Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управління витратами

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОдо САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ

6.030508– «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ - 2014

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит». – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.

 

 

 

Укладач              доц. М. М. Білий

Рецензенти:                  к.е.н., доц. В.В. Шкромида

                                      к.е.н., доц. О.І. Ємець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою економічного факультету Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

Протокол №___ від ____________20___ р.


З М І С Т

 

Вступ……………...………………....................…………………………………......4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи………......................5

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання……………………….….6

3 Тестові завдання та завдання для самоконтролю................................................12

4 Питання до модульного контролю........................................................................16

          Список літератури…………………...............…......…………................................19

 

 

ВСТУП

 

Курс „Управління витратами” може бути вивчений лише в процесі систематичної роботи над ним протягом усього семестру. Враховуючи важливість даного матеріалу з курсу, певну його частину студенти вивчають самостійно. Приступаючи до вивчення курсу, насамперед необхідно ознайомитися з програмою та її змістом, основними питаннями кожної теми та послідовністю їх вивчення.

Важлива роль в освоєнні даного курсу відведена самостійній роботі, яка здійснюється за допомогою даних методичних вказівок.

Отримання комплексних знань можливе лише за умови постійної самостійної роботи студента. Для кращого засвоєння курсу студент повинен вести конспект самостійного опрацьованого матеріалу, котрий стане доповненням конспекту курсу лекцій. Рекомендується вести словничок термінів.

Основні форми самостійної роботи з курсу „Управління витратами”:

-                      комплексне вивчення конспекту лекцій;

-                      опрацювання основної та додаткової літератури;

-                      виконання індивідуальних завдань.

Самостійна робота передбачає опрацювання матеріалів підручників, навчальних та методичних посібників (рекомендована література для роботи над кожною темою наведена у даних методичних вказівках), конспекту лекцій викладача. Самостійну роботу над курсом студенти виконують у бібліотеці та вдома. Консультації викладача, що веде курс, проводяться згідно з графіком.


1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

№ пор.

 

 

ТЕМА

Денна форма

Заочна форма

Кількість годин

лекцій

 

Кількість годин

сам.

роб.

Кількість годин

лекцій

Кількість годин

сам.

роб.

1

2

3

4

5

6

1.

МОДУЛЬ 1

Основні засади управління витратами на підприємстві

2

3

1

6

2.

Класифікація витрат на виробництво

4

3

1

6

3.

Концепції та методи управління затратами

4

3

2

6

4.

Аналіз „витрати – випуск - прибуток”

2

3

1

6

5.

Прогнозування та планування витрат

2

3

1

6

6.

МОДУЛЬ 2

Визначення витрат на стадіях життєвого циклу продукції

2

3

1

6

7.

Витрати на якість продукції

2

3

1

6

8.

Управління запасами та витрати підприємства

2

3

1

6

9.

Оцінка собівартості продукції та визначення її прибутковості

4

3

1

6

10.

Формування та використання прибутку підприємства

4

3

2

6

УСЬОГО:

28

30

12

60

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

 

Тема 1 Основні засади управління витратами на підприємстві

1. Принципи управління витратами.

2. Системний підхід до управління витратами.

Питання для самоперевірки

 1. Який економічний зміст категорії витрат?
 2. Поясніть відмінність між поняттями виробничі витрати, валові витрати та собівартість?
 3. Для чого необхідно розрізняти вичерпані (спожиті) та невичерпані (неспожиті) витрати в обліку?
 4. З чим пов'язаний поділ витрат на ті, що включаються до собівартості продукції, і ті, що відносяться до витрат звітного періоду?
 5. Які витрати відносять до основних виробничих витрат?
 6. З чим пов'язаний поділ витрат на прямі та непрямі? Наведіть приклади.

Література: (8, с.13-32; 14, с. 10-45; 16, с. 11-18; 20, с. 14-20)

 

Тема 2 Класифікація витрат на виробництво

1. Залежність витрат від обсягів виробництва.

2. Лінійна залежність та релевантні рівні.

Питання для самоперевірки

 1. Який принцип покладено в основу класифікації витрат?
 2. Як класифікують витрати за видами діяльності?
 3. Перерахуйте відомі вам елементи витрат?
 4. Чому класифікація витрат за статтями та елементами не задовольняє вимог управління?
 5. Що таке конверсійні витрати?
 6. Для чого необхідно враховувати можливі втрати?
 7. Які витрати вважаються релевантними, а які нерелевантними?
 8. Від чого залежить контрольованість витрат?

Література: (1, с.66-70; 2; 8, с. 13-35; 16, с. 20-29; 20, с. 20-29)

 

Тема 3 Концепції та методи управління затратами

1. Суми покриття.

2. Розрахунок сум покриття та внеску виробів у прибуток підприємства.

3. Загальна система управління витратами.

Питання для самоперевірки

 1. Взаємозв’язок витрат з обсягом виробництва.
 2. Особливості системи „стандарт-кост”, системи „директ-костинг”.
 3. Особливості управління витратами у високотехнологічній сфері.

Література:(1, с.128-132; 5, с.233-257; 9, с.165-201; 12, с. 45-81; 16, с. 153-193)

 

Тема 4 Аналіз „витрати – випуск - прибуток”

1. Розрахунок прибутку на основі суми покриття у короткостроковому періоді.

2. Графіки беззбитковості: на основі змінних витрат, з диференціацією постійних витрат по рівням покриття, з диференціацією постійних витрат по статтям витрат.*

Питання для самоперевірки

 1. Завдання аналізу „витрати – випуск - прибуток”
 2. У чому полягає емпіричний спосіб визначення точки беззбитковості?
 3. Що є критерієм правдивості моделі?
 4. Які характеристики властиві точці беззбитковості?

Література: (5, с.322-337; 8, с.85-98; 17, с.56-75; 20, с.24-29)

 

Тема 5 Прогнозування та планування витрат

1. Взаємозв’язок капітальних вкладень, поточних витрат та доходності підприємства.

2. Порядок розробки кошторису витрат.

3. Вплив інфляції на вибір та прийняття рішень.

Питання для самоперевірки

 1. Обґрунтуйте необхідність планування витрат підприємства.
 2. Основні завдання планування витрат.
 3. Обґрунтуйте взаємозв’язок капітальних вкладень, поточних витрат та прибутковості підприємства.
 4. Яким чином впливає інфляція на вибір та прийняття рішень стосовно діяльності підприємства?

Література: (1,с. 114-116; 8,с. 35-63; 16, с. 23-39; с. 43-48; 17,с. 18-25)

 

Тема 6 Визначення витрат на стадіях життєвого циклу продукції

1. Визначення та нормування витрат з метою стабілізації та зниження.

2. Основні групи методів розрахунку окремих елементів витрат: евристичні, математико-статистичні, системні, методи технічного нормування, розрахунково-аналітичні, калькулювання.

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте зв’язок параметрів та структури життєвого циклу продукту.
 2. Дайте визначення категорії „економічний життєвий цикл продукту”.
 3. Назвіть показники життєвого циклу: об’ємні, часові, витратні, якісні.
 4. У чому відмінність між повним, неповним, частковим життєвим циклом продукту?

Література: (1,с. 114-116; 8,с. 35-63; 16, с. 23-39; с. 43-48; 17,с. 18-25)

 

Тема 7 Витрати на якість продукції

1. Використання функціонально-вартісного аналізу для зниження витрат на продукцію.

2. Витрати та конкурентоспроможність продукції.

Питання для самоперевірки

 1. Система якості, види діяльності, що складають систему якості.
 2. Основні характеристики якості продукції: показники призначення, техніко-економічні показники експлуатації, показники споживчих властивостей, надійність.
 3. Принцип відповідності функцій і якості витратам.
 4. Визначення раціональної конкурентоспроможності продукції.

Література: (1; 16, с.53-66)

 

Тема 8 Управління запасами та витрати підприємства

1. Оцінка матеріальних запасів при їх списанні на витрати виробництва та витрати обігу.

2. Вплив управління запасами на витрати підприємства та економічний результат його роботи.

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягають основні завдання управління запасами?
 2. Які витрати пов'язані з придбанням та зберіганням запасів?
 3. Якими способами можна розрахувати розмір оптимальної партії поставки?
 4. У чому полягає зміст системи "точно в строк"?
 5. Як оцінюються матеріали, що відпускаються у виробництво?
 6. Що є основним джерелом формування нормативної бази прямих витрат на робочу силу?

Література: (1,с. 110-116; 5,с. 366-372)

 

Тема 9 Оцінка собівартості продукції та визначення її прибутковості

1. Способи калькулювання: прямий рахунок, сумування витрат, виключення витрат, розподілення витрат, нормативний.

2. Способи віднесення на собівартість продукції непрямих витрат.

Питання для самоперевірки

 1. Який метод обліку витрат потрібно застосовувати в індивідуальному і дрібносерійному виробництвах складних виробів, а також під час виконання дослідних, експериментальних, ремонтних та інших робіт?
 2. Який метод обліку фактичної собівартості потрібно застосовувати при масовому та серійному виробництві різноманітної й складної продукції, яка складається з великої кількості деталей і вузлів?
 3. Який метод обліку фактичної собівартості потрібно застосовувати в умовах безперервного і, як правило, стислого технологічного процесу або ряду послідовних виробничих процесів, кожний з яких або група яких складають окремі самостійні переділи (фази, стадії) виробництва?
 4. Що є основою для обчислення фактичної собівартості випущеної продукції при нормативному методі обліку?
 5. Коли визначається фактична собівартість одиниці виробів або робіт при використанні позамовного методу?

Література: (1,с. 128-131; 5,с. 199-224; 8, с.63-78; 16,с.90-101; 20,с 165-203)

 

Тема 10 Формування та використання прибутку підприємства

1. Розподіл і використання прибутку підприємства.

2. Схема розподілу чистого прибутку.

3. Формування дивідендної політики.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняттю «реінвестування».

2. На які основні цілі спрямована дивідендна політика підприємства?

3. Назвіть основні напрями розподілу прибутку.

Література: [1; 8; 15, с.125131; 16, с.221246].

 


3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Тест 1

При застосуванні системи директ-костинг до собівартості включаються (вибрати правильну відповідь):

1)    змінні виробничі витрати;

2)    змінні витрати на збут;

3)    постійні виробничі витрати.

Тест 2

         До основних ознак директ-костингу відноситься:

1)    інтеграція фінансового та управлінського обліку;

2)    автономність управлінського та фінансового обліку;

3)    облік тільки стандартних витрат.

Тест 3

         Маржинальний доход – це:

1)    різниця між постійними витратами та прибутком;

2)    сума постійних витрат та прибутку;

3)    сума змінних витрат та прибутку.

Тест 4

         Калькулювання на основі діяльності передбачає:

1)    розподіл накладних витрат пропорційно до певного фактора, з яким ці витрати пов’язані;

2)    включення до собівартості лише тих витрат, які мають функціональний зв’язок із певним видом діяльності;

3)    включення до собівартості тільки прямих витрат.

Тест 5

Пов’язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити поряд із номером відповідну літеру

Термін

Зміст

(1) Собівартість

А Витрати, пов’язані з процесом виробництва, які не можуть бути віднесені безпосередньо до певного об’єкта економічно можливим шляхом

(2) Прямі витрати

Б Фінансові витрати на отримання доходу протягом відповідного періоду

(3) Витрати

В Витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції або з придбанням товарів для реалізації

(4) Непрямі витрати

Г Витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до певного об’єкта економічно можливим шляхом

(5) Собівартість продукції (товарів)

Д Збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду

(6) Розходи

Е Обсяг ресурсів (у грошовому вимірі), що використані з відповідною метою та трансформуються у собівартість продукції (робіт, послуг)

Тест 6

Пов’язати наведені терміни з їх змістом

Вид калькуляції

(форма собівартості)

Характеристика

(1) Нормативна

А Калькуляції, які складаються на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичні витрати на виробництво

(2) Планова

Б Калькуляції, які застосовуються з метою встановлення допустимих витрат на виробництво продукції на основі науково обґрунтованих норм

(3) Технологічна

В Калькуляції, які складаються на окремі деталі, вузли і характеризують рівень технології на виробництві

(4) Звітна

Г Калькуляція, яка складається на основі конструкторсько - технологічної документації при нормативному методі калькулювання на підприємстві

 

Завдання 7

На основі наведених даних здійснити класифікацію витрат ВАТ „Хімрезерв” за статтями калькуляції:

 1. Витрати на поточний ремонт обладнання.
 2. Вартість послуг Обленерго для виробничих потреб.
 3. Витрати на обов’язкове медичне страхування робітників шкідливого виробництва.
 4. Вартість зворотних відходів.
 5. Витрати мастильних матеріалів на проведення поточного ремонту приміщення цеху.
 6. Витрати покупних напівфабрикатів.
 7. Доплата за класність робітникам основного виробництва.
 8. Витрати палива для роботи агрегатів.

Завдання 8

За допомогою порівняльної таблиці дати визначення поняттям: „центр витрат”, „місце витрат”, „центр відповідальності”, для чого проставити знак „+” або „-”у відповідних графах.

 

з/п

Показник

Центр витрат

Місце витрат

Центр відповідальності

1

2

3

4

5

1

Охоплює декілька місць витрат

 

 

 

2

Завжди передбачає необхідність обліку не тільки витрат, але й обсягу виробництва

 

 

 

3

Первинні виробничі й обслуговуючі одиниці, що відрізняються однаковими функціями і виробничими операціями, організацією праці та спрямованістю витрат

 

 

 

4

Структурний підрозділ підприємства, елемент системи внутрішньогосподарського розрахунку

 

 

 

5

Відповідальність за витрати, закріплені персонально за керівником підрозділу

 

 

 

6

Виділяються з метою більшої деталізації витрат і підвищення точності калькулювання

 

 

 

7

Класифікуються за відношенням до процесу виробництва

 

 

 

8

Класифікуються на центри витрат, прибутку та інвестицій

 

 

 

 

Завдання 9

Необхідно визначити, які з наведених статей є релевантними, а які не- релевантними (позначити релевантні статті знаком „+” у відповідній графі) за таких умов:

-         фірма хоче замінити машину ГАЗ–3302 (яку буде продано) на

ГАЗ-33021, що забезпечить зниження прямих витрат на 30%. Обидві машини мають однакову залишкову вартість та залишковий строк експлуатації 6 років;

-         фірма хоче придбати автомобіль ГАЗ-33021 для збільшення кількості перевезень. Машина ГАЗ-3302 буде використовуватись далі.

Нижче наведено перелік витрат і доходів транспортного підприємства ТзОВ „Таксодром” за звітний період.

п/п

Стаття

Варіант 1

Варіант 2

Релевантні

Нерелевантні

Релевантні

Нерелевантні

1

2

3

4

5

6

1

Доход від реалізації

 

 

 

 

2

Прямі матеріальні витрати

 

 

 

 

3

Прямі витрати на оплату праці

 

 

 

 

4

Змінні виробничі накладні витрати

 

 

 

 

5

Амортизація машин ГАЗ-3302

 

 

 

 

6

Амортизація машин ГАЗ-33021

 

 

 

 

7

Загальновиробничі (постійні) витрати

 

 

 

 

8

Змінні витрати на збут

 

 

 

 

9

Заробітна плата керівництва підприємства

 

 

 

 

10

Балансова вартість машин ГАЗ-3302

 

 

 

 

11

Ринкова вартість машин ГАЗ-3302

 

 

 

 

12

Ринкова вартість машин ГАЗ-33021

 

 

 

 

 

Завдання 10

Визначити, до якого типу центрів відповідальності – основного чи функціонального – належать наведені підрозділи та служби.

1. Бригадир будівельно-монтажної колони контролює виконання членами бригади поставлених завдань.

2. Керівник маркетингової служби контролює роботу складського господарства, торгових агентів та мережі фірмових магазинів та кіосків.

3. Відділ кадрів веде облік наявності та складу штатних та позаштатних працівників підприємства, а також розміру їх заробітної плати.

4. Кіоскер відповідає за збереження довірених йому товарів, за своєчасність здачі готівки до основної каси підприємства.

5. Служба АСУ забезпечує контроль за справністю автоматизованих технологічних ліній в цілому по підприємству та забезпечує їх ремонт і технічне обслуговування.

6. Майстер механоскладального цеху відповідає за витрати цеху, збереження деталей, напівфабрикатів, якість готової продукції.


4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

МОДУЛЬ 1

 1. Сутність витрат, види та форми собівартості продукції.
 2. Функції управління витратами.
 3. Загальна схема та взаємозв’язок управління витратами на підприємстві.
 4. Принципи управління витратами.
 5. Завдання та основні ознаки класифікації витрат.
 6. Основні ознаки класифікації витрат.
 7. Класифікація витрат на виробництво.
 8. Залежність витрат від обсягів виробництва.
 9. Точка беззбитковості на основі аналізу „витрати – випуск - прибуток”. Маржинальний прибуток.
 10. Точка беззбитковості та визначення короткотермінового результату на основі сум покриття.
 11. Графіки беззбитковості: на основі змінних витрат, з диференціацією постійних витрат за рівнями покриття, з диференціацією постійних витрат за статтями витрат.
 12. Альтернативні витрати, релевантність та прийняття управлінських рішень.
 13. Основні завдання планування витрат.
 14. Попередня оцінка витрат. Інтервал допустимих витрат на виробництво та реалізацію продукції.
 15. Поточні кошториси витрат на виробництво, витрат на утримання функціональних відділів та служб. Комплексні та цільові кошториси.
 16. Витрати по стадіям життєвого циклу продукту. Поетапний (постадійний) склад витрат.
 17. Визначення та нормування витрат з метою стабілізації та зниження. Основні групи методів розрахунку окремих елементів витрат.

МОДУЛЬ 2

 1. Склад витрат на якість. Класифікація витрат на якість.
 2. Співвідношення рівня витрат та необхідної якості продукції.
 3. Використання функціонально-вартісного аналізу для зниження витрат на продукцію.
 4. Види запасів на підприємстві.
 5. Оцінка матеріальних запасів при їх списанні на витрати виробництва та витрати обігу.
 6. Вплив управління запасами на витрати підприємства та економічний результат його роботи.
 7. Калькулювання собівартості. Види калькуляцій Методи калькулювання собівартості продукції.
 8. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції. Склад робіт за аналізом витрат на підприємстві.
 9. Аналіз витрат на гривню товарної продукції.
 10. Аналіз собівартості окремих видів продукції.
 11. Аналіз прямих матеріальних витрат.
 12. Аналіз прямих трудових витрат.
 13. Аналіз непрямих витрат. Облік зміни обсягу виробництва при аналізі кошторисів непрямих витрат.
 14. Способи (системи) віднесення витрат на продукт.
 15. Способи віднесення на собівартість продукції непрямих витрат.
 16. Методика поетапного розподілення витрат пропорційно маржинальному прибутку.
 17. Особливості калькулювання при комплексній переробці сировини.
 18. Формування витрат за місцями виникнення, центрами витрат, центрами відповідальності.
 19. Групування центрів витрат. Класифікація центрів відповідальності. Бюджетування витрат.
 20. Об’єкти обліку витрат. Первинні (елементні ) об’єкти обліку витрат.
 21. Стимулювання зниження витрат у виробництві. Основні фактори та напрями зниження витрат на підприємстві.
 22. Системи обліку витрат. Ефективність облікових та контрольних систем.
 23. Основні напрями використання інформації про витрати на підприємстві.
 24. Зміст та можливості системи „стандарт-кост”.
 25. Система „директ-костінг”. Зіставлення розрахунку повних та часткових витрат.
 26. Контроллінг. Суми покриття. Розрахунок сум покриття та внеску виробів у прибуток підприємства. Стратегічний контроллінг. Оперативний контроллінг.
 27. Загальна система управління витратами.
 28. Основні принципи розрахунку витрат обігу.
 29. Мета та сучасні проблеми планування.
 30. Основні елементи планування :прогнозування, підготовка поточних програм, бюджетне планування.
 31. Мета та концепції підготування системи кошторисів (бюджетів).
 32. Бюджетування як розподілена система узгодженого управління діяльності центрів відповідальності. Функції бюджету.
 33. Види бюджетних систем. Контроль за виконанням бюджетів.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг.) Наказ Держкомітету промислової політики України від 02.02.2001 №47// Налоги и бухгалтерский учет.-2001.-№7 (61).
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року № 318, із змінами і доповненнями// Система комплексного інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА:Еліт". – ІАЦ "ЛІГА", 2007.
 3. Грещак М. Г. Управління витратами: навч. посіб. / [М. Г. Грещак, В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба, Ю. М. Лозовик]; за ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с.
 4. Економіка підприємства: Підручник / [М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.С.Федорін, Г.О.Швиданенко]; за заг. ред. С. Ф. Покропивного .- Вид. 2-ге перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2000. – 123 с.
 5. Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Хлапьонов Л.Ю., Макухін Г.А. Управління затратами підприємства. Монографія/ Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. – К.: Лібра, 2007. – 320 с.
 6. Турило A. M., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства: Навч. посіб./ A. M. Турило, Ю. Б. Кравчук, А. А. Турило - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 120 с.
 7. Управление затратами на предприятии: Учебник/ В.Г.Лебедев, Т.Г.Дроздова, В.П.Кустарёв и др./ Под общ. ред. Г.А.Краюхина. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. - 277 с.
 8. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства: Навч. посібник/ Ю.С. Цал-Цалко. – К.: ЦУЛ, 2002.- 656 с.
 9. Череп А.В. Управління витратами суб'єктів господарювання. Ч. І: Монографія. - Харків: ВД «Інжек», 2006. - 368 с.

Додаткова

10.Грещак М. Г., Коцюба О. С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 131с.

11.Данилюк О.М., Лещій В.Р. Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами. - Івано-Франківськ: Мікс., 2002. - 248 с.

12.Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А. Болюха, В.З. Бучевський, М. Л. Горбаток; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001.-540 с.

13.Котляров С. А. Управление затратами.- СПб: Питер, 2002. – 101 с.

14.Славников Д.В. Аналитические инструменты управления затратами в системе контроллинга. – Мн.: РЕГИСТР, 2007. – 160 с.

15.Череп А.В. Аналіз виконання планових завдань по зниженню собівартості продукції / А.В. Череп // Держава і регіони. – 2005. – №1. – С. 318-320.

16.Череп А.В. Аналіз обсягів реалізації продукції, що впливають на собівартість // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць / А.В.Череп. – Дн-ськ, 2005. – Вип. 198, Т.2. – С. 368-372.

17.Череп А.В. Аналіз собівартості продукції як необхідна передумова ефективного господарювання підприємств // Наукові записки: зб. наук. праць / А.В. Череп. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 17. – С. 238-241.

18.Череп А.В. Вплив бюджетного планування на собівартість продукції / А.В. Череп // Держава та регіони. – 2003. – №4. – С. 223-225.

19.Шульга В.М. Механізм стратегічного управління витратами як засіб досягнення конкурентних переваг/ В.М. Шульга // Економічні науки: Збірник наукових праць. – Ч.4. –Випуск 1(3). – Луцьк. – 2006. – С. 108-115.

20.Юровский Б.С. Себестоимость продукции: планирование, учёт, анализ: Методические рекомендации. – К.: ООО Центр экономических исследований и управленческого консультирования «Консульт», 2002. – 234 с.