управлінський. Система управління знаннями в організації: визначення та роль у набутті підприємством конкурентних переваг. Методи управління знаннями підприємства.

 

ТЕМА 11. РЕСУРСНИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

Сутність ресурсного ризик-менеджменту та його рівні. Характеристика ресурсних ризиків та їх види. Визначення ресурсного ризик-менеджменту та його особливості. Характеристика тактичного та стратегічного рівнів ризик-менеджменту. Формування стратегії ресурсного ризик-менеджменту.

Організація впровадження та функціонування ресурсного ризик-менеджменту. Інтегрований ризик-менеджмент та його структура. Основні причини запровадження ризик-менеджменту. Динамічна концепція ресурсного ризик-менеджменту. Особливості організації системи ресурсного ризик-менеджменту. Принципи побудови функціональних структур управління ризиками на підприємстві. Кадровий склад систем ризик-менеджменту. Функції та значення ресурсного ризик-менеджменту на підприємстві. Переваги ресурсного ризик-менеджменту. Етапи ресурсного ризик-менеджменту.

Ідентифікація ресурсних ризиків. Ідентифікація ризиків втрати стратегічних ресурсів. Види ресурсних втрат та їх характеристика. Процес ідентифікації ризиків фінансових ресурсів. Ризики постачання ресурсів та причини їх виникнення. Ідентифікація інноваційних ресурсних ризиків.

Оцінювання ресурсних ризиків. Якісний аналіз ресурсних ризиків та його методи. Визначення та характеристика зон ризику. Кількісне оцінювання ризику та його показники. Метоли кількісного аналізу ресурсних ризиків.  Особливості оцінювання ризиків інвестиційних ресурсів. Моделі врахування ризику у величині норми дисконту. Методичні основи побудови матриці «Імовірність-Втрати».

 Методи регулювання впливу ризику. Характеристика методів управляння ризиками та їх класифікація. Особливості процесу уникнення ресурсного ризику. Основні методи зниження впливу ризику. Диверсифікація ризиків та її види. Особливості процесу страхування ризиків. Основні форми внутрішнього страхування на підприємстві. Переваги та недоліки хеджування як інструменту зниження ризику. Фінансова інженерія та її ефективність. Особливості управління стратегічними ресурсними ризиками

 

ТЕМА 12. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Логіка взаємозв’язку результативності та ефективності управління ресурсами підприємстваЛогіка визначення понять: «результативність», «ефективність». Характеристика концептуальної відмінності між даними поняттями.  Критерії визначення результативності управління ресурсами. Логіка процесу формування результатів в процесі менеджменту ресурсів підприємства.

Традиційні підходи до визначення ефективності формування та використання ресурсів підприємства. Базові положення визначення ефективності формування та використання ресурсів підприємства. Систематизація показників оцінювання ефективності використання фінансових, матеріальних, трудових ресурсів. Недоліки використання традиційних підходів до діагностування стану ресурсів підприємства.

Логістичні аспекти ефективності управління ресурсами підприємства. Розвиток логістичного підходу до управління ресурсопотоками підприємства. Логіка побудови логістичного підходу в контексті визначення результативності управління ресурсами. Особливості руху матеріальних, фінансових та інформаційних потоків та особливості їх оцінювання.

 Ефективність управління капіталом як економічним ресурсом підприємства. Характеристика здатності капіталу створювати цінність в процесі ресурсного забезпечення бізнесу. Розвиток теорії структури капіталу та її вплив на прийняття рішень щодо формування оптимальної структури джерел фінансування ресурсів. Аргументація вибору результату функціонування капіталу в контексті сучасних концепцій розвитку фінансового менеджменту. Показники оцінювання результативності управління формуванням та функціонуванням капіталу підприємств.

 Капіталізація в системі менеджменту ресурсів підприємства. Зміст капіталізації в контексті менеджменту ресурсів підприємства. Основні положення вартісної та ресурсної концепції в розвитку теорії капіталізації. Управлінські аспекти капіталізації та механізм їх реалізації. Характеристика капіталізації як результату ефективного управління ресурсами підприємства.

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

---

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової/вибіркової/факультативної)___________вибіркова__________

для студентів освітньої програми / спеціалізації ____Економіка підприємства__

___денна_____форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Аудиторні заняття

1

Семінарське заняття 1.
Ресурси підприємства: визначення, класифікація та ідентифікація

5

2

Семінарське заняття 2.
Ресурсні трансформації як основа ефективного управління підприємством

5

3

Практичне заняття 3.
Політика управління матеріальними та трудовими ресурсами

5

4

Тренінгове заняття 4.
 Фінансові ресурси підприємства: управлінський аспект

10

5

Семінарське заняття 5.

 Інтелектуальні ресурси – як об’єкт економічного управління на підприємстві

Система управління інтелектуальними ресурсами

5

6

Тренінгове заняття 6.
Оцінювання інтелектуальних ресурсів підприємства

10

7

Контрольна робота № 1

5

8

Семінарське заняття 7.
Стратегічні ресурси підприємства: зміст, елементи та їх характеристика

5

9

Семінарське заняття 9.
Знання як визначальний стратегічний ресурс сучасного підприємства

5

10

Семінарське заняття 10.
Технологія управління стратегічними ресурсами підприємства

5

11

Тренінгове заняття 11.
 Ресурсний ризик-менеджмент

10

12

Тренінгове заняття 12.

Результативність управління ресурсами підприємства

10

13

Контрольна робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

85

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Реферативна робота на задану тематику

10

2. Презентація та захист реферативної роботи

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

15

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Загальні положення

Основною складовою навчального процесу є систематичний, комплексний контроль і оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних навичок студентів відповідно до вимог державних стандартів освіти й загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі ECTS).

Визначення рівня знань і оцінювання повноти навичок студентів з дисципліни «Управління ресурсами підприємства» за навчальним планом спеціальності «051 Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» здійснюється на основі результатів поточного контролю знань .

Об’єктом оцінювання знань і навичок студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряться відповідно під час поточного контролю.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння викладеного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацювати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Завданням контролю (заліку) є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Загальне оцінювання знань і навичок з дисципліни здійснюється за 100-бальною шкалою на основі суми результатів поточного контролю.

 

Порядок і критерії поточного оцінювання знань з дисципліни .

Поточний контроль на денній формі здійснюється під час семінарських і практичних занять, в процесі розгляду програмних питань у формах обговорення студентами актуальних питань дисципліни, теоретичного тестування, аналізу ситуацій, оцінювання результатів їх самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

 

 

Організація оцінювання

Для отримання максимальної кількості балів поточної успішності навчання  студенту слід виконувати з максимальною оцінкою всі поточні і індивідуальні завдання з дисципліни. Кожне завдання поточного контролю знань оцінюється окремо.

За робочою програмою навчальної дисципліни та планом-графіком проведення занять з дисципліни  після вивчення основних тем двічі проводиться проміжний контроль знань шляхом виконання  контрольних завдань, кожен з яких оцінюється від 0 до 5 балів. Завдання для контрольних робіт комплектуються із теоретичних запитань і подібних практичних задач відповідних тем.

Тривалість виконання всіх контрольних завдань дві академічні години.

Вивчення дисципліни завершується – заліком.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин (хвороба, відрядження, паралельне навчання за кордоном, які підтверджені відповідно лікарняним листком, довідкою, листом) студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського (практичного) заняття у час та порядку визначеному викладачем.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до електронного журналу академічної групи протягом тижня з дати проведення аудиторного заняття.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 59 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями та інструкціями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни та набрати понад 60 балів (включно).

Студент, який набрав за результатами поточного контролю до 59 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання заліку і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Загальні результати з дисципліни оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю.

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Студенти, які за сумарним результатом поточного контролю у формі набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти залік.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

---

3.1. Карта навчальної роботи студента

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової/вибіркової/факультативної)___________вибіркова__________

для студентів освітньої програми / спеціалізації ____Економіка підприємства__

___заочна_____форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[2]

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

1

Семінарське заняття 1.
Ресурси підприємства: визначення, класифікація та ідентифікація

Ресурсні трансформації як основа ефективного управління підприємством  Політика управління матеріальними та трудовими ресурсами

3

2

Тренінгове заняття 2.
 Фінансові ресурси підприємства: управлінський аспект

10

3

Практичне заняття 3.
Інтелектуальні ресурси: характеристика та систематизація

Оцінювання інтелектуальних ресурсів підприємств

Система управління інтелектуальними ресурсами

3

4

  Контрольна  робота № 1

5

5

Практичне заняття 5.
Стратегічні ресурси підприємства: зміст, елементи та їх характеристика

Знання як визначальний стратегічний ресурс сучасного підприємства

Технологія управління стратегічними ресурсами підприємства

4

6

Тренінгове заняття 6.
 Ресурсний ризик-менеджмент

Результативність управління ресурсами підприємства

20

7

Контрольна  робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

50

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Реферативна робота на задану тематику

10

2. Презентація та захист реферативної роботи

10

3. Індивідуальне завдання «Вартісно-орієнтоване управління ресурсами підприємства»

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

40

Вибіркові завдання

1. Анотація статей міжнародних журналів на задану тематику (10 джерел).

5

2. Анотація статей фахових наукових видань пострадянського простору (20 джерел)

5

3. Участь у науково практичних конференціях (за темою дисципліни)

5

Усього балів за виконання вибіркових завдань:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Загальні положення

Основною складовою навчального процесу є систематичний, комплексний контроль і оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних навичок студентів відповідно до вимог державних стандартів освіти й загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі ECTS).

Визначення рівня знань і оцінювання повноти навичок студентів з дисципліни «Управління ресурсами підприємства» за навчальним планом спеціальності «051 Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» здійснюється на основі результатів поточного контролю знань .

Об’єктом оцінювання знань і навичок студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряться відповідно під час поточного контролю.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння викладеного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацювати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Завданням контролю (заліку) є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Загальне оцінювання знань і навичок з дисципліни здійснюється за 100-бальною шкалою на основі суми результатів поточного контролю.

 

Порядок і критерії поточного оцінювання знань з дисципліни .

Поточний контроль на заочній формі здійснюється під час контактних занять, в процесі розгляду програмних питань у формах обговорення студентами актуальних питань дисципліни, виконання контрольних вправ та тренінгових завдань, індивідуально-консультативних зустрічей.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

 

Організація оцінювання

Для отримання максимальної кількості балів поточної успішності навчання студенту слід виконувати з максимальною оцінкою всі поточні, індивідуальні та вибіркові завдання з дисципліни. Кожне завдання поточного контролю знань оцінюється окремо.

За робочою програмою та планом-графіком проведення занять з дисципліни  після вивчення основних тем двічі проводиться проміжний контроль знань шляхом виконання  контрольних завдань, кожен з яких оцінюється від 0 до 5 балів. Завдання для контрольних робіт комплектуються із теоретичних запитань і подібних практичних задач відповідних тем.

Тривалість виконання всіх контрольних завдань дві академічні години.

Вивчення дисципліни завершується – заліком.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин (хвороба, відрядження, паралельне навчання за кордоном, які підтверджені відповідно лікарняним листком, довідкою, листом) студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського (практичного) заняття у час та порядку визначеному викладачем.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до електронного журналу академічної групи протягом тижня з дати проведення аудиторного заняття.

Студент, який набрав за результатами поточно- контролю від 0 до 59 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями та інструкціями. 

Під час контактних занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати понад 60 балів (включно).

Студент, який набрав за результатами поточного контролю до 59 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання заліку і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Загальні результати з дисципліни оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю.

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Студенти, які за сумарним результатом поточного контролю у формі набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти залік.

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

---

4.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової/вибіркової/факультативної)___________вибіркова__________

для студентів освітньої програми / спеціалізації ____Економіка підприємства__

___дистанційна_____форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[3]

Дистанційні заняття

1

Дистанційне заняття 1.
Ресурси підприємства: визначення, класифікація та ідентифікація

3

2

Дистанційне заняття 2.
Ресурсні трансформації як основа ефективного управління підприємством

3

3

Дистанційне заняття 3.
Політика управління матеріальними та трудовими ресурсами

3

4

Дистанційне заняття 4.
 Фінансові ресурси підприємства: управлінський аспект

4

5

Дистанційне заняття 5.

 Інтелектуальні ресурси – як об’єкт економічного управління на підприємстві

3

6

Дистанційне заняття 7.

Оцінювання інтелектуальних ресурсів підприємства

4

7

Дистанційне заняття 7.
 Система управління інтелектуальними ресурсами

3

8

Дистанційне заняття 7.
Стратегічні ресурси підприємства: зміст, елементи та їх характеристика

3

9

Дистанційне заняття 9.
Знання як визначальний стратегічний ресурс сучасного підприємства

3

10

Дистанційне заняття 10.
Технологія управління стратегічними ресурсами підприємства

3

11

Дистанційне заняття 11.
 Ресурсний ризик-менеджмент

4

12

Дистанційне заняття 12.

Результативність управління ресурсами підприємства

4

13

Контрольна  робота № 1

5

14

Контрольна робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

50

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Реферативна робота на задану тематику

10

2. Презентація реферативної роботи

10

3. Індивідуальне завдання «Вартісно-орієнтоване управління ресурсами підприємства»

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

40

Вибіркові завдання

1. Анотація статей міжнародних журналів на задану тематику (10 джерел).

5

2. Анотація статей фахових наукових видань пострадянського простору (20 джерел)

5

3. Участь у науково практичних конференціях (за темою дисципліни)

5

Усього балів за виконання вибіркових завдань:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Загальні положення

Основною складовою навчального процесу є систематичний, комплексний контроль і оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних навичок студентів відповідно до вимог державних стандартів освіти й загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі ECTS).

Визначення рівня знань і оцінювання повноти навичок студентів з дисципліни «Управління ресурсами підприємства» за навчальним планом спеціальності «051 Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» здійснюється на основі результатів поточного контролю знань .

Об’єктом оцінювання знань і навичок студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряться відповідно під час поточного контролю.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння викладеного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацювати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Завданням контролю (заліку) є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Загальне оцінювання знань і навичок з дисципліни здійснюється за 100-бальною шкалою на основі суми результатів поточного контролю.

 

Порядок і критерії поточного оцінювання знань з дисципліни .

Поточний контроль на заочній формі здійснюється під час дистанційних занять, у формі виконання тестів, контрольних вправ, тренінгових завдань, індивідуальних та вибіркових завдань.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття), ними можуть бути тестування, контрольна робота, Case study, захист результатів виконання індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, есе, колоквіум тощо.

 

 

Організація оцінювання

Для отримання максимальної кількості балів поточної успішності навчання студенту слід виконувати з максимальною оцінкою всі поточні, індивідуальні та вибіркові завдання з дисципліни. Кожне завдання поточного контролю знань оцінюється окремо.

За робочою програмою та планом-графіком проведення занять з дисципліни  після вивчення основних тем двічі проводиться проміжний контроль знань шляхом виконання  контрольних завдань, кожен з яких оцінюється від 0 до 5 балів. Завдання для контрольних робіт комплектуються із теоретичних запитань і подібних практичних задач відповідних тем.

Вивчення дисципліни завершується – заліком.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин (хвороба, відрядження, паралельне навчання за кордоном, які підтверджені відповідно лікарняним листком, довідкою, листом) студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського (практичного) заняття у час та порядку визначеному викладачем.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до електронного журналу академічної групи протягом тижня з дати проведення аудиторного заняття.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 59 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями та інструкціями. 

Під час контактних занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни та набрати понад 60 балів (включно).

Студент, який набрав за результатами поточного контролю до 59 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання заліку і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Загальні результати з дисципліни оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю.

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Студенти, які за сумарним результатом поточного контролю у формі набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти залік.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

---

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Завдання «Реферативна робота на задану тематику» передбачає написання роботи за темою, що не виходить за зміст робочої програми навчальної дисципліни. При цьому реферативна робота передбачає поглиблене вивчення певної теми.

Для більш поглибленого засвоєння навчального курсу, пізнання актуальних теоретичних, методичних і практичних проблем капіталу підприємств в ринкових умовах господарювання, в якості одного з провідних елементів самостійної роботи передбачається написання реферативної роботи. ЇЇ основною метою є критичний аналіз наукових, методичних і прикладних підходів і обґрунтування особистих висновків і пропозицій щодо дискусійних аспектів актуальної проблематики курсу.

З урахуванням набутих в університеті навичок бібліографічної роботи і досвіду дослідження при виконанні курсових робіт і доповіді ЕСЕ студенти логіку наукової роботи і складають перелік літератури з проблематики, що досліджується і виокремлюють джерела (не менше 10 назв), які підлягають детальному вивченню і реферуванню.

Реферативна доповідь повинна мати певну логічну побудову, послідовність та завершеність дослідження відповідного кола питань. Цьому сприяє така її структура:

 • титульний аркуш;
 • зміст роботи;
 • вступ, який має містити обґрунтування актуальності вибраної теми, її наукове і прикладне значення, основну мету і завдання дослідження;
 • основна частина структурована за бажанням автора;
 • заключна частина (висновки);
 • додатки (таблиці, схеми);
 • список використаних джерел (не менше 15).

Основні висновки і результати дослідження та прикладні рекомендації оформлюються у вигляді презентації, яка подається разом з реферативною роботою, але оцінюється окремо.

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ

1. Розвиток ресурсного підходу в теорії підприємства.

2. Ресурсна модель стійкої конкурентної переваги.

3. Генезис основних ідей та понять ресурсної концепції стратегічного управління (Resource-based view of the firm).

4. Взаємозв’язок „теорії зацікавлених сторін” та „теорій ресурсного управління” підприємством.

5. Особливості практичного використання теорії ресурсного обміну.

6. Ресурсна концепція конкурентних переваг.

7. Базові положення та особливості практичного використання теорії якісної неоднорідності ресурсів.

8. Інструменти оцінювання цінності ресурсів.

9. Класифікація традиційних та інноваційних механізмів управління ресурсним обміном.

10. Інституційні аспекти управління ресурсним обміном.

11. Ресурсне забезпечення бізнес-процесів на підприємстві: змістовна характеристика та технологія здійснення.

12. Ефективна акумуляції стратегічних ресурсів.

14. Ефективність управління ресурсами підприємства: принципові функції, базові елементи, методи реалізації.

15. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління ресурсами підприємства.

16. Управління знаннями – як економічним ресурсом підприємства.

17. Особливості логістики інформаційних ресурсів.

18. Механізм створення інформаційної моделі підприємства.

19. Проблеми ідентифікації елементів неосяжних ресурсів.

20. Проблеми процесу комерціалізації інтелектуального капіталу підприємства.

21. Бюджетування – як інструмент управління ресурсами підприємства.

22. Класифікація ефектів в процесі оцінювання ефективності менеджменту ресурсів підприємства.

23. Параметри та моделі оцінювання ефективності менеджменту ресурсів підприємства.

24. Ресурси в ринковому кругообігу: сутність, систематизація, особливості руху.

25. Вартісні аспекти управління ресурсами підприємства.

26. Капіталізація в процесі забезпечення ефективності управління ресурсами підприємства.

Вимоги до оформлння: інтервал 1,5; Times New Roman 14; поля: ліве, верхнє, нижнє  - 2,0, праве – 1,5.  За результатами наукової роботи має бути підготовлена презентація, яка розкриває змістовну логіку та основні результати наукової роботи (8 – 10 слайдів).

Індивідуальні завдання («Моделі оцінювання економічного зростання підприємства», «Вартісне зростання підприємства») виконуються за даними реального українського підприємства, вибір якого узгоджується з викладачем. Кожне завдання представляє собою два види робіт: розрахунки, які студент здійснює у форматі Excel та висновки до розрахунків (формат Word). Формат шаблонів для розрахунку надає викладач, в залежності від тематичного напрямку індивідуального завдання. Приклад розрахункового шаблону представлено у таблиці.

Таблиця

Показники формування результатів вартісно-орієнтованого управління ресурсами  ПАТ «Турбоатом» у 2014 – 2017 рр., тис.грн

Показники

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

1. Спред продуктивності капіталу

 

 

 

 

%

 

 

 

 

абсолютна зміна, %

 

 

 

 

темп прир (зменш), відс.пункт

 

 

 

 

2. Спред доходності реалізації продукції

 

 

 

 

%

 

 

 

 

абсолютна зміна, %

 

 

 

 

темп прир (зменш), відс.пункт

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Зміст реферативної роботи оцінюється максимальною кількістю – 10 балів. Максимальний бал студент отримує у разі своєчасної подачі виконаної роботи, яка відповідає усім вимогам щодо її оформлення, є змістовною та логічно структурованою. Зміст роботи має розкривати поставлену тему. Обов’язковим є наявність критичного аналізу альтернативних наукових позицій відповідно до теми дослідження. Результати аналізу мають супроводжуватися висновками та чіткістю визначеної авторської позиції щодо проблеми дослідження. За результатами реферування має бути підготовлена презентація, яка за умови відповідності змісту роботи та правилам підготовки презентацій може бути оцінена максимально 5 балами.

Індивідуальне завдання «Вартісно-орієнтоване управління ресурсами підприємства» оцінюються за двома видами робіт:

 • розрахунки у форматі Excel – 10 балів;
 • висновки у форматі Word – 10 балів.

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

---

Іспит за даною дисципліною не передбачено.

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

---

7.1. Основна література

 1. Управління ресурсами підприємства : колективна монографія / за заг. ред.. к.е.н. Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2014. – 418 с.
 2. Стратегічне управління знаннями підприємства : монографія / А.П. Наливайко, О.М. Гребешкова, Л.П. Батенко та інш; за заг. ред.. д.е.н., проф.. А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 2014. – 445 с.

5. Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці : монографія / [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Т. І. Решетняк та ін.] ; за заг. ред. А. П. Наливайка, О. М. Гребешкової. – Київ : КНЕУ, 2017. – 418 с.

7.2. Додаткова література

 1. Брейем Б. Дж. Создание самообучающей организации / Б. Дж. Брейем. – пер. с англ. – СПб.: Нева, 2003. – 128с.
 1. Брейем Б.Дж. Создание самообучающей организации: Пер. с англ. / Б.Дж.  Брейем. – СПб.: Нева, 2003. – 128с.
 1. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: Пер.с англ. / Э. Брукинг // СПб: Питер, 2001. – 288 с.
 1. Букович У. Управление знаниями: руководство к действию: Пер. с англ. / У. Букович, Р. Уильямс. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 504 с.
 1. Верба В. А. Управління розвитком компанії: навч.посібн / В. А. Верба, О. М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2011. – 482 с.
 1. Волков Д. Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и бухгалтерський аспекты / Д. Л. Волков. – СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. – 345с.
 1. Воробйов Ю. М. Управління економічними ресурсами підприємства: Навч.посібник / Ю. М. Воробйов, Б. І. Холод. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.
 1. Грант Р. М. Современный стратегический анализ / Р. М. Грант. – СПб.: Питер, 2008. – 560с.
 1. Ивашковская И. В. Финансовые измерения корпоративных стратегий / И.В. Ивашковская // Аудит и финансовый анализ. – М.: «Роспечать», 2007. – № 5. – С.150 – 163.
 1. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления: [Монография] / В.С. Катькало – СПб.:  Высшая школа менеджментаИздательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2008. – 548 с.

11.Кемпбелл Э. Стратегический синергизм / Э. Кемпбелл, Л. Кітлин. –  Саммерс Спб.: «Питер», 2-е издание, 2004. – 416 стр.

 1. Керимов В. Э. Стратегический анализ / В. Э. Керимов, А. Н. Хорин. – М.: Экомо, 2009. – 480 с.
 1. Коллис Д А. Корпоративная стратегия: ресурсный поход. / Д. Коллис, С. Монтгомери. –  М.: ЗАО «Вілья-Бизнес», 2007. – 400 с.
 1. Оценка эффективности бизнеса / В.Мейер, А. Маршал; Пер. с англ. О. А. Корсунский. – М.: «Вершина», 2004. – 189с.
 1. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств: Монографія / О. Г. Мендрул. – К.: КНЕУ, 2002. – 272с.
 1. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства: [навч. посіб.] /О. Г. Мендрул –  К.: КНЕУ, 2011. – 538 с.
 1. Мильнер Б. З. Управление знаниями: эволюция и революция в организации / Б.З. Мильнер. –  М.: Инфра-М,  2003. – 177 с.
 1. Мірошніченко О.Ю. Управління ресурсами підприємства: [навч. посіб.] / О.Ю. Мірошніченко, Н.В. Ревуцька, О.М. Гончарова. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 217 с.
 1. Портер М.  Курс МВА по стратегическому менеджменту / М.  Портер, Дж. Самплер, С. К. Прахалад и др. – М.: Альпина, 2002.
 1. Пфеффер Дж. От знаний к делу: как успешные компании трансформируют знания в действия / Дж. Преффер, Р. Саттон. –  С-Пб: Вільямс, 2007. – 265 с.
 1. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник / К.І. Редченко. – Видання 2-ге, доповнене. – Львів: «Новий світ» – 2000, 2003. –272 с.
 1. Рєпіна І.М. Активи підприємства: таксономія, діагностика та управління: [монографія] / І.М. Рєпіна. – К.: КНЕУ,  2012. – 274 с.
 1. Скот М. К. Факторы стоимости. Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости / М. К. Скот. – М.: «Олимп бизнес», 2000. – 512с.
 1. Сливотски А. Миграция ценности. Что будет с вашим бизнесом послезавтра / А. Сливотски. – М.: Изд-во: Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 432 с.
 1. Степанова Т. Е. Экономика, основанная на знаниях (теория и практика): учеб. пособие / Т. Е. Степанова, Н. В. Манохина. – М.: Гардарики, 2008. – 238 с.
 1. Стюарт Т. А. Интеллектуальный капитал: Новый источник богатства организаций / Томас А. Стюарт. – пер. с англ. В. А. Ноздриной. – М.: Поколение, 2007. – 368 с.
 1. Теплова Т. В. Современные модификации стоимостной модели управления компанией / Т. В. Теплова // Вестник МГУ. Экономика. – М.: МГУ, 2004. – Серия 6. – № 1.
 1. Теплова Т. В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями / Т. В. Теплова – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 504 с.
 1. Тис Д. Дж. Динамические способности фирмы и стратегическое управление / Д. Дж. Тис, Г. Пизано, Э. Шуен // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета, серия «Менеджмент». – СПб.: СПбГУ, 2003. – №4. – С. 147 – 165.
 1. Уилрайт С. С. Революционизирующее развитие продукции: Квантовые прыжки в скорости, эффективности и качестве / С. С. Уилрайт, К. Б. Кларк. – Нью-Йорк: Изд-во Фри пресс,  1992.
 1. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании / К.Уолш. – пер. с англ. – М.: Дело, 2000. – 360 с.
 1. Управление знаниями Серия «Вільямс Harvard Business Review». – М.: Альпина Вільям Букс, 2006. – 320 с.
 1. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management / [ Е. Ю. Духонин, Д. В. Исаев, Е. Л. Мостовой и др.]; под ред. Г.В. Генса. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 269 с.
 1. Фитценц Я. Рентабельность инвестиций в персонал: Измерение экономической ценности персонала / Як. Фитц-енц. – пер. с англ. М. С. Меньшиковой, Ю.П. Леоновой; под общ. ред. В. И. Ярных. – М.: Вершина, 2009. – 320 с.
 1. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 544с.
 1. Хамел Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнено дня: / Г. Хамел, К. Прахалад. – М.: ЗАО “Вілья-Бизнес”, 2002. – 288 с.
 1. Хаммер М. Бизнес в XXI веке: повестка дня / М. Хаммер. – М: Добрая книга, 2005. – 336 с.
 1. Швиданенко Г.О. Управління капіталом підприємства. /Г. Швиданенко, Н. Шевчук. – К.: КНЕУ, 2007. – 440 с.

 

7.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. Управління ресурсами підприємства. Навч.посібн. / Дистанційний навчально-методичний комплекс  / за заг. ред.. Г.О. Швиданенко, Н.В. Шевчук – К.: КНЕУ, 2010. // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://do.kneu.kiev.ua/webct/public/show_courses.pl?1163080157.

 

 

 


[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[2] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[3] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях