Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управлінський контролінг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛІНГ

Методичні рекомендації

до виконання домашнього завдання

для студентів спеціальності

073 «Менеджмент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

 

УДК 658(076.5)

ББК У052.201.2р

 К 651

 

Укладач: О. В. Позняк

Рецензент: М. Ю. Григорак

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол №___від ________р.).

 

 

К 651   Управлінський контролінг: методичні рекомендації до виконання домашнього завдання /уклад.: О. В. Позняк, О. В. Карпунь. – К. : НАУ, 2012. – 40 с.

 

Наведено методичні рекомендації до практичних занять та виконання домашнього завдання, вимоги до структури та змісту, правила оформлення, рекомендації щодо написання основних структурних частин домашнього завдання, опис процедури захисту та критеріїв оцінювання виконаної роботи, а також список рекомендованої літератури.

Для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання.

ВСТУП

Управлінський контролінг є необхідною дисципліною для підготовки менеджерів, оскільки за сучасних умов господарювання підвищуються вимоги до гнучкості управління, застосування нових концепцій управління, якою є контролінг.

З одного боку управлінський контролінг – це управлінська концепція, орієнтована на ефективне використання ресурсів підприємства і на його розвиток у довгостроковій перспективі. З іншого, – це інтегрована система інформаційно-аналітичної і методичної підтримки керівників у процесі планування, контролю, аналізу і прийняття управлінських рішень із усіх функціональних сфер діяльності підприємства. Контролінг приводить не скільки до оптимізації витрат, стільки до загального підвищення ефективності діяльності підприємства.

Метою викладання дисципліни є створення необхідних умов для підвищення професійного рівня підготовки менеджерів в управлінні ресурсами підприємства в умовах нестабільності як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Сучасним менеджерам необхідне комплексне бачення системи управління і, зокрема, такого важливого її блока, як формування інформації про витрати і ресурси підприємства з метою розробки альтернативних варіантів різних управлінських рішень і, передусім, із оптимізації прибутку, комплексного використання наявних ресурсів, формування оптимальної виробничої програми тощо.

Вивчення дисципліни допомагає студентам систематизувати знання з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємства на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Завдання дисципліни – це набуття студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок із питань внутрішньогосподарського обліку – контролінгу, без якого неможлива робота сучасних фахівців із економіки. Знання дисципліни надає можливість підвищити якість менеджменту і, як наслідок, забезпечити стабільний розвиток підприємства.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 

1.1. Мета та завдання

Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни «Управлінський контролінг» передбачене навчальним планом підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Домашнє завдання виконується студентами в четвертому семестрі відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу.

Мета виконання домашнього завдання – закріплення й поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни та отримання практичних навичок у галузі контролінгу.

Домашнє завдання є складовою модуля II «Управлінський контролінг у системі прийняття управлінських рішень».

У результаті виконання домашнього завдання студент повинен уміти:

- проводити стратегічний аналіз, з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища;

- проводити експертну діагностику на основі коефіцієнтного аналізу;

- проводити аналіз загрози банкрутства підприємства;

- застосовувати дані фінансової звітності в практичній діяльності підприємства;

- розробляти пропозиції щодо усунення «вузьких місць» в стратегічній та оперативній діяльності підприємства.

Домашнє завдання студент виконує і оформлює відповідно до методичних рекомендацій.

 

 

 

 1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 

2.1.Загальні вимоги до змісту та захисту

домашнього завдання

 

За своїм змістом домашнє завдання повинне відповідати профілю підготовки та вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики напряму підготовки «Менеджмент». Домашнє завдання повинне мати внутрішню єдність та свідчити про підготовленість виконавця до самостійної роботи зі спеціальності з використанням теоретичних знань і практичних навичок у сфері контролінгу на підприємстві.

Робота повинна мати чітку  логічну структуру. ЇЇ складові частини такі:

 • титульний лист (додаток А);
 • зміст роботи (додаток Б);
 • вступ;
 • основна частина, у розділах якої розкривається зміст ДЗ;
 • висновки та пропозиції;
 • список використаних джерел;
 • додатки (у разі потреби).

Завершене домашнє завдання студент подає провідному викладачеві для перевірки та одержання допуску до захисту. Захист складається з доповіді студента та відповіді його на запитання викладача.

У доповіді студент повинен вказати мету роботи, її актуальність, коротко висвітлити зміст домашнього завдання з дисципліни, результати виконання, а також подати висновки про виконану роботу та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків у роботі підприємства.

 

2.2.Вимоги до оформлення домашнього завдання

 

Домашнє завдання потрібно друкувати на аркушах паперу формату А4 (210х297) на одному боці сторінки з дотриманням таких вимог до тексту: комп’ютерний набір – кегель 14, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, вирівнювання – по ширині аркуша, абзац – 10 мм. Щільність тексту повинна бути однаковою в усій роботі.

Текст домашнього завдання виконується з дотриманням таких розмірів полів: з лівого боку – 20 мм, з правого – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.

Заголовки структурних частин роботи друкуються великими літерами симетрично до тексту (наприклад, ЗМІСТ, ВСТУП).

Кожну структурну частину роботи починають із нової сторінки. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Нумерація сторінок тексту, розділів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака «№».

Нумерація сторінок тексту ДЗ починається з титульного аркуша, на якому номер не ставиться. Номер сторінки ставиться у правому нижньому куті, починаючи з другої сторінки.

 

2.3. Короткі рекомендації щодо написання

основних структурних частин домашнього завдання

 

Структурні елементи роботи мають своє певне призначення. У вступі студент повинен відобразити об’єкт дослідження, мету та завдання ДЗ, значимість роботи та актуальність теми для конкретного підприємства. Обсяг вступу 1–2 с.

Основна частина тексту ДЗ розподіляється за такими розділами:

 1. Аналіз діяльності підприємства.
 2. Діагностика стратегічної позиції підприємства.
 3. Оперативна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.
 4. Аналіз загрози банкрутства.
 5. Розробка рекомендації з удосконалення стратегічного та оперативного контурів управління підприємством.

Висновки до роботи повинні містити головні результати, отримані при виконанні ДЗ, вказувати на практичне значення, обґрунтованість та доцільність розроблених пропозицій щодо вдосконалення стратегічного та оперативного контурів управління на конкретному підприємстві. Обсяг висновків до 2–3 с.

Список використаних джерел повинен містити весь перелік використаних джерел – електронні джерела, літературні праці та форми фінансової звітності, не менше 10 назв. Кожне використане джерело повинно бути оформлено правильно згідно з вимогами, поданими на стор. 28. Посилання в тексті на джерело є обов’язковим і у квадратних дужках зазначається номер джерела й сторінки (наприклад, [2, с. 10]).

Додаток чи додатки (у разі потреби) – це довідковий або допоміжний матеріал, який безпосередньо стосується домашнього завдання. Додаток може містити форми фінансової звітності, результати розрахунків, виконаних студентом із застосуванням комп’ютерної техніки та електронних таблиць, нормативні документи підприємства та іншу інформацію, що має цінність в рамках виконання домашнього завдання.

3. ЗАВДАННЯ ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Розділ 1. Аналіз діяльності підприємства

Студент самостійно має вибрати будь-яке існуюче на ринку підприємство та дати коротку характеристику його діяльності, яка повинна включати назву підприємства, рік заснування, види діяльності, організаційну структуру підприємства, визначити основних постачальників, споживачів та інших бізнес-партнерів, а також основних конкурентів на ринку.

 

Розділ 2. Діагностика стратегічної позиції підприємства

Студент повинен провести стратегічну діагностику підприємства на основі встановлення зв'язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями, скласти матрицю SWOT-аналізу та розробити пропозиції, які в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору стратегій підприємства. Далі необхідно провести аналіз зовнішнього мікрооточення за допомогою моделі «П'ять сил» (або «П'ять загроз») М. Портера та зробити висновки щодо впливу ключових п'ять сил на діяльність підприємства.

 

Розділ 3. Оперативна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

На основі вихідних даних, наведених в дод. В та Г, студент повинен провести оперативну діагностику фінансово-господарського стану підприємства шляхом розрахунку груп показників. При цьому аналізується майновий стан, ліквідність, фінансова стійкість, ділова активність та рентабельність підприємства. Необхідно порівняти отримані результати з рекомендованими нормативними значеннями та визначити основні чинники, що вплинули на виникнення відхилень.

Варто вказати, на які аспекти діяльності підприємства слід звернути увагу для покращення отриманих результатів.

 

Розділ 4. Аналіз загрози банкрутства

На основі вихідних даних, наведених в дод. В та Г, студент повинен розрахувати ймовірність настання банкрутства підприємства. Для цього використовується п’ятифакторна модель Z-рахунку Альтмана. Залежно від значення Z-рахунку оцінюється ймовірність банкрутства підприємства за окремою шкалою.

 

Розділ 5. Розробка рекомендацій з удосконалення стратегічного та оперативного контурів управління підприємством

На основі проведення стратегічної та оперативної діагностики підприємства студент повинен виявити недоліки в роботі підприємства та, спираючись на виявлені «вузькі місця», розробити рекомендації щодо їх усунення та покращення ефективності діяльності підприємства.

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

4.1. Діагностика стратегічної позиції підприємства

 

Стратегічна діагностика підприємства полягає в проведенні двох видів стратегічного аналізу: SWOT-аналізу та «П’яти сил» Портера, кожний із яких надає вичерпну інформацію для корегування стратегії підприємства.

Методика проведення SWOT-аналізу передбачає здійснення декількох етапів:

 1. Визначення власних сильних і слабких сторін підприємства.
 2. Визначення ринкових можливостей і загроз.
 3. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями і загрозами ринку.

В підсумку формується матриця SWOT-аналізу, яка має такий вигляд (рис. 1).

 

Можливості

1.

2.

і т.ін

Загрози

1.

2.

і т.ін

Сильні сторони

1.

2.

і т.ін

Слабкі сторони

1.

2.

і т.ін

Поле СіМ

(заходи)

Поле СіЗ

(заходи)

Поле СлМ

(заходи)

Поле СлЗ

(заходи)

Зовнішнє середовище

Внутрішнє середовище

Подпись: Внутрішнє середовище

 

Рис.1. Матриця SWOT-аналізу

 

На перетинах окремих складових груп факторів формуються поля, для яких характерні певні сполучення, що їх треба враховувати надалі в ході розробки стратегій певного типу:

- поле СіМ передбачає розробку стратегій підтримки та розвитку сильних сторін підприємства щодо реалізації можливостей зовнішнього середовища;

- поле СіЗ орієнтує стратегію на боротьбу із загрозами за допомогою використання внутрішніх резервів;

- поле СлМ спрямовує дії підприємства на використання можливостей для подолання слабких сторін його внутрішнього потенціалу;

- поле СлЗ передбачає розробку такої стратегії, яка б дала змогу підприємству не лише зміцнити свій потенціал, а й відвернути можливі загрози у зовнішньому середовищі.

Проведення SWOT-аналізу дозволяє систематизувати проблемні ситуації; краще зрозуміти структуру ресурсів, на які слід опиратися в удосконаленні діяльності та розвитку компанії на перспективу; відстежувати загальний стан зовнішнього бізнес-середовища; виділяти і використовувати нові потенційні можливості швидше, ніж конкуренти; вибрати оптимальний шлях розвитку і уникнути небезпек; приймати зважені рішення, що стосуються розвитку бізнесу. Правильно і вчасно прийняті стратегічні рішення відіграють сьогодні ключову роль в успішній діяльності організації.

Методика проведення аналізу за допомогою моделі «П'ять сил» (або «П'яти загроз») Портера дозволяє оцінити ключові п'ять сил, які можуть вплинути на роботу підприємства:

- покупці і клієнти;

- постачальники;

- можливість появи нових конкурентів;

- існування товарів-субститутів;

- дії конкурентів всередині галузі.

Кожне «поле сили» (рис. 2) має певну групу факторів впливу на конкурентоспроможність підприємства. Необхідно проаналізувати даний вплив із урахуванням факторів впливу кожної групи, на котрі варто впливати і їх стан слід постійно відстежувати. Спираючись на отриману інформацію підприємство може скорегувати стратегію, або обрати нову.

 

 

 

 

 

Компанії-конкуренти в галузі

 

 

Інтенсивність конкуренції

Загроза виходу на ринок нових постачальників

НОВАЧКИ РИНКУ

Бар’єри на вході

Запатентовані різниці товару

Пізнаваність торгової марки

Вимоги до обсягу капіталу

Абсолютна перевага за витратами

Доступ до необхідних ресурсів

Доступ до каналів розподілення

Власна модель, що відрізняється низькими витратами

 

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Ринкова влада постачальників

Загроза появи субститутів

Змінні суперництва

Зростання галузі

Тимчасові надлишки виробничих потужностей (періоди перевиробництва)

Різниця в продукції

Пізнаваність торгової марки

Витрати переключення

Концентрація і збалансованість

Інформаційна складність

Різновиди конкурентів

Бар’єри на вході

Ринкова влада споживачів

СПОЖИВАЧІ

Змінні ринкової сили постачальників

Диференціація ресурсів

Витрати переключення постачальників та у компаній галузі

Рівень концентрації постачальників

Значимість об’ємів поставок для постачальників

Вартість поставок у співвідношенні з загальним обсягів закупок у галузі

Вплив ціни ресурсів на вартість товару чи його диференціація

Наявність ресурсів-субститутів

 

Змінні ринкової сили споживачів

Співвідношення ціна/загальний обсяг закупок

Вплив на якість/зовнішній вигляд товару

Витрати переключення споживачів порівняно з витратами переключення постачальника

Інформованість споживача

Різниця товарів

Пізнаваність торгової марки

Стимулюванню споживачів

Товари -субститути

 

ТОВАРИ – СУБСТИТУТИ

(замінники)

Змінні ступеня загрози субститутів

Відносна ціна субститутів

Витрати переключення

Схильність споживачів до субститутів

 

Подпись: ПОСТАЧАЛЬНИКИПодпись: СПОЖИВАЧІ

 

Рис. 2. Стратегічна діагностика  «П’ять сил» Портера

4.2. Оперативна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

 

Оперативна діагностика фінансово-господарського стану підприємства проводиться із використанням коефіцієнтів, що дозволяє встановити зв'язок одного показника з іншим. У світовій практиці для аналізу фінансово-господарської діяльності виділяють такі групи показників, що описують:

– майновий стан підприємства;

– ліквідність підприємства;

– фінансову стійкість (платоспроможність) підприємства;

– ділову активність підприємства;

– рентабельність фінансово-господарської діяльності.

Майновий стан підприємства оцінюється задля визначення стану активів, які характеризують виробничий потенціал підприємства. Для аналізу розраховуються такі показники:

 • коефіцієнт зносу основних засобів;
 • коефіцієнт оновлення основних засобів;
 • коефіцієнт вибуття основних засобів.

Методику розрахунку та рекомендоване значення показників наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Методика розрахунку показників майнового стану

Показники

Характеристики

показника

Методика розрахунку

Рекомендоване

значення

коефіцієнта

Коефіцієнт зносу основних засобів

Характеризує частку зношених основних засобів у загальній їхній вартості

Зменшення,

≤0,5

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Характеризує інтенсивність уведення в дію нових основних засобів

Збільшення

Коефіцієнт вибуття

Показує інтенсивність вибуття основних засобів

Повинен бути меншим коефіцієнта оновлення

Ліквідність підприємства оцінюється для виявлення його здатності швидко реалізувати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань. Методику розрахунку та рекомендоване значення показників наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Методика розрахунку показників ліквідності

Показники

Характеристики

показника

Методика розрахунку

Рекомендоване

значення

коефіцієнта

Коефіцієнт абсолютної

ліквідності

Відображає, яка частина короткострокової заборгованості може бути погашена за рахунок найбільш ліквідних активів на дату складання балансу

= ф.1(р. 220 + р. 230 + р. 240+ р.150)/ р. 620(ф.1)

 

0,2–0,35

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Відображає, яка частина короткострокових зобов’язань може бути погашена не тільки за рахунок грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень, але й за рахунок очікуваних надходжень від дебіторів

= ф.1(р.260- (р.100 + р.140) + р.270)/ф.1( р. 620 + р.630)

 

0,6–0,8

Коефіцієнт загальної ліквідності

В якій частині оборотні активи покриваються короткостроковими зобов’язаннями

= (ф.1) р. 260 / (ф.1) р. 620

 

1 – 2

Чистий оборотний капітал (ЧОК)

Свідчить про перевищення обігових активів над поточними пасивами

= (ф.1) р. 260 – (ф.1) р. 620

 

Не менше 10% загального обсягу оборотних активів

 

Платоспроможність та фінансова стійкість підприємства оцінюється для виявлення спроможності підприємства своєчасно й цілком виконати свої платіжні зобов’язання, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати. Методику розрахунку та рекомендоване значення показників наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Методика розрахунку показників платоспроможності  та фінансової стійкості підприємства

Показники

Характеристики

показника

Методика розрахунку

Рекомендоване

значення

коефіцієнта

Коефіцієнт фінансової

незалежності (автономії)

Відображає питому вагу власного капіталу в валюті балансу

= (ф.1)(р. 380 + р. 430)/ р. 640(ф.1)

>0,5 (чи 50 %)

Коефіцієнт маневреності

Відображає питому вагу вільних грошових коштів у власному капіталі підприємства

= (ф.1)(р. 380 - р. 080)/ р. 380(ф.1)

0,3–0,4

Коефіцієнт заборгованості

Характеризує частку залучених засобів у загальній сумі активів

= (ф.1)(р. 480 + р. 620)(/р. 380 + р. 430)(ф.1)

0,5–0,7

Коефіцієнт фінансування

Відображає співвідношення між  власними та запозиченими коштами

=(ф.1)(р.430 + р.480 + р.620 + р.630)/р.380(ф.1)

>1,0

Коефіцієнт фінансової напруги

Показує питому вагу запозичених коштів в валюті балансу позичальника

= (ф.1) (р.430 + р. 480 + р. 620)/р. 640(ф.1)

< 0,5

Коефіцієнт загальної фінансової стійкості

Показує питому вагу засобів, які має в своєму розпорядженні підприємство в валюті балансу

= (ф.1) (р.380 + р.430) / (р.480 + р.620)(ф.1)

0,8–0,9

 

Ділова активність підприємства визначається рівнем ефективності використання ресурсів підприємства. Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства використовують різні показники оборотності. Методику розрахунку та рекомендоване значення показників наведено в табл. 4.

 

Таблиця 4

Методика розрахунку показників ділової активності

Показники

Характеристики

показника

Методика розрахунку

Рекомендо-ване

значення

коефіцієнта

Коефіцієнт оборотності активів

Виражає ефективність використання всіх активів

= р. 035 (ф.2)/

Збільшення

Коефіцієнт  оборотності запасів

Виражає ефективність використання запасів

= р. 040 (ф.2)/

Збільшення

Тривалість одного обороту запасів

 

Зменшення

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Відображає швидкість погашення дебіторської заборгованості

= р.035(ф.2)/

Збільшення

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

 

Зменшення

Коефіцієнт  оборотності

кредиторської заборгованості

Відображає швидкість погашення кредиторської заборгованості

= р.040(ф.2)/

Зменшення

Тривалість обороту кредиторської заборгованості

 

Збільшення

Тривалість операційного циклу

 

Зменшення

 

Рентабельність підприємства оцінюється для визначення ступеня ефективності використання ресурсів. Методику розрахунку та рекомендоване значення показників наведено в табл. 5.

Таблиця 5

Методика розрахунку показників рентабельності

Показники

Характеристики

показника

Методика розрахунку

Рекомендо-ване

значення

коефіцієнта

Економічна рентабельність активів

Відображає питому вагу валового прибутку, що припадає на 1 грн активів

= р. 050 (ф.2)/

Збільшення

Економічна рентабельність оборотних активів

Відображає питому вагу валового прибутку, що припадає на 1 грн оборотних активів

= р.050 (ф.2)/  

Збільшення

Чиста рентабельність власного капіталу

Відображає питому вагу чистого прибутку, що припадає на 1 грн власного капіталу

= р. 220 (ф.2)/

 

Збільшення

Операційна рентабельність продажу

Відображає питому вагу чистого  прибутку в чистій виручці від реалізації

= р.220 (ф.2) /р.035 (ф.2)

 

Збільшення

При проведенні розрахунків використовуються форми фінансової звітності підприємства:

- форма № 1 (ф.1) – Баланс підприємства;

- форма № 2 (ф.2) – Звіт про фінансові результати;

- форма № 5 (ф.5) – Додаток до бухгалтерського балансу.

Для проведення розрахунків вищезазначених груп показників використовуються вихідні дані, наведенні в дод. В та Г.

У дод. В у якості вихідних даних (коду рядка) використовуються букви, що відповідають значенню номера залікової книжки студента:

k – останні чотири цифри залікової книжки студента;

l – останні три цифри залікової книжки студента;

m – останні дві цифри залікової книжки;

n остання цифра залікової книжки.

Для більшого розуміння студентами змісту та сутності основних форм фінансової звітності (кодів рядків), які використовуються для розрахунку груп показників, що визначаються для проведення експертної діагностики в дод. Д наведено основні облікові джерела інформації: форма № 1 – «Баланс підприємства»; форма № 2 (ф.2) – «Звіт про фінансові результати».

Аналіз кожної групи показників проводиться за наступною методикою:

1. Проводиться розрахунок показників та заповнюється таблиця для кожної групи показників.

Наприклад. Розрахунок показників майнового стану

Показники

Нормативне (рекомендоване) значення

Значення показника за базовий період

Значення показника за звітний період

Динаміка

(абсолютне відхилення)

Коефіцієнт зносу основних засобів

Зменшення,

≤0,5

 

 

 

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Збільшення

 

 

 

 

2. Провести аналіз проведених розрахунків, тобто порівняти по-перше, кожен показник в динаміці (значення звітного та базисного періоду), по-друге, значення динаміки показників з нормативним значенням.

Наприклад: значення коефіцієнту зносу в звітному періоді порівняно з базисним збільшилось (зменшилось) на……, що є позитивною (негативною) тенденцією.

Динаміка коефіцієнта позитивна (негативна) та відповідає (не відповідає) рекомендованому значенню.

Після проведення розрахунків за вищезазначеною методикою кожної групи показників, формується підсумкова таблиця.

Підсумкова таблиця, що формується після проведення відповідних розрахунків груп показників, має такий вигляд (табл. 6).

Таблиця 6

Підсумкова таблиця розрахункових показників, що характеризують фінансово-господарський стан підприємства

Показники

Нормативне (рекомендоване) значення

Значення показника за базовий період

Значення показника за звітний період

Динаміка

Група показників

 

 

 

 

 

 

За результатами формування підсумкової таблиці, в кожній групі показників визначається «вузьке» місце, тобто це той показник, який має негативу динаміку та не відповідає нормативному значенню.

 

4.3. Аналіз загрози банкрутства

Для проведення аналізу загрози банкрутства в практиці фінансового-господарської діяльності широко використовується п`ятифакторна модель, яка називається моделлю Z-рахунку Альтмана.

 

Z-рахунок = 1,2×К1  +  1,4×К2  +  3,3×К3  + 0,6×К4 + К5,        (4.1)

 

де К1 – питома вага оборотного капіталу в активах підприємства;

К2 – рівень рентабельності власного капіталу;

К3 – рівень доходності активів;

К4 – коефіцієнт співвідношення власного капіталу;

К5 – оборотність активів.

 

Залежно від значення Z-рахунку оцінюється ймовірність банкрутства підприємства за окремою шкалою (табл. 7):

 

Таблиця 7

Шкала оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємства

Значення Z-рахунку

Ймовірність настання банкрутства

Z <  1,8

Дуже висока

1,8   <  Z  <   2,7

Висока

2,7    < Z  <  2,9

Ймовірна

Z   >  2,9

Дуже низька

 

Базуючись на чинних формах фінансової звітності України, формулу розрахунку інтегрального показника рівня загрози банкрутства можна подати так:

4.4. Розробка рекомендацій з удосконалення стратегічного та оперативного контурів управління підприємством

 

Після проведення всіх розрахунків необхідно зробити висновок про відповідність обраної економічної стратегії існуючій реальній ситуації на підприємстві – об’єкті дослідження. На основі цього висновку необхідно розробити управлінське рішення з удосконалення стратегічного та оперативного контурів управління підприємством.

Процес розробки управлінського рішення складається з таких етапів:

 1. Виявлення пріоритетного стратегічного напряму розвитку підприємства, виходячи з проведеної стратегічної діагностики.
 2. З’ясування реальних можливостей підприємства з точки зору поточного стану середовища та розрахованого майбутнього стану.
 3. Встановлення конкретних показників стратегічного плану, що визначають обрану стратегію та відповідають основному зацікавленню підприємства в умовах конкурентного середовища.
 4. Виявлення «вузьких місць» в стратегічному плані та розробка конкретних заходів щодо їх усунення відповідно до обраної стратегії.
 5. З’ясування відповідностей між стратегічними та оперативними контурами управління на основі експертної діагностики підприємства.
 6. Виявлення «вузьких місць» в кожній розрахованій групі показників, тобто встановлення різниці між розрахованими та рекомендованими значеннями показників.
 7. Розробка спеціальних програм та способів дій, необхідних для ліквідації виявлених «вузьких місць».

Необхідно розуміти, що обрана стратегія повинна бути підкріплена необхідними можливостями підприємства в оперативному контурі управління. Якщо немає відповідності, то необхідно розробити детальний план заходів щодо досягнення встановленої стратегічної мети.

Стратегічний та оперативний контури управління тісно взаємопов’язані. Удосконалення одного з них рідко приводить до бажаних результатів. Студент повинен запропонувати найкращі, на його погляд, заходи, способи дій щодо удосконалення стратегії та тактики для вибраного підприємства та обґрунтувати свій вибір.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Давидович І .Є. Контролінг: навч. посіб. / І .Є.Давидович. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.
 2. Контроллинг как инструмент управления предприятием / под ред. Н. Г. Данилочкиной. – М. : Аудит, Юнити, 2002. – 297 с.
 3. Косарев О. Й. Контролінг: конспект лекцій / О. Й. Косарев, В. М. Парій. – К. : НАУ, 2006. – 72 с.
 4. Ореховский П. А. Контроллинг: учебное пособие / П. А. Ореховский. — Обнинск: МАСЗ, 2000. – 300 с.
 5. Петренко С. Н. Контроллинг: учебн. пособ. / С. Н. Петренко. – К. :Ника-Центр, Эльга, 2003. – 328 с.
 6. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання / П. Я. Попович. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454 с.
 7. Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія/ М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль: Картбланш, 2004. – 370 с.
 8. Сухарева Л. А. Контроллинг – основа управления бизнесом / Л. А. Сухарева, С. Н. Петренко. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.
 9. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: пер. с нем. / под ред. А. А. Туркача, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 739 с.
 10. Цигилик І .І. Контролінг: навч. посіб. у схемах і таблицях / І. І. Цигилик. – К .: Центр навчальної літератури, 2004. – 76 с.
 11. Шепітко Г. Ф. Контролінг: посіб. для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 136 с.

Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра логістики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

з дисципліни «Управлінський контролінг»

 

 

 

 

Виконав: студент____________

група, факультет

______________

ПІБ студента

_________________

№ зал. Книжки

Варіанти_______________

Перевірив:_________________

ПІБ викладача

 

 

Оцінка____________________

 

Київ 20_

Додаток Б

 

Зразок оформлення змісту домашнього завдання

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………..3

Основна частина……………………………………………………..4

 1. Аналіз діяльності підприємства……………………………4
 2. Діагностика стратегічної позиції підприємства…………..7
 3. Оперативна діагностика фінансово-господарського

стану підприємства……………………………………………..12

 1. Аналіз загрози банкрутства………………………………...20
 2. Розробка рекомендацій з удосконалення стратегічного та оперативного контурів управління підприємством………………23

ВИСНОВКИ…………………………………………………………..25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….27

ДОДАТКИ…………………………………………………………….28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

Вихідні дані для розрахунку показників згідно з формою № 1 – Баланс підприємства

Код рядка

Варіант

 

1

2

3

4

5

6

031

275000

175005

275006

175007

275008

175009

032

96605

95645

95670

95700

95635

95610

080

97105,1

97105,2

97105,3

97105,4

97105,5

97105,6

100

k

k

k

k

k

k

140

21589

23328

21904

23624

21769

23560

150

l

l

l

l

l

l

160

14003

14006

14009

14012

14015

14018

210

82

95

73

30

41

81

220

m

m

m

m

m

m

230

1598

1000

1650

1522

1265

1790

240

337

400

1900

691

100

231

260

42144

44311

42150

44317

42156

44323

270

29

150

127

13

76

23

275

n

n

n

n

n

n

280/

640

139278

149671

139288

149661

139298

149651

380

121155

121056

121163

121046

121171

121036

350

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

430

100+l

100+l

100+l

100+l

100+l

100+l

480

k–20

k–20

k–20

k–20

k–20

k–20

620

25841

17487

25835

17481

25829

17475

43025

43050

43075

43100

43125

43150

17000

17010

17020

17030

17040

17050

7000

7012

7024

7036

7048

7050

10000

10035

10070

10105

10140

10175

145000

145111

145222

145333

145444

145555

 

62l

62l

62l

62l

62l

62l

 

Продовження дод. В

Код рядка

Варіант

 

7

8

9

10

11

12

031

275010

175011

275012

175013

275014

175015

032

96640

95675

95695

95700

95630

95650

080

97105,7

97105,8

97105,9

97106,0

97106,1

97106,2

100

k

k

k

k

k

k

140

21302

23907

21621

23764

21569

23318

150

l

l

l

l

l

l

160

14021

14024

14027

14030

14033

14036

210

94

72

33

45

80

93

220

m

m

m

m

m

m

230

1431

1287

1332

1165

1502

1816

240

832

654

679

1923

402

54

260

42162

44329

42168

44335

42174

44341

270

21

47

89

92

105

14

275

n

n

n

n

n

n

280/

640

140308

149641

140318

149631

140328

149621

380

121179

121026

121186

121016

121194

121006

350

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

430

100+l

100+l

100+l

100+l

100+l

100+l

480

k–20

k–20

k–20

k–20

k–20

k–20

620

25823

17399

25817

17393

25808

17387

43175

43200

43225

43250

43275

43300

17060

17070

17080

17090

17100

17110

7062

7074

7086

7098

7110

7122

10210

10245

10280

10315

10350

10385

145666

145777

145888

145999

144889

144778

 

62l

62l

62l

62l

62l

62l

Продовження дод. В

Код рядка

Варіант

 

13

14

15

16

17

18

031

275016

175017

275018

175019

275020

175021

032

96665

95680

95705

95620

95655

95660

080

97106,3

97106,4

97106,5

97106,6

97106,7

97106,8

100

k

k

k

k

k

k

140

21900

23623

21768

23567

21275

23234

150

l

l

l

l

l

l

160

14039

14042

14045

14048

14051

14054

210

71

34

42

85

92

74

220

m

m

m

m

m

m

230

1001

1965

1634

1705

1912

1380

240

12

118

290

45

17

8

260

42180

44347

42186

44352

42192

44358

270

52

37

22

45

88

38

275

n

n

n

n

n

n

280/

640

140338

149611

140348

149601

140358

149591

380

121202

120996

121210

120986

121218

120976

350

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

430

100+l

100+l

100+l

100+l

100+l

100+l

480

k–20

k–20

k–20

k–20

k–20

k–20

620

25999

17381

25993

17375

25987

17369

43325

43350

43375

43400

43425

43450

17120

17130

17140

17150

17160

17170

7134

7146

7158

7170

7182

7194

10420

10455

10490

10525

10560

10595

144667

144556

144445

144334

144223

144112

 

62l

62l

62l

62l

62l

62l

Продовження дод. В

Код рядка

Варіант

 

19

20

21

22

23

24

031

275022

175023

275024

175025

275026

175027

032

95685

95710

95625

95690

95715

95730

080

97106,9

97107,0

97107,1

97107,2

97107,3

97107,4

100

k

k

k

k

k

k

140

21178

23420

21674

23298

21896

23619

150

l

l

l

l

l

l

160

14057

14060

14063

14066

14069

14072

210

31

43

83

91

75

32

220

m

m

m

m

m

m

230

1543

1198

1281

1371

1429

1843

240

10

588

290

55

678

345

260

42198

42138

44215

42132

44119

42126

270

100

12

53

60

50

49

275

n

n

n

n

n

n

280/

640

140368

139268

149581

139258

149571

139248

380

121226

120966

121232

120956

121240

120946

350

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

430

100+l

100+l

100+l

100+l

100+l

100+l

480

k–20

k–20

k–20

k–20

k–20

k–20

620

25981

17363

25975

17357

25969

17351

43475

43000

42975

42950

42925

42900

17180

17190

17200

17210

17220

17230

7202

7214

7226

7238

7250

7262

10630

9965

9930

9895

9860

9825

144001

143890

143779

143668

143557

143446

 

62l

62l

62l

62l

62l

62l

Закінчення дод. В

Код рядка

Варіант

 

25

26

27

28

29

30

031

275028

175029

275030

175031

275032

175033

032

95745

95720

95750

95735

95740

95725

080

97107,5

97107,6

97107,7

97107,8

97107,9

97108,0

100

k

k

k

k

k

k

140

21756

23644

21200

23189

21219

23856

150

l

l

l

l

l

l

160

14075

14078

14081

14084

14087

14091

210

44

84

90

70

35

40

220

m

m

m

m

m

m

230

1007

1010

1013

1991

1820

1034

240

76

58

29

13

222

11

260

44113

42120

44107

42114

44101

42108

270

36

16

28

107

87

64

275

n

n

n

n

n

n

280/

640

149561

139238

149551

139228

149541

139218

380

121248

120936

121256

120926

121266

120916

350

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

2000+ k

430

100+l

100+l

100+l

100+l

100+l

100+l

480

k–20

k–20

k–20

k–20

k–20

k–20

620

25963

17345

25957

17339

25951

17333

42875

42850

42825

42800

42775

42750

17240

17250

17260

17270

17280

17290

7274

7286

7298

7310

7322

7334

9790

9755

9720

9685

9650

9615

143335

143224

143113

143002

142891

142780

 

62l

62l

62l

62l

62l

62l

 

Додаток Г

Вихідні дані для розрахунку показників згідно з формою

№ 2Звіт про фінансові результати

Варіант

Код рядка

 

035

040

050

220

1

67212

62195

7335

6401

2

81444

69219

10229

1684

3

67335

62332

7177

6659

4

81567

69356

10296

1972

5

67458

62469

7019

6917

6

81690

69493

10363

2230

7

67581

62606

6861

7175

8

81813

69630

10430

2488

9

67704

62743

6703

7433

10

81936

69767

10497

2746

11

67827

62880

6545

7691

12

82059

69904

10564

3004

13

67950

63017

6387

7949

14

82182

70041

10631

3262

15

68073

63154

6229

8207

16

83166

70178

10698

3520

17

68196

63291

6071

8465

18

83043

70315

10765

3778

19

68319

63428

5913

8723

20

82920

70452

10832

4036

21

68442

63565

5755

8981

22

82797

70589

10899

5326

23

86565

63702

5597

9239

24

82674

70726

10966

5068

25

68688

63839

5012

9497

26

82551

70863

11033

4810

27

68811

63976

4887

9755

28

82428

71000

11100

4552

29

68934

64113

4820

10013

30

82305

71137

11167

4294

 

 

 

Продовження дод. Г

Вихідні дані для розрахунку показників згідно з формою № 5– Додаток до бухгалтерського балансу

Варіант

Код рядка

 

260 (гр.5)

260 (гр.8)

1

128320

122295

2

128440

122440

3

128560

122730

4

128680

122585

5

128800

122875

6

128920

123020

7

129040

123165

8

129160

123310

9

129280

123455

10

129400

123600

11

129520

123745

12

129640

123890

13

129680

124035

14

129880

124180

15

130000

124325

16

130120

124470

17

130240

124615

18

130360

124760

19

130480

124905

20

130600

125050

21

130720

125195

22

130840

125340

23

130960

125485

24

131080

125630

25

131200

125775

26

131420

125920

27

131540

126065

28

131660

126210

29

131780

126355

30

131900

126500

 

 

 

 

Додаток Д

 

Форма № 1 – Баланс підприємства

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи:

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

Залишкова вартість

10

522,7

529,6

Первинна вартість

11

629,8

718,6

Знос

12

(107,1)

(189)

Незавершене будівництво

20

15512,7

22679,7

Основні засоби:

 

 

 

Залишкова вартість

30

79137,9

80698,1

Первинна вартість

31

175878,9

176315,6

Знос

32

(96741)

(95617,5)

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі ін. підприємств

40

-

-

Інші фінансові інвестиції

45

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

759,1

852,9

Відстрочені податкові активи

60

-

-

Інші необоротні активи

70

1173

472,7

Усього за розділом I

80

97105,4

105233

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

9033,6

7204,5

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

5048,6

6628,2

готова продукція (40)

130

3370,8

8157,3

Товари

140

589

1328,5

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

14003,3

14796,7

первинна вартість

161

14289,6

15098,7

резерв сумнівних боргів

162

(286,3)

(302)

Продовження дод. Д

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

4138,9

2866,9

за виданими авансами

180

1904,8

828,9

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

2,9

Інша поточна заборгованість

210

82,2

95,2

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

598,3

154,5

в іноземній валюті

240

3374,6

691,2

Інші оборотні активи

250

-

1559,6

Усього за розділом II

260

42144,1

44311,5

III. Витрати майбутніх періодів

270

29

127,2

Баланс

280

139278,5

149671,7

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

62898,4

75454,4

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

2057,4

2163,9

Інший додатковий капітал

330

122412,3

113842,6

Резервний капітал

340

52,6

52,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(66160,5)

(70455,4)

Неоплачений капітал

360

(105)

(     -     )

Вилучений капітал

370

(     -     )

(     -     )

Усього за розділом I

380

121155,2

121056,1

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення витрат персоналу

400

-

-

Продовження додатку Д

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

272,3

230,1

Інші довгострокові зобов'язання

470

363,9

2542,5

Усього за розділом III

480

636,2

2772,6

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

-

2334,8

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

524

391,3

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

107,7

2672,8

з бюджетом

550

104,9

361

з позабюджетних платежів

560

78,7

-

зі страхування

570

141,5

57,6

з оплати праці

580

338,4

504,1

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

2

556,3

Усього за розділом IV

620

17487,1

25841

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

139278,5

149671,7

Закінчення дод. Д

Форма № 2 - Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

87944,8

73829,2

Податок на додану вартість

015

(5639,6)

(4895,0)

Акцизний збір

020

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

82305,2

68934,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(71137,9)

(64113,3)

Валовий:

- прибуток

050

11167,3

4820,9

- збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

61456,4

52794,4

Адміністративні витрати

070

(11208,5)

(10480,9)

Витрати на збут

080

(2631,5)

(1842,4)

Інші операційні витрати

090

(62328,9)

(53449,6)

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

-

-

- збиток

105

(3545,2)

(8157,6)

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

1083,7

543,2

Фінансові витрати

140

(267,1)

(15,1)

Інші витрати

160

(1586,8)

(2396,9)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

-

-

- збиток

175

(4294,9)

(10013,8)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

-

-

- збиток

195

(4294,9)

(10013,8)

Надзвичайні:

- доходи

200

-

-

- витрати

205

-

-

Чистий:

- прибуток

220

-

-

- збиток

225

(4294,9)

(10013,8)

Навчально-методичне видання

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛІНГ

Методичні рекомендації

 до виконання домашнього завдання для студентів  спеціальності 073 «Менеджмент»

 

 

 

Укладач: Позняк Оксана Володимирівна

                 

 

Редактор

Технічний редактор

 

 

Підписано до друку ____________. Формат 60х84/16. Папір типограф. Офсетна преса. Умовн. фарбо-відб. ___. Умовн. друк. арк. . Облік.-вид. арк. ____. Тираж ___ . Зам. вид. № ___.

 

Видавництво НАУ

03680. Київ-680, проспект Космонавта Комарова, 1.