Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В БАНКАХ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

факультет  обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково –

педагогічної  роботи ______________А.М.Колот

“____”_____________2019 р.

 

                             

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В БАНКАХ

  

  

 

 

рівень вищої освіти

галузь знань

спеціальність

освітня програма / спеціалізація

 

тип дисципліни

 

 

другий (магістерський)

07 «Управління та адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

«Облік і аудит» / вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками»

вибіркова

 

 

Начальник навчально –

методичного відділу

______________ Д.М. Котенок

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ________ Л.М.Кіндрацька

 

 

 

 

Київ - 2019

 

 

Розробник:

 

Кириленко Вячеслав Борисович, кандидат економічних наук, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

email: kirilenkob02@ukr.net

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………………….

4

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………….……………

6

 

 

Тема 1. Сутність та організація  управлінського обліку в банках …

6

 

Тема 2.  Планування  діяльності банків  ……………………………

6

 

Тема 3 Методика бюджетування в банках ……….…………..……..

6

 

Тема 4. Класифікація доходів і витрат в банках ………………….

7

 

Тема 5. Механізм трансфертного  ціноутворення …………………

7

 

Тема 6. Обліковий механізм управлінського обліку в банках………

7

 

Тема 7. Методика калькулювання банківських продуктів …………

8

 

Тема 8. Облік за центрами відповідальності…………………………….

8

 

Тема 9. Управлінська звітність та аналіз її показників………………

9

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………….…………………………………………….

 

10

 

            2.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………...

10

 

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

11

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………………………………………………………

 

15

 

            3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………….…….......

15

 

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

16

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………………………….

18

 

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

21

 

            4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи……………………………………………………………………

24

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ …………………………………………………………………………

23

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА………………………….…..

30

 

            6.1.      Основна література ……………………………………………………………

30

 

            6.2.      Додаткова література …………………………………………….………….

30

 

         

 

 

ВСТУП

 

«Управлінський облік в банках»  - вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит» / вибірковий пакет “Облік і аудит в управлінні банками”). Комплексність у набутті знаннєвих компетенцій майбутніх спеціалістів банківської системи забезпечується через взаємоузгодження видів навчального процессу: лекційних і практичних занять, виконання індивідуальних завдань. Особливе навантаження припадає на самостійну роботу студентів і їх спілкування з викладачами в процесі індивідуально-консультативної роботи.

Дисципліна «Управлінський облік в банках» є логічним продовженням фахових дисциплін, засвоєних студентами на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, і пов’язана, зокрема,  з такими навчальними дисциплінами, як «Облік у банках», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Менеджмент», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Звітність підприємств» «Аналіз господарської діяльності».

Мета викладання  дисципліни: опанування студентами методикою і порядком організації управлінського обліку в банках та засвоєння методичних підходів до управління доходами та витратами в банках, дослідження тенденцій і перспектив розвитку банку загалом та окремих його структурних підрозділів.

Перелік основних професійних компетентностей і відповідних результатів вивчення дисципліни «Управлінський облік в банках» наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Формування  у студентів компетентностей та відповідних їм результатів навчання

Компетентності

Програмні результати навчання

1. Здатність формувати та використовувати управлінську облікову інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень з метою підвищення ефективності діяльності банківського бізнесу.

1. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання управлінської інформації для потреб управління банком.

2. Здатність організовувати управлінський облік за стадіями первинного, поточного та підсумкового внутрішнього обліку у відповідності до вимог менеджменту банку.

 

2. Знати теорію, методику і практику формування управлінської інформації за стадіями внутрішнього облікового процесу   для потреб управління банком з урахуванням професійного судження.

3. Здатність формувати управлінську інформацію банку із розкриттям її організаційних та методичних положень.

3. Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи управлінського обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту банку

4. Здатність організовувати формування внутрішніх первинних документів, регістрів та форм управлінської звітності з урахуванням стратегії розвитку банку.

4. Розробляти внутрішньобанківські графіки документообігу за центрами відповідальності, звіти про результати роботи центрів прибутку та витрат

5. Здатність удосконалювати організаційні та методичні положення управлінського обліку в умовах функціонування автоматизованих систем обробки управлінської інформації в банку.

5. Знати організаційні, методичні та практичні положення управлінського обліку банку, розробляти та оцінювати ефективність системи аналізу і контролю банку.

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Сутність та організація управлінського обліку в банках

Зміст, мета, предмет і об’єкти управлінського обліку в банках. Етапи розвитку управлінського обліку. Функції і задачі управлінського обліку. Складові елементи управлінського обліку. Характеристика управлінського обліку як підсистеми бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок управлінського обліку з фінансовим обліком в банках. Роль управлінського обліку в системі управління банку. Взаємозв’язок між  функціями управління й системою обліку.

Призначення і користувачі інформації управлінського обліку. Види інформації: облікова, нормативно-довідкова, планова та джерела її формування в підсистемі управлінського обліку.  Принципи підготовки інформації в управлінському обліку. Типи організації управлінського обліку. Інформаційне дерево банку.

Організаційні аспекти управлінського обліку в банках. Методичне забезпечення управлінського обліку. Функціональна взаємодія структурних підрозділів банку. Сутність функціональної та дивізійної структур банку. Розподіл обов’язків між виконавцями щодо організації управлінського обліку в банках.

Тема 2 . Планування  діяльності банків

Структура системи планування в банку. Рівні планування в банку.  Роль та мета стратегічного, тактичного і оперативного планування. Економічна сутність бізнес-плану в банку. Види бізнес-планів в банках.  Сутність системи планування в банку. Основні елементи системи планування в банку. Існуючі рівні планування. Роль та мета стратегічного планування. Місія та стратегія банку. Поняття тактичного та оперативного планування. Етапи організаційного процесу планування.

Економічна сутність бізнес-плану в банку, та його види. Суть короткого і повного бізнес-планів інвестиційного проекту. Особливості виробничого плану та прогнозного балансу з урахуванням пасивних і активних операцій банку. Планування доходів з урахуванням реальних надходжень попереднього фінансового року і прогнозних заходів планового кошторисного періоду. Планування процентних доходів. Обчислення планових сум комісійних доходів на підставі чинних у банку тарифів. Порядок врахування сум нарахованих доходів при плануванні обсягу статі кошторису “Доходи”. Особливості планування кошторису інвестицій у розрізі видів інвестицій (капітальне будівництво, придбання будівель і споруд, придбання транспортних засобів).

 

Тема 3. Методика бюджетування в банках

 

Поняття бюджету (кошторису) як основного елементу бюджетування в банку. Типи бюджетів. Сутність прогнозного і реального бюджетів банку. Складання бюджету доходів і витрат в банку. Порядок планування бюджету капітальних вкладень (інвестицій). Формування бюджету руху грошових коштів.

Класифікація бюджетів за методикою бюджетування. Технологія методів бюджетування «згори-вниз» і «знизу-вгору». Групи бюджетів за способом побудови (бюджет з нуля; бюджет на базі бюджетних показників попереднього періоду).

Стратегії управління ефективністю ведення бізнесу і управління витратами. Процедури підготовки до бюджетування в банку. Склад центрів відповідальності (центри прибутку і центри витрат).

 

Тема 4. Класифікація доходів і витрат в банках

Економічна сутність доходів банку. Класифікаційні групи витрат в управлінському обліку. Порядок формування класифікатора кодів банківських витрат. Прямі витрат за центрами відповідальності. Порядок віднесення вторинних прямих витрат на центри відповідальності.

Калькулювання собівартості банківських продуктів з використанням   систем: „ директ-костнг” та „ стандарт-костнг”.

Порядок застосування бази розподілу в процесі розподілу позиційних витрат. Сутність процесу управління витратами банківської діяльності . Витрати банку за пасивами і активними операціями.

Інші правила і припущення в процедурі розподілу непрямих витрат.

 

 

Тема 5. Механізм трансфертного (внутрішньобанківського)  ціноутворення

Сутність трансфертного ціноутворення в банку. Формування трансфертної ціни на банківські продукти через механізм віртуального банку із такими центрами відповідальності: сервіс-центр, процесінг-центр, менеджмент-центр, профіт-центи. Їх призначення та функціональні обов’язки. Роль профіт центрів і їх складових: центрів діяльності (казначейство, фінансовий менеджмент) та центрів комерції. База встановлення трансфертних цін. Принципи трансфертного ціноутворення.

Внутрішня ставка банку (за якою казначейство продає та купує ресурси в середині банку).Клієнтська ставка як сума складових (внутрішньої ставки  + комерційної маржі).

Базова ставка як основа визначення внутрішньої ставки. Визначення прибутковості у розрізі профіт-центрів.

 

Тема 6. Обліковий механізм в системі управління банком

Підходи до формування рахунків управлінського обліку. Характеристика внутрішнього Плану рахунків банку.

Методи ведення управлінського обліку в банку. Сутність  позасистемного методу, його переваги і недоліки. Поняття методу з використанням аналітичних рахунків 1-7 класів плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Особливості методу із використанням, опрацьованої самостійно, номенклатури рахунків класу 8” Управлінський облік” в банку.   Економічна характеристика класифікаторів банківських продуктів ( послуг ). Сутність позасистемної організації управлінського обліку.

Сутність управлінської звітності в банку. Форми управлінської звітності Показники управлінської звітності. Вимоги до управлінської звітності. Організація управлінської звітності. Метод аналітичних рахунків в управлінському обліку. Ієрархія управлінської звітності. Функції ланок управління у процесі розгляду управлінської звітності. Показники управлінської звітності. Вимоги до управлінської звітності.

 

Тема 7. Методика калькулювання собівартості банківських продуктів та послуг

Загальні параметри калькуляції банківських продуктів. Методи аналізу в управлінському обліку. Сутність і характеристика функціонально – вартісного аналізу (ФВА). Економіста характеристика класифікаторів банківських продуктів (послуг). Використання класифікаторів витрат у процедурах управлінського обліку. Методи розподілу непрямих витрат на банківські продукти.

Внутрішня ставка банку (за якою казначейство продає та купує ресурси в середині банку).Клієнтська ставка як сума складових (внутрішньої ставки  + комерційної маржі).Базова ставка як основа визначення внутрішньої ставки. Визначення прибутковості у розрізі профіт-центрів.

Сутність трансфертного ціноутворення в банку. Формування трансфертної ціни на банківські продукти через механізм віртуального банку із такими центрами відповідальності: сервіс-центр, процесінг-центр, менеджмент-центр, профіт-центи. Їх призначення та функціональні обов’язки. Роль профіт центрів і їх складових: центрів діяльності (казначейство, фінансовий менеджмент) та центрів комерції. База встановлення трансфертних цін. Принципи трансфертного ціноутворення.

 

Тема 8. Облік за центрами відповідальності

 

Основні принципи організації обліку за центрами відповідальності. Поняття центрів відповідальності та їх значення в управлінні банком. Види центрів відповідальності. Завдання центрів прибутку та центрів витрат. Види прямих витрат та фактори віднесення їх на центри. Методика розподілу непрямих витрат між центрами відповідальності. Методи розподілу витрат між центрами прибутку. Метод прямого розподілу витрат між центрами прибутку. Метод послідовного розподілу витрат між центрами прибутку. Метод урахування взаємних послуг. Метод одночасного розподілу витрат між центрами прибутку. Комбінація методів розподілу витрат між центрами прибутку.

 

Тема 9. Управлінська звітність та аналіз її показників

 

Управлінська звітність, її значення в управлінні. Організація складання та подання управлінської звітності. Види звітності. Інформація управлінської звітності за джерелами формування та потребами управління. Оперативне та поточне прийняття рішень й інформаційне їх забезпечення. Прийняття стратегічних управлінських рішень та інформаційне забезпечення. Передумови і методи аналізу. Структурний аналіз.  Оцінювання динамічних рядів показників за квартал і рік.  Факторний аналіз. Аналіз системи фінансових коефіцієнтів, зокрема:  Питома вага доходів центру у загальній сумі доходів банку, (d); Коефіцієнт окупності витрат, (К окуп);  Коефіцієнт дохідності центру, (К дох);  Коефіцієнт витратності  центру, (К витр);  Коефіцієнт прибутковості центру, (К приб);  Методика визначення витрат банку на 1 од. доходів центру, (К); Методика визначення середніх витрат на одного працівника, (В).

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

з дисципліни (вибіркової) Управлінський облік в банках

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками»   

 

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

1

Семінарське заняття 1.

Тема 1. Сутність та організація  управлінського обліку в банках. (Семінар-розгорнута бесіда).

 

 

-

2

Практичне заняття 2.

Тема 2.  Планування  діяльності банків. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ).

 

 

 

5

3

Практичне заняття 3.

Тема 3. Методика бюджетування в банках. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ).

 

Написання міні – контрольної роботи

 

 

5

 

10

4

Практичне заняття  4.

Тема 4. Класифікація доходів і витрат в банках. (Семінар – «мозковий штурм»)

 

Написання міні – контрольної роботи

 

 

5

 

10

5

Практичне заняття  5.

Тема 5. Механізм трансфертного  ціноутворення. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

 

 

 

5

 

6

Практичне заняття 6.

Тема 6. Обліковий механізм управлінського обліку в банках.

Тема 7. Методика калькулювання банківських продуктів (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Написання міні – контрольної роботи

 

5

 

10

7

Практичне заняття  7.

Тема 8. Облік за центрами відповідальності.

Тема 9. Управлінська звітність та аналіз її показників. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

5

8

Контрольна  модульна робота

20

Усього балів за роботу на заняттях:

80

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Управлінський облік в банках» здійснюється за результатами поточного контролю знань  для денної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  денної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни «Управлінський облік в банках». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

У тих випадках, коли семінарські (практичні) заняття мають тренувальний характер і передбачають виконання розрахункових робіт, набуття проектно-аналітичних здатностей,  поточна робота на цьому занятті не оцінюється, а може бути об’єктом діагностики навчальних досягнень на наступному семінарському (практичному) занятті.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента з дисципліни «Управлінський облік в банках», та обирає індивідуальні завдання.

Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять.

Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних)  заняттях студент може отримати максимально 60 балів. У табл. 2.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  семінарському (практичному) занятті.

 

 

Таблиця 2.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

10

10

8

6

0

 

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • 5 балів – максимальна оцінка, якою відзначається   відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань та якісне виконання всіх домашніх завдань студентом;
 • 4 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання всіх домашніх завдань;
 • 3 бали студент може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання половини домашніх завдань;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань та за невиконання домашніх завдань.

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – «мозковому штурмі».

 • В 5 балів оцінюється відповідь студента, яка демонструє його обізнаність  з методиками управлінського обліку за умови, якщо студент формулює конкретні грамотні  пропозиції щодо їх оптимізації;  
 • 4 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні проблемних аспектів за темою, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 3 бали студент може отримати за  участь в обговоренні проблемних аспектів за темою, що супроводжується помилковими твердженнями, за умови демонстрації розуміння основних теоретичних положень за темою;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • В 10 балів оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою  завдань; 
 • 8 балів студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 6 балів студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- контрольної роботи;
 • 0 балів студент   отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні –  контрольної роботи. 

 

 Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною «Управлінський облік в банках» передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 20 балів. Контрольна  (модульна) робота пишеться студентами стаціонару на останньому практичному занятті.

Максимальної оцінки в 20 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повна, правильна і обґрунтована відповідь, що містить рішення всіх завдань і свідчить про поглиблену обізнаність  студента із специфікою управлінського обліку в банківських установах.

Кожне завдання модульного контролю складається з двох практичних задач. Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 –6 —8 — 10  балів.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Вирішена задача оцінюється в 10 балів за умови її правильного і повного розв'язання та викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 8 балів заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • незнання окремих питань методики управлінського обліку;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 6 балів заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями методики управлінського обліку в банках;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% конкретного завдання модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Управлінський облік в банках».

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Аудиторні заняття можуть бути відпрацьовані впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) Управлінський облік в банках

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками» 

 заочна форма навчання

Номер заняття

 Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

1

Контактне заняття 1.

Тема 1. Сутність та організація  управлінського обліку в банках. (Семінар-розгорнута бесіда).

 

 

2

2

Контактне заняття 2.

Тема 2. Планування  діяльності банків. (Семінар-розгорнута бесіда).

2

3

Контактне заняття 3.

Тема3.  Методика бюджетування в банках. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

 

2

4

Контактне заняття 4.

Тема 3. Методика бюджетування в банках. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

(Міні контрольна робота)

 

2

 

4

5

Контактне заняття 5.

Тема 4. Класифікація доходів і витрат в банках (Міні – кейс)

(Міні контрольна робота)

4

4

6

Контактне заняття 6.

Тема 5. Механізм трансфертного  ціноутворення (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

2

7

Контактне заняття  7.

Тема 5. Механізм трансфертного  ціноутворення (Міні – кейс)

 (Міні контрольна робота)

 

 

4

4

8

Контактне заняття 8.

Тема 6. Обліковий механізм управлінського обліку в банках (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

2

9

Контактне заняття 9.

Тема 7. Методика калькулювання банківських продуктів (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

 

2

10

Контактне заняття  10.

Тема 8. Облік за центрами відповідальності (Міні – кейс)

4

11

Контактне заняття  11.

Тема 9. Управлінська звітність та аналіз її показників

(Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

2

12

Контрольна модульна робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

Обов’язкові

Письмове виконання  завдань для СРС (кожному студенту видається загалом 5 індивідуальних завдань, сформованих викладачем)

15

Захист виконаних завдань для СРС під час ІКР та за графіком «Дня заочника»

25

Усього балів за виконання обов’язкових  індивідуальних завдань для самостійної роботи

40

Вибіркові (студент обирає 1 завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання вибіркових індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

         

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Управлінський облік в банках»   здійснюється за результатами поточного контролю знань  для заочної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського ступеня освіти  заочної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни «Управлінський облік в банках»  . Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види контактних занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента з дисципліни «Управлінський облік в банках», та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять. До  Електронного журналу заносяться виключно цілі числа.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на контактних  заняттях студент може отримати максимально 40 балів.

У табл. 3.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  контактному занятті.

 

Таблиця 3.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

4

4

3

2

0

 

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0  оцінюється робота студента на семінарі – розгорнутій бесіді.

 • В 2 бали оцінюється активна участь студента в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, за якої студент демонструє високий рівень знань теоретичного матеріалу;
 • 1,5 бала студент може отримати за активну участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, та надання в цілому правильних відповідей (можливі несуттєві помилкові твердження);
 • 1 бал студент може отримати за  участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, що супроводжується помилковими твердженнями;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0  оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • В 2 бали оцінюється відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань;
 • 1,5 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 1 бал студент може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань.

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється робота студента по виконанню завдань міні – кейсу.

 • В 4 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – кейсом  завдань; 
 • 3 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – кейсом  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 2 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- кейсу;
 • 0 балів студент отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні – кейсу. 

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • В 4 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою  завдань; 
 • 3 бали студент може отримати за, в цілому, правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 2 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- контрольної роботи;
 • 0 балів студент отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи. 

 

Отже, за відповіді (виступи) на 11 контактних заняттях з дисципліни «Управлінський облік в банках»     студент – заочник може отримати максимально 40 балів відповідно до карти НРС.

 

 Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною «Управлінський облік в банках»   передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 10 балів. Контрольна  (модульна) робота пишеться студентами заочниками на останньому контактному занятті.

Максимальної оцінки в 10 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повна, правильна і обґрунтована відповідь, що містить рішення всіх завдань і свідчить про поглиблену обізнаність  студента із специфікою банківського обліку.

Кожне завдання модульного контролю складається з двох практичних задач. Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 –3 -4 — 5  балів.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Вирішена задача оцінюється в 5 балів за умови її правильного і повного розв'язання та викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 4 бали заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • незнання окремих питань методики управлінського обліку;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 3 бали заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями методики управлінського обліку в банках;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% конкретного завдання модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Управлінський облік в банках».

 

Отже, разом за відповіді (виступи) на контактних заняттях під час сесії та за виконання завдань контрольної (модульної) роботи студент – заочник може отримати не більше 50 балів.

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (СРС) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Картою НРС з дисципліни «Управлінський облік в банках»   для денної і заочної форм навчання передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Написання реферату (есе);
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи.

Студент денної форми навчання обирає два види індивідуальних завдань, студент – заочник – одне індивідуальне завдання із наведеного переліку.

Зокрема, студент денної форми навчання може  написати та успішно захистити реферат   на обрану тему (10 балів)  та підготувати доповідь і взяти участь у науково-практичній конференції (10 балів).  Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою (10 балів)   та виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (10 балів).  Студент – заочник може заробити 10 балів за виконання і захист під час ІКР (або в день заочника) одного з семи наведених в Карті НРС індивідуальних завдань.

Крім того, студенти  заочної форми навчання обов’язково виконують індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік в банках»    у міжсесійний період. Перелік  індивідуальних завдань для самостійної роботи наведено в карті навчальної роботи студента. Виконані завдання студенти пересилають викладачеві електронною поштою. 

Згідно з картою НРС обов’язково студенти заочники мають вирішити і захистити п’ять навчальних завдань для СРС, які формуються і видаються викладачем. Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.

Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно у вільний від навчання час та оформляються письмово як  «Звіт про виконання індивідуальних завдань».

Якщо індивідуальні завдання вчасно не надіслані викладачеві електронною поштою, або якщо «Звіт про виконання індивідуальних завдань» студента містить суттєві помилки, студент позбавляється нагоди отримати  15 балів за електронну версію виконаних індивідуальних завдань. Але такий студент має можливість захистити виправлений паперовий варіант індивідуального завдання під час ІКР (або в день заочника) і заробити за захищені завдання максимально 25 балів. 

Виконані завдання для самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік у банках»   після їх перевірки викладачем студенти повинні захистити під час індивідуально – консультаційних занять з викладачем, або в день заочника.

Тематика рефератів

 1. Зарубіжний досвід розвитку управлінського обліку в банківських установах.
 2. Етапи становлення управлінського обліку в банках України.
 3. Місце управлінського обліку і загальній системі управління банку.
 4. Теоретичний аспект сутності управлінського обліку в банках.
 5. Принципи управлінського обліку в банках.
 6. Економічна сутність управлінської інформації в банках.
 7. Види та форми управлінської інформації в банках.
 8. Внутрішні та зовнішні користувачі управлінською інформацією в банках.
 9. Порівняльна характеристика підсистем бухгалтерського обліку: фінансовий облік, управлінський облік, підсистема податкових розрахунків.
 10. Особливості функціонування інформаційно-аналітичного поля банку.
 11. Типи організаційних структур для потреб управлінського обліку в банках.
 12. Етапи організації управлінського обліку в банківську практику.
 13. Економічна сутність доходів і витрат в банках.
 14. Основні класифікаційні групи доходів і витрат в управлінському обліку.
 15. Характеристика класифікаторних кодів банківських витрат.
 16. Характеристика банківських продуктів (послуг).
 17. Методичні і практичні аспекти розподілу прямих витрат між центрами відповідальності.
 18. Методичні і практичні аспекти розподілу непрямих витрат між центрами відповідальності.
 19. Методичні основи розрахунку собівартості банківських продуктів.
 20.  Методичні і практичні аспекти розподілу витрат по банківських продуктах.
 21.  Сутність, переваги і недоліки „директ-костинг” та „ стандарт-костинг”.
 22.  Економічна сутність процесу управління витратами банківської діяльності .
 23. Теоретичні аспекти трансфертного ціноутворення в банку.
 24. Методичні основи формування трансфертної ціни на банківські продукти.
 25. Особливості діяльності сервіс-центр, процесінг-центр, менеджмент-центр, профіт-центи.
 26. Взаємозв’язок центрів діяльності (казначейство, фінансовий менеджмент) і центрів комерції та їх роль у формування трансфертних цін.
 27. Основні бази встановлення трансфертних цін.
 28. Принципи трансфертного ціноутворення.
 29. Економічна сутність внутрішньої ставки банку (за якою казначейство продає та купує ресурси в середині банку).
 30. Економічна сутність клієнтської ставка як сума складових (внутрішньої ставки  + комерційної маржі).
 31. Методики розрахунку трансфертних ціни купівлі (продажу) ресурсів банку.
 32. Економічна сутність чистої процентної маржі та методика її розрахунку.
 33. Методика аналізу прибутковості профіт-центрів банку.
 34. Підходи до формування рахунків управлінського обліку.
 35. Характеристика внутрішнього Плану рахунків банку.
 36.  Економічна характеристика класифікаторів банківських продуктів ( послуг ).
 37. Методи ведення управлінського обліку в банку.
 38. Сутність  позасистемного методу, його переваги і недоліки.
 39. Поняття методу з використанням аналітичних рахунків 1-7 класів плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 40. Особливості методу із використанням, опрацьованої самостійно, номенклатури рахунків класу 8” Управлінський облік” в банку. 

Обсяг реферату: 10—12 сторінок, нумерація тексту — вгорі праворуч. Текст розміщується на сторінці паперу (формат А-4) з полями: ліворуч , знизу і вгорі — 20 мм, праворуч — 10 мм. Шрифт — Times New Roman, розмір шрифту — 14, інтервал — 1,5.

На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, факультету, кафедри, спеціальність, предмет, тему, курс, групу, прізвище та ініціали студента.

Зміст реферату повинен складатися зі вступу, розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті викладення матеріалу за кожним розділом слід починати з нової сторінки. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

З відома викладача студент може виконати реферат за самостійно обраною темою.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються.

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи дає можливість студенту денної форми навчання отримати 20 балів. Для цього необхідно обрати з переліку індивідуальних завдань, наведеного у Карті НРС, два їх види, виконати і успішно захистити їх (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 10 балів).

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи   у міжсесійний період студент заочник може отримати максимально 50 балів.

При  формуванні оцінки за письмове виконання  завдань для СРС, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, враховуються бали за виконані завдання (максимально 15), бали за захист виконаних завдань (максимально 25) та бали за  виконані   індивідуальні роботи (максимально 10).

За шкалою 15 – 10 – 5 – 0 оцінюється Звіт про письмове виконання студентом завдань для СРС, надісланий   електронною поштою:

 • В 15 балів оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх 5 передбачених Картою НРС  завдань (формуються і видаються викладачем під час сесії);
 • 10 балів студент може отримати за правильне вирішення 75% завдань для СРС (можливі несуттєві помилки);
 • 5 балів студент може отримати за правильне вирішення 50% завдань для СРС, за умови демонстрації розуміння теоретичних основ дисципліни;
 • 0 балів студент може отримати за не вірне розв’язання  завдань для СРС.

 

Картою НРС передбачено п'ять завдань, які студенти повинні обов’язково захистити під час ІКР. Захист кожного з виконаних завдань для СРС (індивідуальних завдань) оцінюється за шкалою 5 – 4 – 3 – 0 балів. Під час захисту за кожне виконане завдання студент може отримати:

 • 5 балів за умови надання  правильної і повної відповіді на поставлені викладачем запитання;
 • 4 бали студент може отримати  за  надання в цілому правильних відповідей на 75 % запитань викладача (можливі несуттєві помилкові твердження);
 • 3 бали студент може отримати за правильні відповіді на 50% питань щодо вирішеного завдання для СРС, за умови демонстрації розуміння теоретичних основ дисципліни;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання  завдань для СРС.

Слід зауважити, що захист в один день всіх 5 завдань для СРС не допускається. Таким чином, за результатами захисту завдань для СРС студент може максимально отримати 25 балів.

 

Виконання і захист під час ІКР індивідуальних завдань дає можливість студенту заочної форми навчання отримати 10 балів. Для цього необхідно обрати вид індивідуального завдання з переліку, наведеного у Карті НРС. виконати та успішно захистити його.

За рішенням кафедри студентам - заочникам, які брали участь у науково- дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів.

 

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу.

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Підсумкова оцінка рівня знань студентів за дисципліною «Управлінський облік в банках»  формується за результатами поточного контролю знань студентів, відображеними в Електронному журналі.

При цьому загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів. Якщо студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно».

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі    заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після     належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

 

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів. Відповідь студента на кожне із завдань,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Максимально можлива сума балів за індивідуальну контрольну роботу– 100 балів.

У процесі індивідуальної контрольної роботи студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Відповідь на питання оцінюється в 10 балів (відмінний рівень знань) за умови, коли студент дав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити:

• розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичного питання;

• повне розв'язання практичного завдання і викладення аналітичних висновків.

Оцінки в 8 балів (добрий рівень знань) заслуговує повна та обґрунтована, логічно викладена відповідь, яка містить такі недоліки:

 • неповне розкриття змісту теоретичного питання;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань.

Оцінки в 6 балів (задовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка має недоліки щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу:

 • містить окремі помилки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається посередньою обізнаністю студента з методикою управлінського обліку;
 • містить окремі помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань (за умови їх правильного вирішення).

Оцінки в 4 бали (не достатній рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними положеннями управлінського обліку в банках;
 • містить суттєві помилки, допущені при загалом правильному розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 2 бали (мінімальний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • зміст теоретичного питання розкрито частково і з помилками;
 • наведено помилкові твердження щодо основних положень дисципліни;
 • містить суттєві помилки, допущені при частковому розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, оцінка знижується через порушення логіки викладення матеріалу, а також через орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів – незадовільний рівень знань), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю і не розкриває сутності питання, або містить грубе перекручення його змісту та недбалу форму викладення, нерозв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Управлінський облік в банках».

Загальна оцінка формується у такому порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку за денною формою навчання фіксується в заліковій відомості не пізніше 2-х робочих днів    після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни, за заочною - фіксується в заліковій відомості за розкладом сесії.

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

 1. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика : монографія / Л. М. Кіндрацька. – К. : КНЕУ, 2002. – 286 с.
 2. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік в банках : підручник / Л. М. Кіндрацька ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2008. – 816с.
 3. Парасій-Вергуненко І.М. Управлінський облік і аналіз у банках [Текст]: навч. посіб. / І.М.Парасій-Вергуненко , В.Б.Кириленко, Т.В.Ларікова. – К. : КНЕУ, 2012. – 644 с.
 4. Про затвердження Методичних рекомендацій до організації процесу формування управлінської звітності в банках України [Електронний ресурс] : постанова Національного банку України від 6 вер. 2007р. № 324. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=v0324500–07.
 5. Нападовська Л. В. Управлінський облік: монографія/ Л. В. Нападовська. – Дніпропетровськ : Наука і світ, 2000. – 450 с

6.2.Додаткова література

 1. Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посібник / П. Й. Атамас ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки та права ; 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. –  440 с.
 2. Добровський  В. М. Управлінський облік : навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни / В. М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова ; за ред. В. М. Добровського ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2005. – 235 с.
 3. Кузнєцова С. Теоретичні та практичні питання формування внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності / С. Кузнєцова // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Екон. науки. – 2007. –        № 5.–  С. 165–170.
 4. Карпенко О. В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О. В. Карпенко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 244 с.
 5. Корецький М. Х.       Управлінський облік : навч. посібник / М. Х. Корецький, Н. В. Дацій, Л. В. Пельтек. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 295 с.
 6. Лень В. С. Управлінський облік : навч. посібник / В. С. Лень. ; 2-ге вид., виправл. – К. : Знання-Прес, 2006. – 318 с.
 7. Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / О. В. Лишиленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с.
 8. . Романченко О. Організація управлінської звітності в банківських установах / О. Романченко // Фінансовий ринок України. – 2007. – № 11. –     С. 32–34.
 9. Савченко Т. Практика трансфертного ціноутворення в банках України / Т. Савченко // Вісник НБУ. – 2007. – С. 26–29.
 10. Парасій-Вергуненко І. М. Організація управлінського обліку в банках. Деякі аспекти теорії і практики / І. М. Парасій-Вергуненко // Вісник НБУ. – 2004. – № 10. – С. 26–29.