Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ВОУФ КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

факультет фінансово-економічний

 

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

Протокол № ____ від _____ 20__ р.

 

 Голова НМР ______________ А.М. Колот

 

                             

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з науки (дисципліни)

«ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ»

для студентів V курсу

галузі знань «07 Управління і адміністрування»,

спеціальність «072 Фінанси, банківська справа та страхування»

магістерська програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»

 

 

 

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри корпоративних

фінансів і контролінгу

протокол № _ від _._.2017 р.

Завідувач кафедри ___________О.О. Терещенко

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу ____________ В.А. Кішкін

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

Київ КНЕУ 2017

 

 

 

 

 

 

Укладач:

Л.А.Костирко, д-р екон. наук, проф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ.

2. Тематичний план дисципліни.

3. Зміст дисципліни за темами.

4. Плани занять:

4.1. Плани лекцій.

4.2. Плани семінарських (практичних) занять денної форми навчання.

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

5. Самостійна робота студентів.

6. Індивідуально-консультативна робота.

7. Методи активізації процесу навчання.

8. Поточний і підсумковий контроль знань:

8.1. Денна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

8.2. Заочна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

8.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

8.4. Зразок екзаменаційного білета.

9. Рекомендована література (основна і додаткова).

 

 

 

 

 

 

 1. 1.  вступ

 

Дисципліна “Вартісно-орієнтоване управління фінансами” входить до складу варіативних навчальних дисциплін підготовки магістрів зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” за магістерською програмою “ Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу ”.

Предметом дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній.

Метою викладання дисципліни є надання студентам системи теоретичних знань з формування вартісного мислення і навичок щодо практичного використання сучасних інструментів управління, орієнтованих на зростання вартості компанії і цінності для стейкхолдерів. У процесі вивчення дисципліни вирішуються такі основні завдання:

-                розуміння вартісного мислення та вивчення принципів вартісно-орієнтованого управління фінансами компанії;

-       оволодіння інструментарієм вартісно-орієнтованого управління фінансами;

-       оволодіння методами оцінки вартості підприємства та практичного їх застосування;

-       опанування методами та засобами фінансового менеджменту, заснованого на очікуваннях (ЕВМ) та оцінюванні ефективності управління вартістю;

-       освоєння порядку формування політики фінансування в контексті зростання вартості підприємства;

-       вибір фінансування нових напрямів діяльності підрозділів і компанії в цілому на підставі аналізу їх ефективності і очікувань ринку;

-       опанування аналітичних методів для оцінювання впливу структури капіталу на вартість компанії;

-       опанування методами прогнозування для розробки цільових векторів фінансової стратегії сталого розвитку підприємств;

-       освоєння методики складання та аналізу інтегрованої корпоративної звітності згідно з вимогами міжнародного стандарту;

-       опанування методами та інструментами зростання капіталізації підприємств.

-                формування практичних навичок аналізу якості інтегрованої звітності для визначення перспектив стійкого розвитку компанії за видами діяльності (економічної, екологічної та соціальної);

-                освоєння методів оцінювання ефективності інвестування і розривів в очікуваннях інвесторів для прийняття довгострокових управлінських рішень;

-                опанування методами аналізу для оцінювання впливу інтелектуального капіталу на вартість підприємств та прийняття рішень щодо підвищення ефективності управління.

Вивчення курсу “Вартісно-орієнтоване управління фінансами” базується на дисциплінах економічного, фінансового напряму і менеджменту. Дисципліна “Вартісно-орієнтоване управління фінансами” доповнює дисципліни фахового спрямування що передбачені учбовим планом: «Корпоративні фінанси», “Фінансовий менеджмент”, “Фінансовий контролінг”, “Фінансовий аналіз”, “Фінанси підприємств”.

Організація вивчення дисципліни передбачає поглиблену практичну підготовку студентів на основі вивчення законодавчих та нормативних документів, спеціальної літератури, виконання практичних завдань на базах практики на підставі використання реальних даних і ситуацій фінансової діяльності компаній. Самостійна робота студентів під керівництвом викладачів спрямовується на поглиблене засвоєння програмного матеріалу. З метою активізації та інтенсифікації роботи студентів при вивченні дисципліни розв’язуються задачі, використовуються аналітичні ситуації, здійснюється тестовий контроль.

Здатності фахівця виконувати функціональні завдання професійної діяльності після вивчення дисципліни “ Вартісно-орієнтоване управління фінансами ”

 

Аналітичні:

 • Здатність готувати аналітичні матеріали для розробки фінансової стратегії управління бізнес-процесами (видами діяльності).
 •  Оцінювати та модифікувати вартісні показники в цілях управління компанії на підставі використання аналітичних методів за різними підходами (витратним, порівняльним, доходним, дисконтованих грошових потоків,  капіталізації);
 • Оцінювати ефективність управління вартістю на підставі дохідності та ризику.
 • Аналізувати фінансову політику господарюючих суб’єктів відповідно до принципів вартісно-орієнтованого управління фінансами;
 • Визначати доцільність проведення фінансової реструктуризації на основі IPO із застосуванням аналітичних методів.
 • Аналізувати і модифікувати фінансову, бухгалтерську, нефінансову та іншу інформацію (ринку) для формування фінансової моделі управління вартістю компанії і прийняття управлінських рішень орієнтованих на зростання її вартості.
 • Оцінювання гудвілу компанії.

 

Планово-проектні:

 • На підставі системного підходу розробляти фінансову стратегію сталого розвитку компанії з урахуванням її стадії життєвого циклу за критеріями доданої вартості та ризику. 
 •  Здійснювати розрахунки вартості компанії за різними підходами та узагальнювати результати цієї оцінки для обґрунтовування фінансових рішень з позицій зростання вартості.
 •  Розробляти вартісно-орієнтовані плани за центрами відповідальності на підставі порівняння індикаторів ефективності діяльності управління та вартості капіталу.
 • Складати фінансові прогнози у форматах звіту про прибутки, грошові потоки і балансу з коригуванням на обмеження щодо поведінки (чутливості) фінансових показників залежно від типу обраної стратегії, потенціалу фінансової стійкості, інфляції та ризику.
 • Координувати процес управління людським капіталом, оцінювати його вартість за різними методами, розробляти плани щодо мотивації співробітників в забезпеченні зростання вартості компанії.
 • Обґрунтовувати фінансові рішення щодо капіталізації компанії як інструменту стійкого відтворення її вартості.
 • Розробляти проекти інвестиційних і фінансових рішень щодо зростання вартості  компанії.
 • Формувати оптимальну структуру джерел фінансування підприємства.

 

Організаційні:

 • Розробляти коротко-, довгострокову фінансову політику розвитку компанії на підставі критеріїв генерування вартості компанії.
 • Будувати дерево драйверів вартості компанії.
 • Розробляти внутрішній стандарт корпоративної соціальної відповідальності бізнесу.
 • Розробляти регламенти контролю на підставі системи збалансованих показників.
 • Координувати та інтегрувати процеси вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній з позицій стратегії стійкого розвитку компанії.
 • Формувати рекомендації щодо розвитку інтегрованої звітності компанії (за трьома напрямами: економічному, екологічному і соціальному).
 • Розробляти методики та впроваджувати на підприємстві сучасні інструменти вартісно-орієнтованого управління фінансами.
 • Обґрунтовувати вибір інвестиційних рішень щодо фінансування нових видів діяльності компанії.
 • Розробляти плани щодо фінансування в умовах інтеграції бізнесу.
 • Розробляти фінансову модель на підставі очікувань і структури капіталу на рівні підрозділу та компанії в цілому.
 • Розробляти рекомендації по методиці реконструювання курсу акцій.

 

Контрольні:

 • Контролювати динаміку ключових фінансових показників ефективності діяльності, орієнтованих на вартість компанії
 • Здійснювати контроль за реалізацією фінансової стратегії стійкого розвитку компанії за різними рівнями управління
 • Розробляти методики та алгоритми контролю за реалізацією стратегічних і оперативних планів з точки зору досягнення цільових векторів стійкого розвитку компаній;
 • Обліково-статистичні:
 • Узагальнювати та обробляти статистичні, облікові дані і фінансової, інтегрованої звітності для проведення аналізу впливу факторів і важелів на вартість компанії з метою прийняття управлінських рішень щодо зростання вартості.
 • Коригування та нормалізація показників фінансової та інтегрованої звітності для розробки цільових показників фінансової стратегії та фінансових прогнозів стійкого розвитку компанії з урахуванням зміни потенціалу фінансової стійкості та ризику.

 

Науково-дослідницькі:

 • Здійснювати науково-дослідну роботу в напрямку формування стратегії вартісно-орієнтованого управління та вибору механізмів, орієнтованих на зростання вартості компанії.
 • Приймати участь в науково-практичних конференціях, присвячених практиці вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній в Україні
 • Висвітлювати основні результати науково-дослідної роботи в наукових статтях.

 

Методичні:

 • Приймати участь в роботі круглих столів, тренінгів, практичних семінарах, що стосуються механізмів впровадження вартісно-орієнтованого управління фінансами в компаніях.
 • Надавати консалтингові послуги менеджменту підприємств з приводу впровадження в них методів вартісно-орієнтованого управління фінансами. 

 

 

2. Тематичний план науки

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

лекції

практичні заняття

індивідуально-консультативна робота

самостійна робота студентів

Контактні заняття

індивідуально-консультативна робота

самостійна робота студентів

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи вартісно-орієнтованого управління фінансами

2

2

2

4

2

1

15

Тема 2. Фактори і важелі вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній

2

2

2

6

2

1

15

Тема 3. Фінансові індикатори вартості компанії та методи її оцінки

2

4

4

10

4

2

32

Тема 4. Інтегрована корпоративна звітність – інструмент забезпечення ефективності фінансового  управління підприємств

2

2

2

6

2

1

15

Тема 5. Політика фінансування в контексті відтворення вартості компанії

4

4

4

10

6

2

32

Тема 6. Фінансова стратегія управління вартістю компанії

2

2

2

6

4

2

15

Тема 7. Інтелектуальний капітал як чинник зростання вартості компанії

2

2

2

6

2

1

15

Тема 8. Капіталізація - інструмент зростання вартості компанії

4

4

4

6

4

2

15

Усього годин:

20

22

22

52

26

12

78

Підсумковий контроль

4

4

Разом годин:

 

годин

120

120

кредитів

4

4

 

 

 1. 1.       Зміст науки за темами

 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи вартісно-орієнтованого управління фінансами

Основні передумови переходу до вартісної моделі управління в Україні та перешкоди її впровадження. Еволюція власності і цілей власності в Україні. Світовий досвід VBM. Концепції вартісно-орієнтованого управління компанією. Особливості організації бізнесу, орієнтованої на зростання вартості (VBM). Вартість – інтегрований критерій стійкого розвитку компанії. Формування стійкого циклу створення вартості. Управління прибутком в порівнянні з управлінням акціонерною вартістю. Принципи управління вартістю компанії, цілі і завдання.

Узгодження інтересів зацікавлених осіб у вартісно-орієнтованому управлінні. Моделі корпоративного управління. Агентська теорія і максимізація ринкової капіталізації, як основна мета управління вартістю компанії. Еволюція конфлікту корпоративних інтересів. Матриця класифікації зацікавлених осіб Менделова за ступенем їх влади та інтересу. Модель інтересів СПД. Взаємозв’язок розвитку бізнесу і цілей власника.

Зв'язок вартісно-орієнтованого підходу до управління зі стратегією розвитку компанії. Бар'єри на шляху реалізації стратегії управління вартістю: людський фактор, керівництво і ресурси. Вплив управління вартістю на результати діяльності підприємств. Основні засоби зростання вартості.

Організаційні основи управління вартістю компанії. Ключові фактори успішного впровадження системи управління вартістю. Етапи впровадження системи управління вартістю на підприємстві. Фактори, що забезпечують ефективність управлінських рішень. Визначення критичних чинників успіху. Стратегічна карта.

 

Тема 2. Фактори і важелі вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній

Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу. Основні чинники, що визначають цінність бізнесу. Ризики втрати вартості компанії. Взаємозв'язок факторів з середовищем. Класифікація ситуацій і зміна факторів вартості підприємства. Комплексна система вартісних показників. Дерево драйверів вартості компанії. Дослідження впливу факторів на вартісні показники компанії з метою максимізації її вартості.

Фактори ланцюжка створення вартості компанії. Ієрархія вимог ринку і її вплив на ланцюжок створення вартості. Взаємозв’язок між споживчими цінностями і елементами ланцюжка створення вартості. Вплив змін в ланцюжку створення вартості та зміни ринкових умов на майбутній грошовий потік і вартість підприємства.

ЗСП - система фінансових і нефінансових показників, що відображають процес створення вартості. Об'єкти нефінансової оцінки. Вигоди від використання ЗСП. Взаємозв'язок елементів ЗСП. Основні сегменти цілей і аналізу системи збалансованих показників. Зіставлення чотирьох типів показників. Причинно-наслідковий зв'язок показників у ЗСП. ЗСП і формування планів функціонування бізнес-одиниць. Процес складання бюджету капіталовкладень з використанням ЗСП. Переваги та недоліки ЗСП.

Менеджмент, заснований на очікуваннях (EBM) як сучасний інструмент оцінки ефективності управління вартістю. Переваги EBM. Способи оцінки ефективності роботи компанії. Аналіз і оцінювання ефективності підрозділів на майбутнє. Відносини з інвесторами в системі ЕВМ.

 

Тема 3. Фінансові індикатори вартості компанії та методи її оцінки

Необхідність використання сучасних інструментів оцінки вартості компаній. Сучасна концепція оцінки ефективності. Конкуруючі системи оцінки акціонерного капіталу: бухгалтерська модель (за прибутком) та фінансова модель (модель дисконтованого грошового потоку). Вплив інвестиційної діяльності на вартість бізнесу. Інвестиційна вартість компанії як потік економічного прибутку.

Фінансові індикатори створення вартості: ринкова додана вартість; економічний прибуток; акціонерна додана вартість; генеровані грошові потоки на інвестиції; грошова додана вартість. Еволюція парадигми вартості і стратегічних показників ефективності діяльності компаній (ROE, ROI, EVA CFROE, CVA, BSK). Класифікація моделей оцінки вартості підприємства. Ключові параметри моделей доданої вартості. Основні індикатори створення вартості: ринкова додана вартість (market value added - МVА); економічна додана вартість (економічний прибуток) - economic value added - ЕVА (economic profit); акціонерна додана вартість (shareholder value added - SVA); генеровані грошові потоки на інвестиції (cash flow return on investment - CFROI); грошова додана вартість (cash value added - CVA). Основні чинники, які формують EVA. Управління вартістю і стратегічні пріоритети бізнес – одиниці. Порівняльний аналіз ефективності індикаторів створення вартості. Порівняльний аналіз показника економічної доданої вартості та інших вимірників вартості. Дискусійні питання використання методики вимірювання вартості на основі показника ЕVА.

Прийняття управлінських рішень на основі критерію економічної доданої вартості (економічного прибутку). Сходи фінансових цілей і показників результатів діяльності. Матриця фінансових стратегій як інструмент прийняття стратегічно значущих фінансових рішень.

Методи оцінки вартості компанії і їх вплив на формування стратегії. Цілі проведення оцінки вартості підприємства. Види вартості підприємства. Принципи оцінювання вартості підприємства. Пріоритетні сфери застосування дохідного, майнового та порівняльного підходів до оцінки вартості підприємства (переваги та недоліки). Формування стратегії управління вартістю підприємства на підставі результатів її оцінки.

 

Тема 4. Інтегрована корпоративна звітність – інструмент забезпечення ефективності фінансового управління підприємств

 

Передумови розвитку корпоративної звітності на основі інтегрованого мислення та реалізації концепції сталого розвитку. Впровадження інтегрованого мислення в бізнес є основним фактором для ефективного прийняття управлінських рішень. Міжнародні інструменти стійкого розвитку бізнесу. Глобальна ініціатива щодо звітності (GRI) – місія, цілі, завдання. Розвиток системи звітності GRI. Критерії сталого розвитку компанії з урахуванням рекомендацій Керівництва по звітності в сфері сталого розвитку. Роль інтегрованої звітності в забезпеченні ефективності бізнесу. Принципи та рекомендації щодо підготовки інтегрованої звітності компаній. Сутність інтегрованої корпоративної звітності. Мета та завдання інтегрованої звітності. Фундаментальні концепції інтегрованої звітності: бізнес-модель, капітал, створення вартості. Стратегічна спрямованість інтегрованого звіту. Модель прозорої звітності Р. Дж. Екклза. Заінтересовані сторони в інтегрованій звітності. Інформаційне забезпечення формування інтегрованої звітності. Зміст та структура інтегрованої корпоративної звітності. Основні елементи інтегрованої звітності. Показники, що використовуються інвесторами для вибору компанії. Вплив інтегрованої звітності на систему інтегрованого менеджменту ефективності. Класифікація драйверів вартості за видами капіталів в інтегрованій звітності.

Розкриття нефінансової інформації в інтегрованій звітності. Цілі формування нефінансової звітності. Нефінансова звітність як інструмент виявлення фінансових та нефінансових факторів зростання вартості компанії. Фактори впливу на подальший розвиток культури нефінансової звітності. Ключові теми у звітах. Методика складання звітності GRI. Структура та зміст GRI звіту. Принципи та рекомендації з підготовки звіту в галузі стійкого розвитку. Індикатори результативності нефінансового звіту з урахуванням інтересів стейкхолдерів. Види звітності з корпоративної соціальної та екологічної відповідальності. Рекомендації з розвитку КСВ.

Верифікація інтегрованої корпоративної звітності. Аудит нефінансової звітності. Потреби користувачів в засвідченні НФЗ. Інститут громадського засвідчення нефінансових звітів. Засвідчення в системі управління стійким розвитком. Міжнародні стандарти аудиту нефінансової звітності. Вимоги до аудиту. Предмет і критерії аудиторської перевірки.

 

Тема 5. Політика фінансування в контексті відтворення вартості компанії

Політика фінансування зростання вартості компанії. Чистий грошовий потік та його вплив на вартість компанії. Цілі та джерела самофінансування та його роль в відтворенні вартості компанії. Інструменти активізації притоку грошових коштів. Взаємозв'язок рівнів самофінансування з ефективністю розвитку компанії. Чинники, що впливають на грошові потоки і вартість компанії. Оцінка здатності до самофінансування. Основні моделі оцінки вартості бізнесу на основі грошового потоку.

Вибір інвестиційних рішень щодо фінансування нових видів діяльності компанії. Стратегія, орієнтована на підвищення ефективності інвестування. Вибір стратегії залежно від розподілу економічного прибутку і WACC підрозділу і компанії в цілому.

Політика управління  структурою капіталу за критеріями вартості та ризику. Підходи до вибору структури капіталу. Фактори, що впливають на вибір структури капіталу. Послідовність вибору структури капіталу підприємства. Оцінка достатності капіталу для фінансування поточної діяльності, розширеного відтворення. Визначення можливості інвестиційного розвитку за рахунок власних і залучених  коштів.

 Фінансування в умовах інтеграції бізнесу. Світовий досвід інтеграції бізнесу, спрямованої на зростання його вартості. Причини, що підштовхують компанії до злиття і поглинання. Фінансування угоди злиття / поглинання. Визначення необхідного обсягу фінансування для розширення бізнесу. Вибір способу та джерел фінансування злиттів і поглинань. Рекомендації по методиці реконструювання курсу акцій.

 

Тема 6. Фінансова стратегія управління вартістю компанії

Сутнісні характеристики фінансової стратегії та її місце в системі стратегічного управління підприємств. Структура фінансової стратегії підприємств та об’єкти фінансової стратегії підприємств. Стратегічний потенціал: мінімальний, унікальний, ключовий. Оцінка стратегічних альтернатив: лідерство у витратах, фокусування, диференціація. Критерії оцінки обраної стратегії. Бар'єри на шляху реалізації стратегії. Перетворення стратегії в безперервний процес. Стратегічні і оперативні бюджети за різними рівнями управління. Залучення співробітників в реалізацію стратегії

Механізм формування фінансової стратегії компанії, орієнтованої на зростання вартості. Дерево цілей фінансової стратегії. Основні елементи й потоки ресурсів, що впливають на механізм формування фінансової стратегії. Послідовність формування фінансової стратегії підприємства. Інвестиційна стратегія в ВОУФ: порівняння стратегічного інвестування за бізнес-одиницями і портфельного інвестування.

Механізм реалізації фінансової стратегії підприємств. Порівняння методів оцінки і вибору стратегії розвитку бізнесу. Послідовність вибору фінансової стратегії стійкого розвитку підприємств. Розробка стратегічних планів у форматі звітів про прибутки та балансу. Етапи прогнозування фінансових результатів і балансових показників компанії. Прогнозування стратегічної вартості компанії. Система обмежень прогнозування фінансових показників залежно від типу фінансової стратегії підприємства.

Оцінка відповідності фінансової стратегії завданням стійкого розвитку підприємства. Категорії параметрів стійкого розвитку підприємства в системі GRI. Корегування стратегічних планів залежно від зміни умов функціонування компанії. Формування системи показників контролю ефективності реалізації фінансової стратегії. Процес регулювання ризиків фінансової стратегії компанії. Напрями зростання вартості компанії в стратегічному фінансовому управлінні. Розробка заходів щодо реалізації фінансової  стратегії, орієнтованої на зростання вартості компанії.

 

Тема 7. Інтелектуальний капітал як чинник зростання вартості компанії.

Інтелектуальний капітал, його сутність та принципи управління. Нематеріальні активи. Структура інтелектуального капіталу. Інтелектуальний капітал як частина ресурсного портфеля компанії. Оцінка елементів ІК методом індикаторів. Показники ефективності використання ІК.

Управління людським капіталом. Оцінка результативності людського капіталу.    Вплив кадрової структури фірми на результати діяльності компанії. Вплив політики оплати праці на ефективність бізнесу. Мотивація професійної підготовки - фактор конкурентоспроможності компанії. Принципи відповідності стратегії і мотивації. Система винагороди – чинник зростання вартості компанії. Фактори «якості» людського капіталу. Канали впливу людського капіталу на економічне зростання

Методи та моделі оцінки інтелектуального капіталу компанії. Цілі оцінки ІК. Процедури оцінки нематеріальних активів за методом ДГП. Модель розрахунку вартості інтелектуальної власності на основі методу звільнення від роялті. Інтелектуальний коефіцієнт доданої вартості. Моніторинг нематеріальних активів. Підходи до вимірювання ІК. Рушійні сили, які створюють вартість бренду. Підходи до оцінки вартості бренду.

Оцінка капіталізації людського капіталу. Методи оцінки капіталізації ЛК.

 

Тема 8. Капіталізація - інструмент зростання вартості підприємства

Капіталізація як процес залучення ресурсів в ринковий оборот і створення доданої вартості. Сутність капіталізації та її взаємозв’язок з вартістю підприємства.Основні цілі капіталізації бізнесу.Інструменти зростання капіталізації. Види капіталізацій компаній. Характеристика форм і різновидів капіталізації підприємств. Ринкова капіталізація. Фактори, що впливають на капіталізацію підприємств. Переваги стратегії максимізації капіталізації підприємств. Вплив реальної капіталізації на ефективність операційної діяльності та зростання вартості власного капіталу. Методи та механізми визначення капіталізації. Взаємозв’язок капіталізації і вартості бізнесу. Механізм управління капіталізацією підприємств. Формування капіталізації підприємств. Взаємозв'язок бізнес-моделі і капіталізації компанії. Методи та інструменти управління капіталізацією підприємства. Формування параметрів управління за факторами капіталізації. Приховані можливості капіталізації. Управління реструктуризацією в контексті капіталізації підприємства. Методи оцінки капіталізації підприємств. Особливості оцінки капіталізації не публічних компаній Метод прямої капіталізації та сфера його застосування.Методи розрахунку коефіцієнта капіталізації. Система оцінки показників капіталізації підприємств. Капіталізація позикового і власного капіталу за методом Еллвуда.

 

Фінансові та інноваційні інструменти підвищення капіталізації компанії. Публічне розміщення акцій – інструмент капіталізації бізнесу. Основні фактори успіху первісного публічного розміщення акцій та його переваги. Етапи первісного публічного розміщення акцій. Підходи до формування вартісної  оцінки при проведенні IPO. Причини невдалого розвитку компанії після проведення IPO.

Визначення коефіцієнта капіталізації.

 

Форми співробітництва підприємницьких структур в контексті забезпечення економічної стійкості на основі процесів їх капіталізації. Капіталізація компанії шляхом реструктуризації в умовах виходу на IPO. Формування вартості бізнесу на основі реструктуризації підприємства в умовах IPO. Порівняння вартості бізнесу і акціонерної вартості підприємства після реструктуризації. Оцінка ефекту синергії. Оцінка ризиків інвестора.

Способи відшкодування інвестованого капіталу: методи Ринга, Інвуда, Хоскольда. Капіталізація фінансових витрат. Оцінка впливу матеріальних і нематеріальних активів на зростання вартості майна підприємства. Капіталізація витрат. Метод оцінки активів людського капіталу на основі капіталізації непридбаного гудвілу (Германсон). Оцінка гудвілу на основі ринкової капіталізації і знижки на неконтрольний характер. Визначення вартості підприємства і вартості гудвілу.

 

 

 1. 2.     Плани занять

4.1. Плани лекцій.

План лекції 1.Теоретичні та організаційні основи вартісно-орієнтованого управління фінансами.

Проблемна лекція з питань впливу вартісно-орієнтованого управління на стійкій розвиток компанії.

 1. Сутність, еволюція та концепції вартісно-орієнтованого управління компаніями.
 2. Інтереси зацікавлених осіб у вартісно-орієнтованому управлінні

3. Зв'язок вартісно-орієнтованого підходу до управління зі стратегією розвитку компанії.

4. Організаційні основи управління вартістю компанії.

 

План лекції 2.Фактори і важелі вартісно-орієнтованого управління фінансами.

Проблемна лекція з елементами діалогової (обговорення дискусійних питань з впливу факторів та важелів на  вартість компанії).

1. Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу

2. Фактори ланцюжка створення вартості компанії

3. ЗСП - система фінансових і нефінансових показників, що відображають процес створення вартості

4. Менеджмент, заснований на очікуваннях (EBM) як сучасний інструмент оцінки ефективності управління вартістю

 

План лекції 3.Фінансові індикатори вартості компанії та методи її оцінки.

Проблемна лекція щодо еволюції парадигми вартості компанії та методів її оцінки

 1. Необхідність використання сучасних інструментів оцінки вартості компаній
 2. Фінансові індикатори створення вартості: ринкова додана вартість; економічний прибуток; акціонерна додана вартість; генеровані грошові потоки на інвестиції; грошова додана вартість.
 3. Прийняття управлінських рішень на основі критерію економічної доданої вартості (економічного прибутку).
 4. Методи оцінки вартості компанії і їх вплив на формування стратегії

 

План лекції4..Інтегрована корпоративна звітність – інструмент забезпечення ефективності фінансового управління підприємств

Лекція-діалог, щодо застосування інтегрованої корпоративної звітності для задоволення потреб користувачів інформації щодо вартості компанії  

1. Передумови розвитку корпоративної звітності на основі інтегрованого мислення

2. Сутність та принципи формування інтегрованої корпоративної звітності

3. Зміст та структура інтегрованої корпоративної звітності

4. Розкриття нефінансової інформації в інтегрованій звітності

5. Верифікація інтегрованої корпоративної звітності

 

План лекції5.Політика фінансування в контексті відтворення вартості компанії.

Проблемна лекція щодо формування політики фінансування зростання вартості компанії.

 1. Політика фінансування зростання вартості компанії. Чистий грошовий потік та його вплив на вартість компанії
 2. Вибір інвестиційних рішень щодо фінансування нових видів діяльності компанії
 3. Політика управління  структурою капіталу за критеріями вартості та ризику
 4. Фінансування в умовах інтеграції бізнесу

План лекції6.Фінансова стратегія управління вартістю підприємств

Проблемна лекція щодо формування фінансової стратегії управління вартістю компанії в умовах невизначеності

1. Сутнісні характеристики фінансової стратегії та її місце в системі стратегічного управління підприємств

2. Структура фінансової стратегії підприємств

3. Механізм формування фінансової стратегії підприємств

4. Вибір фінансової стратегії підприємств

5. Механізм реалізації фінансової стратегії підприємств

 

 

План лекції7.Інтелектуальний капітал як чинник зростання вартості компанії.

Проблемна лекція щодо управління інтелектуальним капіталом та оцінки його впливу на вартість компанії

1. Інтелектуальний капітал: сутність, структура та принципи управління

2. Управління людським капіталом

3. Методи та моделі оцінки інтелектуального капіталу компанії.

4. Оцінка капіталізації людського капіталу

 

План лекції 8.Капіталізація - інструмент зростання вартості компанії.

Проблемна лекція щодо капіталізації компаній та вибору фінансових інструментів з метою зростання їх вартості

 1. Сутність, форми капіталізації та її взаємозв’язок з вартістю підприємства.
 2. Механізм управління капіталізацією підприємств.
 3. Методи оцінки капіталізації підприємств
 4. Публічне розміщення акцій – інструмент капіталізації бізнесу
 5. Способи відшкодування  інвестованого капіталу      
 6. Оцінка впливу матеріальних і нематеріальних активів на зростання вартості майна підприємства

 

4.2. Плани семінарських (практичних) занять денної форми навчання.

Семінарське заняття1.Теоретичні та організаційні основи вартісно-орієнтованого управління фінансами.

Проведення мозкового штурму, семінар-розгорнута дискусія, кейс-стаді.

2.Проведеннямозковогоштурму та обговореннянаступноїпроблематики

 • Ø Для чого необхідне вартісно-орієнтоване управління?
 • Ø Компанія в контексті вартісного мислення: еволюція систем управління.
 • Ø Концепції управління вартістю компанії.
 • Ø Управління прибутком в порівнянні з управлінням акціонерною вартістю.
 • Ø Принципи управління вартістю компанії, цілі і завдання.
 • Ø Інтереси зацікавлених осіб у вартісно-орієнтованому управлінні. Модель інтересів СПД.
 • Ø Взаємозв’язок розвитку бізнесу і цілей власника.
 • Ø Нові вимоги до стратегічного і оперативного управління вартістю компанії.
 • Ø Основні засоби зростання вартості.
 • Ø Критичні чинники успіху.

План семінарського заняття 1. Теоретичні та організаційні основи вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній.

 1. Сутність, еволюція та концепції вартісно-орієнтованого управління компаніями.
 2. Інтереси зацікавлених осіб у вартісно-орієнтованому управлінні
 3. Зв'язок вартісно-орієнтованого підходу до управління зі стратегією розвитку компанії.
 4. Організаційні основи управління вартістю компанії

Інформаційно-методичне забезпечення семінару 1: нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

 

Семінарське  заняття 2. Фактори і важелі вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній.

Проведення мозкового штурму, семінар-розгорнута бесіда

2. Проведення мозкового штурму та обговорення наступної проблематики

 • Ø Дослідження впливу різних чинників на вартісні показники компанії з метою максимізації її вартості та акціонерного капіталу
 • Ø Побудова дерева факторів вартості
 • Ø Оцінювання чутливості вартості бізнесу по відношенню до прибутку (сила бізнесу)
 • Ø Причинно-наслідковий зв'язок показників у ЗСП.
 • Ø Яким чином EBM пов'язаний з доходом акціонерів та ефективністю роботи компанії і підрозділів?

План семінарського заняття 2. Тема2.Фактори і важелі вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній.

1.      Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу

2.      Фактори ланцюжка створення вартості компанії

3.      ЗСП - система фінансових і нефінансових показників, що відображають процес створення вартості

4.      Менеджмент, заснований на очікуваннях (EBM) як сучасний інструмент оцінки ефективності управління вартістю

Інформаційно-методичне забезпечення семінару 2: нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів, корпоративна звітність (фінансова).

 

Семінарське  заняття 3. Фінансові індикатори вартості компанії та методи її оцінки.

Проведення мозкового штурму, семінар-розгорнута бесіда, кейс-стаді.

2. Проведення мозкового штурму та обговорення наступної проблематики

 • Ø В чому відмінності бухгалтерської моделі і фінансової моделі оцінки капіталу?
 • Ø Еволюція парадигми вартості і стратегічних показників ефективності діяльності компаній (ROE, ROI, EVA CFROE, CVA, BSK).
 • Ø Порівняльний аналіз ефективності індикаторів створення вартості. Порівняльний аналіз показника економічної доданої вартості та інших вимірників вартості.
 • Ø Дискусійні питання використання методики вимірювання вартості на основі показника ЕVА.
 • Ø Особливості формування показника ЕVА для компаній різних секторів економіки.

3. Завдання контрольного кейсу: розробити проект впровадження ВОУФ в діяльність досліджуваного підприємства, обравши доцільні ключові показники. Побудувати дерево факторів вартості.

План семінарського заняття 3. Тема 3. Фінансові індикатори вартості компанії та методи її оцінки.

 1. Необхідність використання сучасних інструментів оцінки вартості компаній
 2. Фінансові індикатори створення вартості: ринкова додана вартість; економічний прибуток; акціонерна додана вартість; генеровані грошові потоки на інвестиції; грошова додана вартість.
 3. Прийняття управлінських рішень на основі критерію економічної доданої вартості (економічного прибутку).
 4. Методи оцінки вартості компанії і їх вплив на формування стратегії

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінару 3: нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

 

Семінарське заняття 4. Інтегрована корпоративна звітність як інструмент управління вартістю

Проведення мозкового штурму, семінар-розгорнута бесіда

2. Проведення мозкового штурму та обговорення наступної проблематики

 • Ø Що таке стійкий розвиток і навіщо він бізнесу?
 • Ø Чим інтегрований звіт відрізняється від фінансового та нефінансового звітів?
 • Ø Який стандарт підготовки інтегрованої звітності?
 • Ø Що дає впровадження інтегрованої звітності?
 • Ø Призначення громадського засвідчення корпоративного нефінансового звіту.
 • Ø Вимоги до аудиту нефінансової звітності.

План семінарського заняття 4. Тема 4. Інтегрована корпоративна звітність - інструмент управління вартістю

1. Передумови розвитку корпоративної звітності на основі інтегрованого мислення

2. Сутність та принципи формування інтегрованої корпоративної звітності

3. Зміст та структура інтегрованої корпоративної звітності

4. Розкриття нефінансової інформації в інтегрованій звітності

5. Верифікація інтегрованої корпоративної звітності

Інформаційно-методичне забезпечення семінару 4: нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

 

Семінарське заняття 5. Політика фінансування в контексті відтворення вартості компанії.

Проведення мозкового штурму, семінар-розгорнута бесіда, ділова гра.

2. Проведення мозкового штурму та обговорення наступної проблематики

 • Ø В чому полягає оптимальна політика фінансування?
 • Ø Концепція самофінансування.
 • Ø Напрями та рівні самофінансування.
 • Ø Внутрішні джерела фінансування.
 • Ø Фінансування нових видів діяльності на рівні компанії та підрозділів.
 • Ø Нетрадиційні джерела довгострокового фінансування компаній.
 • Ø Фактори, що впливають на вибір оптимальної структури капіталу.
 • Ø Вибір способів та джерел фінансування злиттів і поглинань.
 • Ø Визначення потреби фінансування з метою розширення бізнесу.

3. Завдання до ділової гри:вибір джерел фінансування капіталу залежно від фінансової політики підприємства. Оцінка здатності компанії до самофінансування.

План семінарського заняття 5. Тема 5. Політика фінансування в контексті відтворення вартості компанії.

 1. Політика фінансування зростання вартості компанії. Чистий грошовий потік та його вплив на вартість компанії
 2. Вибір інвестиційних рішень щодо фінансування нових видів діяльності компанії
 3. Політика управління  структурою капіталу за критеріями вартості та ризику
 4. Фінансування в умовах інтеграції бізнесу

Інформаційно-методичне забезпечення семінару 5: нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

 

Семінарське заняття 6. Фінансова стратегія управління вартістю компанії.

Проведення мозкового штурму, семінар-розгорнута бесіда, кейс-стаді.

2. Проведення мозкового штурму та обговорення наступної проблематики

 • Ø В чому полягає стратегія управління вартістю компанії?
 • Ø Підходи до розробки стратегії
 • Ø Бар'єри на шляху реалізації стратегії
 • Ø Логіка побудови фінансової стратегії
 • Ø Як змусити фінансову стратегію працювати?
 • Ø Яким чином здійснюється доцільний вибір стратегічних альтернатив?
 • Ø Критерії вибору фінансової стратегії.
 • Ø Ситуаційна поведінка чистих активів і пасивів при виборі альтернатив фінансової стратегії підприємства
 • Ø Оцінка відповідності фінансової стратегії завданням стійкого розвитку підприємства
 • Ø Яким чином здійснюється прогнозування стратегічної вартості компанії?

3. Завдання контрольного кейсу: розробити фінансову стратегію підприємства залежно від стадії його розвитку

План семінарського заняття 6. Тема 6. Фінансова стратегія управління вартістю компанії.

1. Сутнісні характеристики фінансової стратегії та її місце в системі стратегічного управління підприємств

2. Структура фінансової стратегії підприємств

3. Механізм формування фінансової стратегії підприємств

4. Вибір фінансової стратегії підприємств

5. Механізм реалізації фінансової стратегії підприємств

Інформаційно-методичне забезпечення семінару 7: нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

 

Семінарське заняття 7. Інтелектуальний капітал як чинник зростання вартості компанії.

Проведення мозкового штурму, семінар-розгорнута бесіда

2. Проведення мозкового штурму  та обговорення наступної проблематики

 • Ø Методи і моделі оцінки інтелектуального капіталу компанії.
 • Ø Оцінка ефективності використання ІК.
 • Ø Вплив політики оплати праці на ефективність бізнесу.
 • Ø Канали впливу людського капіталу на економічне зростання
 • Ø Застосування різних підходів до оцінки людського капіталу.
 • Ø Методи оцінки капіталізації людського капіталу

План семінарського заняття 7. Тема 7. Інтелектуальний капітал як чинник зростання вартості компанії.

1. Інтелектуальний капітал: сутність, структура та принципи управління

2. Управління людським капіталом

3. Методи та моделі оцінки інтелектуального капіталу компанії.

4. Оцінка капіталізації людського капіталу

Інформаційно-методичне забезпечення семінару 8: нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

 

Семінарське  заняття 8. Капіталізація як інструмент зростання вартості компанії.

Проведення мозкового штурму, семінар-розгорнута бесіда, кейс-стаді.

2. Проведення мозкового штурму  та обговорення наступної проблематики

 • Ø Взаємозв'язок бізнес-моделі та капіталізації компанії.
 • Ø Види та форми капіталізації бізнесу.
 • Ø Стратегія максимізації капіталізації компанії.
 • Ø Вплив реальної капіталізації на ефективність операційної діяльності та зростання вартості власного капіталу
 • Ø Капіталізація компанії шляхом злиттів і поглинань.
 • Ø Оцінка ефективності капіталізації компанії.
 • Ø Інноваційні інструменти капіталізації компанії.

3. Завдання контрольного кейсу: розробити сценарій капіталізації компанії з використанням фінансових і інноваційних інструментів. На підставі результатів порівняльного аналізу сформувати стратегію капіталізація компанії.

План семінарського заняття 8. Тема 8. Капіталізація як інструмент зростання вартості компанії.

 1. Сутність, форми капіталізації та її взаємозв’язок з вартістю підприємства.
 2. Механізм управління капіталізацією підприємств.
 3. Методи оцінки капіталізації підприємств
 4. Публічне розміщення акцій – інструмент капіталізації бізнесу
 5. Способи відшкодування  інвестованого капіталу      
 6. Оцінка впливу матеріальних і нематеріальних активів на зростання вартості майна підприємства

Інформаційно-методичне забезпечення семінару 8: нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

 

 

Контактнезаняття1.Теоретичні та організаційні основи вартісно-орієнтованого управління фінансами.

Проблемна лекція з питань впливу вартісно-орієнтованого управління на стійкій розвиток компанії. Проведення мозкового штурму

Тема1.Теоретичні та організаційні основи вартісно-орієнтованого управління фінансами

 1. Сутність, еволюція та концепції вартісно-орієнтованого управління компаніями.
 2. Інтереси зацікавлених осіб у вартісно-орієнтованому управлінні
 3. Зв'язок вартісно-орієнтованого підходу до управління зі стратегією розвитку компанії.
 4. Організаційні основи управління вартістю компанії

2. Проведення семінару - дискусії  з обговорення наступних питань:

ñ Чим відрізняються фінансовий менеджмент і вартісно-орієнтоване управління, їх функції.

ñ Порівняння світового досвіду з вітчизняним щодо управління вартістю.

ñ Концепції управління вартістю компанії.

ñ Принципи управління вартістю компанії, цілі і завдання.

ñ Інтереси зацікавлених осіб у вартісно-орієнтованому управлінні. Модель інтересів СПД.

ñ Нові вимоги до стратегічного і оперативного управління управління вартістю компанії.

ñ Які основні етапи впровадження системи вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній.

Переліккомпетентностей:

 • Знати основні функції і завдання вартісно-орієнтованого управління фінансами;
 • Розуміти еволюцію систем вартісно-орієнтованого управління в Україні і в світі.
 • Розуміти природу конфліктів інтересів щодо максимізації вартості;
 • Аналізувати точки зору науковців та практиків щодо об’єктів, функцій та завдань вартісно-орієнтованого управління фінансами;
 • Розрізняти фінансові і не фінансові цілі управління;
 • Вибирати інструменти та засоби зростання вартості.

Інформаційно-методичне забезпечення контактного заняття 1: нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

 

Завдання

         Використовуючи річну звітність обраного підприємства, виконати наступні завдання:

 • Ø Визначити стратегію та основні корпоративні цілі діяльності.
 • Ø Встановити групи зацікавлених у діяльності сторін та здійснити їх класифікацію за ступенем влади та інтересу, використовуючи матрицю Менделова.
 • Ø Провести SWOT аналіз.
 • Ø Здійснити аналіз макро- та мікросередовища. Визначити основні ризики, характерні для даного підприємства.

Приклад постановки корпоративних цілей:

 • Подвоїти вартість бізнесу протягом семи років
 • Збільшити доходи в середньому до 20% на рік
 • Досягти внутрішньої рентабельності витрат на капітал 2%
 • Протягом 10 років збільшити продуктивність і резерви на 20%

 

Контактнезаняття2.Фактори і важелі вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній.

Лекція з елементами діалогової (обговорення дискусійних питань щодо виявлення факторів і фінансових важелів створення вартості компанії). Проведення мозкового штурму.

Тема2.Фактори і важелі вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній.

1.   Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу

2.   Фактори ланцюжка створення вартості компанії

3.   ЗСП - система фінансових і нефінансових показників, що відображають процес створення вартості

4.   Менеджмент, заснований на очікуваннях (EBM) як сучасний інструмент оцінки ефективності управління вартістю

2. Проведення семінару - дискусії  з обговорення наступних питань:

ñ  Які фінансові важелі впливають на зростання вартості компанії.

ñ Дослідження впливу різних чинників на вартісні показники компанії з метою максимізації її вартості та акціонерного капіталу

ñ Побудова дерева факторів вартості

ñ Оцінювання чутливості вартості бізнесу по відношенню до прибутку (сила бізнесу)

ñ Причинно-наслідковий зв'язок показників у ЗСП.

ñ Розробка бюджету капіталовкладень на підставі використанням ЗСП

ñ  Яким чином EBM пов'язаний з доходом акціонерів та ефективністю роботи компанії і підрозділів?

Перелік компетентностей:

 • аналізувати вплив факторів та фінансових важелів на вартість компаній
 • аналізувати чинники, що впливають на ризики втрати вартості компанії
 • будувати дерево драйверів вартості компанії
 • оцінювати чутливість вартості  залежно від рівня генерування прибутку.
 • досліджувати вплив змін ланцюжка створення вартості та ринкових умов на майбутній грошовий потік
 • проектувати бюджет капіталовкладень на підставі використанням ЗСП
 • здійснювати порівняльний аналіз EVA та EBM
 • проаналізувати ефективність компанії та підрозділів на майбутнє.

Інформаційно-методичне забезпечення контактного заняття 2. нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

 

Завдання 1

Використовуючи річну звітність обраного підприємства, виконати наступні завдання:

 1. Побудувати дерево факторів вартості.
 2. Навести ланцюжок створення вартості підприємства, враховуючи особливості галузі діяльності підприємства.
 3. Розробити збалансовану систему показників та етапи її впровадження в діяльність підприємства

 

Завдання 2

На підставі зібраного і обробленого статистичного матеріалу встановлено, що при зміні обсягу прибутку компанії на 1% вартість бізнесу змінюється на 0,5%. визначити чутливість вартості бізнесу по відношенню до прибутку.

Розв'язання:

0,005 / 0,01 = 0,5

Таким чином, чутливість вартості бізнесу по відношенню до показника прибутку оцінюється коефіцієнтом 0,5.

 

Завдання 3

На підставі наведених нижче даних (табл. 1) розрахувати рентабельність чистих активів після впровадження проекту щодо розширення обсягу операційної діяльності. Підрозділ А збільшить обсяг своїх операцій і відповідно зросте чистий операційний дохід на 210 дол. з 3080 дол. до 3290 дол., а сукупні активи – на 2000 дол. Це призведе до рентабельності на додаткові інвестиції в розмірі 10,5%. Хоча подібне розширення може бути в цілому корисним компанії, для якої дохід в розмірі 10% виглядає прийнятним, але прийняти даний проект означає зменшити RONA підрозділу А з 22% до 20,56%, як випливає з наведених нижче обчислень:

RONA до розширення = 3080 дол./14000 дол. = 22%

RONA після розширення = 3290 дол./16000 дол. = 20,56%

Приймаючи проект, керівник підрозділу А зменшує відносну ефективність свого підрозділу та, відповідно, розмір отримуваної ним винагороди.

Таблиця

Аналіз ефективності підрозділів

 

 

Підрозділ А

Підрозділ Б

Підрозділ В

Виручка від реалізації, дол. США

Мінус: змінні витрати

Мінус: постійні витрати

Чистий операційний прибуток, дол. США

Мінус: податки (30%)

Чистий операційний прибуток після оподаткування (NOPAT)

Сукупні активи, дол. США

20 000

10 000

5 600

4 400

1 320

3 080

 

14 000

22 000

8 250

8 820

4 930

1 479

3 451

 

21 000

36 000

10 080

17 000

8920

2676

6 244

 

34 000

Критерії ефективності

Рентабельність продаж (ROS) після сплати податків

Оборотність активів (продажі + сукупні активи)

Рентабельність чистих активів

Залишковий дохід, дол. США (необхідна рентабельність – 10%)

15,4%

 

1,43

 

22,00%

1 680

15,7%

 

1,05

 

16,43%

1 351

17,3%

 

1,06

 

18,36%

2 844

 

Контактнезаняття3.Фінансові індикатори вартості компанії та методи її оцінки.

Проблемна лекція щодо еволюції парадигми вартості компанії та методів її оцінки. Кейс-стаді.

Тема3.Фінансові індикатори вартості компанії та методи її оцінки.

 1. Необхідність використання сучасних інструментів оцінки вартості компаній
 2. Фінансові індикатори створення вартості: ринкова додана вартість; економічний прибуток; акціонерна додана вартість; генеровані грошові потоки на інвестиції; грошова додана вартість.
 3. Прийняття управлінських рішень на основі критерію економічної доданої вартості (економічного прибутку).
 4. Методи оцінки вартості компанії і їх вплив на формування стратегії.

2. Кейс-стаді.

Використовуючи річну звітність обраного підприємства, виконати наступні завдання:

 1. Визначити стратегію та основні корпоративні цілі діяльності.
 2. Встановити групи зацікавлених у діяльності сторін та здійснити їх класифікацію  за ступенем влади та інтересу, використовуючи матрицю Менделова.
 3. Провести SWOT аналіз.
 4. Здійснити аналіз макро- та мікросередовища. Визначити основні ризики, характерні для даного підприємства.
 5. Побудувати дерево факторів вартості. Описати соціальну відповідальність підприємства та визначити, яким чином вона впливає на репутацію та безпосередньо вартість компанії.
 6. Навести ланцюжок створення вартості підприємства, враховуючи особливості галузі діяльності підприємства.
 7. Розробити збалансовану систему показників (або ін. систему оцінки результативності на вибір, наприклад, TableudeBord), обґрунтувавши доцільність:

- ключового вартісно-орієнтованого показника, на основі якого будуватиметься система оцінки результативності обраного підприємства (наприклад, EVA, СVA, SVA, TSRта ін.);

- релевантних для оцінки результативності діяльності обраного підприємства нефінансових показників.

8. Зробити висновок, яким чином запровадження вартісно-орієнтованого управління та збалансованої системи показників вплине на результати діяльності підприємства в майбутньому.

Перелік компетентностей:

-       володіти навиками розрахунку показників ефективності (ROE, ROI, BSK CFROE, CVA, МVА, ЕVА, SVA);

-       вміти здійснювати порівняльний аналіз ефективності індикаторів створення вартості;

-       здійснювати вибір управлінських рішень на підставі розрахунку економічної доданої вартості ;

-       здійснювати оцінку вартості компанії різними методами.

Інформаційно-методичне забезпечення контактного заняття 3. нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

 

Задання 1

Основні фінансові показники діяльності Корпорації BFG у звітному періоді виглядають наступним чином:

• прибуток до сплати відсотків і податків 5450 тис. у.о.;

• власний капітал 18450 тис. у.о. при вартості 15,9%;

• позиковий капітал 7320 тис. у.о. при вартості до оподаткування 11,75%;

• ставка податку на прибуток 30%.

Розрахувати економічну додану вартість

Розв’язання:

У загальному вигляді формулу розрахунку економічної доданої вартості можна представити в наступному вигляді.

EVA = NOPAT – OC*WACC = EBIT*(1-T) – OC*WACC

NOPAT – чистий операційний прибуток після оподаткування;

OC – величина операційного капіталу;

WACC – середньозважена вартість капіталу (англ. Weighted Average Cost of Capital);

EBIT – прибуток до сплати відсотків і податку (англ. Earnings Before Interest & Tax);

T – ставка податку на прибуток.

З точки зору рентабельності інвестованого капіталу формулу розрахунку економічної доданої вартості можна записати у вигляді:

EVA = OC * (ROIC - WACC)

ROIC – рентабельність інвестованого капіталу.

Таким чином, величина чистого операційного прибутку після оподаткування в звітному періоді склала 3815 тис. у.е.

Розв’язання (продовження):

NOPAT = EBIT*(1-T) = 5450*(1-0,3) = 3815 тыс. у.е.

Величина операційного капіталу, що використовується компанією у звітному періоді, склала 25770 тис. у.о. (18450+7320).

Щоб розрахувати середньозважену вартість капіталу, необхідно визначити питому вагу кожного з його джерел і скористатися наступною формулою:

WACC = ke*ye + kd*(1-T)*yd

ke – вартість власного капіталу;

ye – частка власного капіталу;

kd –вартість позикового капіталу до оподаткування;

yd – частка позикового капіталу.

У Корпорації BFG частка власного капіталу становить 0,72 (18450/25770), а позикового 0,28 (7320/25770).

Таким чином, середньозважена вартість капіталу корпорації становить 13,168%.

WACC = 15,09*0,72+11,75*(1-0,3)*0,28 = 13,168%

Отримавши всі вихідні дані, можна розрахувати економічну додану вартість, яка в звітному періоді склала 421,6 тис. у.о.

EVA = 3815-25770*0,13168 = 421,6 тис. у.о.

Завдання 2

Порівняти реальну і прогнозовану вартість компанії на кінець 2014 р. на підставі наступних даних:

середньорічний темп зростання грошових потоків – 4 %,

чистий грошовий потік в 2013 р. – 51 млн. грн., в 2014 р. – 58 млн. грн.

WACC – 8 %

Розв'язання

Вартість компанії методом дисконтованого грошового потоку розраховується за формулою:

Вартість = ∑ГПі х (1 + WACC)і + КВn (1 + WACC)n

де ГП - вільний грошовий потік в компанію за рік, КВ - кінцева вартість.

Кінцева вартість визначається так:

КВ = ГПn х (1 + g) / (WACC - g),

де g – середньорічний темп зростання грошових потоків

Реальна вартість підприємства складе:

ВПреал = ГП2013 / (1 + WACC) 1 + ГП2014 / (1 + WACC)2 + КВ / (1 + WACC) 2 =

= 51 / 1,08 + 58 / 1,1664 + 1508 / 1,1664 = 47,2 + 49,7+ 1292,9 = 1389,8 (млн. грн.).

КВ реал = 58 х (1 + 0,04) / (0,08 - 0,04) = 1508 (млн. грн. )

Прогнозована вартість підприємства складе:

КВпрогн = 51х1,08  х (1 + 0,04) / (0,08 - 0,04) = 1432,6 (млн. грн.), тоді

СПпрогн = 51 / 1,08 + 51 х 1,08 / 1,1664 + 1432,6 / 1,1664 = 47,2 + 47,2 + 1228,2 = 1322,6

Таким чином, реальна вартість компанії більше прогнозованої на 67,2 млн. грн. (5,03%), що говорить про успішність застосування стратегії.

Контактнезаняття4.Інтегрована корпоративна звітність - інструмент управління вартістю.

Проблемна лекція з елементами діалогової щодо щодо застосування корпоративної соціальної звітності для задоволення потреб користувачів інформації щодо вартості компанії. Кейс-метод.

1. Передумови розвитку корпоративної звітності на основі інтегрованого мислення

2. Сутність та принципи формування інтегрованої корпоративної звітності

3. Зміст та структура інтегрованої корпоративної звітності

4. Розкриття нефінансової інформації в інтегрованій звітності

5. Верифікація інтегрованої корпоративної звітності

Перелік компетентностей:

 • Вміти складати та розуміти інтегровану корпоративну звітність; 
 • Використовувати інформацію нефінансової звітності для виявлення фінансових та нефінансових факторів зростання вартості компанії;
 • Вміти на підставі інтегрованої звітності оцінювати перспективи стійкого розвитку компанії за видами діяльності (економічної, екологічної та соціальної).
 • Володіти вимогами міжнародних стандартів щодо аудиту нефінансової звітності.

Інформаційно-методичне забезпечення контактного заняття 4. нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

 

Семінар-дискусія

На прикладі наведеної нижче практичної ситуації дати відповіді на наступні питання:

Яким чином публічні конфлікти вплинули на репутацію компанії та який наслідок мали на ринкову вартість?

Яким чином конфлікти вплинули на зв’язки з інвесторами та комунікаційну політику підприємства?Проаналізувати реакцію компанії на висунуті звинувачення та конфлікти, що виникли?

Які передумови оприлюднення звіту про корпоративну соціальну відповідальність?

Використовуючи дані та інформацію, висвітлені на офіційному сайті підприємства, проаналізувати призначення, періодичність та основні компоненти звіту про корпоративну соціальну відповідальність.

Які переваги від впровадження звіту про корпоративну соціальну відповідальність та вплив на вартість підприємства?

Практична ситуація

            Інформація про компанію. Компанія Coca-Cola розпочала свою діяльність у 1886 році як місцевий виробник соди в Атланті (штат Джорджія, США), продаючи близько 9 одиниць напоїв в день. До 1920 компанія розширила свою діяльність на міжнародному ринку: поширюючи свою продукцію спершу у Карибському басейні і на канадському ринку, а потім на ринках Азії, Європи, Південної Америки та Радянського Союзу. До кінця 20-го ст., компанія продає свою продукцію майже в кожній країні світу. У 2005 році вона стала найбільшим виробником безалкогольних напоїв у світі. Coca-Cola є публічним акціонерним товариством, чиї акції котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE).

            Політика та звітність компанії. У 2007 році Coca-Cola запустила концепцію «Живи позитивно» на всіх рівнях діяльності: від виробництва і пакування до дистрибуції. Політика корпоративної соціальної відповідальності «Живи позитивно» передбачає визначення 7 основних напрямків сталого розвитку підприємства: користь і переваги продукції, активний і здоровий спосіб життя, суспільство, енергія, клімат, екологічно чиста упаковка, очищення води та умови праці. Coca-Cola має Кодекс ділової поведінки, що має на меті визначення основних принципів роботи для працівників, включаючи питання конкуренції та боротьби з корупцією. Компанія запровадила  такі директиви корпоративної соціальної відповідальності: Глобальний договір (Global Compact), Підхід Реджи до ведення бізнесу і людських прав (Ruggie’s Protect, Respect and Remedy Framework (Ruggie’s Framework)). Проте ці директиви були лише частково інтегровані  у діяльність підприємства і Кодекс ділової поведінки компанії Coca-Cola. Після конфлікту в Індії Coca-Cola уклала партнерство з Міжнародним фондом захисту диких тварин та стала членом CEO Water Mandate. Починаючи з 2010 році незначний розділ у річній звітності компанії призначений звіту про корпоративну соціальну відповідальність. З 2001 року Coca-Cola щорічно публікує окремий звіт про корпоративну соціальну відповідальність ‘The Coca-Cola Company SustainabilityReview’. Публікується кожні 2 роки, а достовірність інформації підтверджується третьою стороною.

            Конфлікти компанії Coca-Cola. Індійський центр науки і довкілля надав звіт про перевищення визначеної європейськими стандартами норми пестицидів у значній кількості напоїв Coca-Cola і PepsiCo, що продаються в Індії. Центр науки і довкілля звернувся до уряду країни з проханням впровадити та контролювати дотримання стандартів води. Цей звіт набув значного розголошення серед споживачів та медіа і призвів до миттєвого впливу на доходи компанії Coca-Cola. Основні звинувачення, висунуті Центром науки і довкілля, проти Coca-Cola, полягали у продажі продуктів з неприйнятним рівнем пестицидів, видобуванні значної кількості артезіанської води та забрудненні води:

 1. Наявність пестицидів. Індійським урядом були ініційовані власні дослідження для проведення тесту на визначення рівня вмісту пестицидів у продукції. Проведені дослідження підтвердили наявність високого рівня пестицидів, що не відповідає  європейським стандартам, проте відповідає безпечному рівню відповідно до національних стандартів. Тому було зроблено висновок, що Coca-Cola не порушила жодний з місцевих законів. Проте, індійський уряд прийняв рішення, що необхідно ухвалити необхідні стандарти виробництва безалкогольних газованих напоїв. У 2006 році (майже через 3 роки), Центр науки і довкілля опублікував результати другого тесту напоїв компанії Coca-Cola, який знову показав високий рівень пестицидів (у 24 рази перевищення норми, визначеної євро стандартами, які були запропоновані до впровадження Індійським Бюро Стандартів в Індії також). Центр науки і довкілля опублікував результати, щоб показати, що нічого не змінилось, або через те, що пропоновані стандарти або «загубились» в комітетах, або були заблоковані через невідповідність інтересам уряду. Врешті-решт, незалежне дослідження було проведено Інститутом енергії і ресурсів. Результати зазначили, що вода, яка використовується компанією Coca-Cola для виробництва напоїв в Індії, не містить пестицидів. Проте Інститут не проводив дослідження кінцевого продукту, тому інші інгредієнти, що використовувались для виробництва, могли містити пестициди.
 2. Забруднення води та значне використання підземних вод. Також були висунуті звинувачення, що діяльність Coca-Cola спричинила нестачу води на прилеглих територіях – м. Плахімада (провінція Керала) на півдні Індії. На додачу, жителі звинуватили розташований поряд завод Coca-Cola у забрудненні річок і рисових ланів стічними водами. Підземні води були забруднені настільки, що місцеві органи охорони здоров’я визнали доцільним встановлення у забруднених місцях табличок із надписом, що вода непридатна до споживання. У 2000 році компанія побудувала завод у селищі Плахімада. Місцеві жителі стверджувала, що після початку роботи заводу, спостерігається дефіцит води.  Жителям селища вдалось через суд добитись тимчасового призупинення роботи заводу та  заборони надмірного використання води з артезіанських свердловин. До 2004 року завод призупинив свою діяльність та намагався відновити ліцензію. Представники компанії Coca-Cola наполягали на тому, що нестача води зумовлена зменшенням кількості опадів. Після довгого судового процесу компанія отримала дозвіл на подовження ліцензії діяльності заводу. У 2006 році місцевий уряд заборонив продаж продукції Coca-Cola у провінції Керала через перевищення норми пестицидів у напоях. Проте ця заборона тривала недовго, адже Вищий суд Індії скасував її. У 2010 році урядом було рекомендовано оштрафувати індійську дочірню компанію Coca-Cola на суму 47 млн.дол. за забруднення води й ґрунтів у Кералі. Також був сформований спеціальний комітет, який розглядав скарги місцевих жителів щодо забруднення навколишнього середовища. Довгі юридичні процедури, з якими стикнулась компанія, були наслідком не лише цього конфлікту. Бренд значно втратив довіру споживачів та отримав удар по репутації в Індії та закордоном. Після публікації результатів дослідження Центром науки і довкілля протягом двох тижнів об’єм продажів  впав на 40 % у 2003 році. Це призвело до спаду обсягів продажів на 15 % за рік у 2003 (у порівнянні – за попередній рік вони зросли на 25-30%). Цей гучний і публічний конфлікт у Індії набув розголосу і серед споживачів у США, 10 американських вузів тимчасово припинили продаж продукції Coca-Cola у своїх кампусах.

Політика корпоративної соціальної відповідальності компанії Coca-Cola після конфліктів. За два роки перед конфліктом в Індії у 2003, Coca-Cola почала звітувати про сталий розвиток. До 2003 року компанія мала вже декілька конфліктів, пов’язаних із корпоративною соціальною відповідальністю в інших частинах світу. Проте ні один з них  не мав таких наслідків на репутацію та не призводив до втрати довіри до компанії та її продукції споживачів та громадськості в цілому. Відповідно до дослідження М. Пірсона і Д. Малхотри, основна причина, що зумовила такі негативні наслідки конфлікту для компанії, це те як компанія відреагувала на звинувачення. Coca-Cola заперечувала наявність надмірного рівня пестицидів у продукції, так само як надмірне використання і забруднення води. Заперечуючи усі звинувачення та намагаючись довести невинність, замість висловлення занепокоєння ситуацією, компанії Coca-Cola не вдалось повернути довіру споживачів. Населення Індії розглядало компанію Coca-Cola як корпоративного злодія, що переймається більше прибутками, ніж здоров’ям споживачів і громадськості (у порівнянні з даним конфліктом, попередні конфлікти, що мали місце в США і Бельгії були вирішені краще, оскільки стратегія включала політику взаємодії із стейкхолдерами). Компанія визнала свою помилку після декількох років суперечок. У 2008 році віце-президент Coca-Cola з охорони навколишнього середовища і водних ресурсів визнав, що компанія неадекватно відреагувала на даний конфлікт. Хоча компанія і досі заперечує більшість звинувачень. Наступні заходи були здійснені для порятунку репутації компанії:

1)      Заяви щодо невинності Coca-Cola. Наприклад, Coca-Cola присвятила 2 сторінки у своєму звіті Corporate Responsibility Review у 2006 році даному конфлікту. Звіт містив інформацію, в основному, щодо підтримки  успішної практики та водного менеджменту діяльності в Індії. Проте цей звіт мало чим допоміг при спаді обсягів продажів та зростанні збитків від здійснених інвестицій.

2)      Зміни стратегії Coca-Cola, шо включали заходи захисту репутації, спричинені скаргами громадськості в Індії. У 2008 році компанія вперше опублікувала звіт про вплив діяльності на навколишнє середовище в Індії, що охоплював діяльність з 2004 до 2007 року.

3)      Створення Індійської організації Coca-Cola, Анандана, яка співпрацює з місцевими громадами та урядовими організаціями щодо вирішення водних питань.

4)      Водні проекти в Індії. Прикладом є проект щодо збору дощової води, який було здійснено у партнерстві з центральним органом ґрунтових вод та державним радою ґрунтових вод, громадськими організаціями для наголошення на дефіциті водних ресурсів та необхідності застосування технологій збору дощової води у 17 провінціях Індії. У 2012 році у звіті Про водний менеджмент Coca-Cola зазначено, що діяльність компанії у Індії досягла «балансу між використання підземних вод у виробництві безалкогольних напоїв та їх відновленням для природи та громадськості».

Даний досвід в Індії став уроком для компанії Coca-Cola та мотивував до впровадження більш активної політики корпоративної соціальної відповідальності, зокрема щодо питань водного менеджменту. У 2007 р. Coca-Cola запровадила програму водного менеджменту та зменшила обсяги споживання води у виробництві. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні цілі:

1)      Зменшення використання води шляхом підвищення ефективності використання водних ресурсів на 20 % у 2012 році (у порівнянні із 2004). Наприклад, у 2010 р. вдалось підвищити ефективність використання води на 16 % у порівнянні з 2004 роком.

2)      Переробка води шляхом її очищення та повернення всієї води, що використовується у виробничому процесі на рівні, що прийнятний для підтримки фауни та сільського господарства до кінця 2010 року. Станом на вересень 2011 року, вдалось на 96 % виконати поставлене завдання.

3)      Поповнення водних ресурсів шляхом компенсації тих літрів води, що використовуються для виготовлення кінцевої продукції, до 2020 року через реалізацію місцевих проектів, що підтримують громадськість та навколишнє середовище (напр., охорона збору води та збір дощової води). На даний момент компанія звітує, що глобальний портфель налічує 386 партнерств з громадськості щодо охорони чи поповнення водних ресурсів. Станом на 2011 рік близько 35 %, що були використані для виробництва готової продукції, були компенсовані.

До того ж компанія окремо публікує звіт про водний менеджмент, де проводить аналіз та досягнення усіх ініціатив компанії щодо охорони та поповнення водних ресурсів.

 

 

Контактнезаняття5.Політика фінансування в контексті відтворення вартості компанії.

Лекція із концентрацією уваги на ролі політики фінансування в забезпеченні зростання вартості компанії. Проведення дискусії методом мозкового штурму. Ділова гра.

Тема5.Політика фінансування в контексті відтворення вартості компанії.

 1. Політика фінансування зростання вартості компанії. Чистий грошовий потік та його вплив на вартість компанії
 2. Вибір інвестиційних рішень щодо фінансування нових видів діяльності компанії
 3. Політика управління  структурою капіталу за критеріями вартості та ризику
 4. Фінансування в умовах інтеграції бізнесу

2. Проведення дискусії-семінару  з обговорення наступних питань:

 1. У чому полягає політика самофінансування стійкого розвитку компанії .
 2. Переваги  внутрішніх джерел самофінансування.
 3. Вибір інструментів активізації притоку грошових коштів.
 4. Охарактеризувати нетрадиційні джерела довгострокового фінансування компаній.
 5. Фактори, що впливають на вибір оптимальної структури капіталу.
 6. Вибір способів та джерел фінансування злиттів і поглинань.
 7. Визначення потреби фінансування з метою розширення бізнесу.

Перелік компетентностей:

 • Розробляти політику самофінансування стійкого розвитку компанії;
 • Оцінювати здатність компанії  до самофінансування
 • Визначати зв’язок чистого грошового потоку з вартістю компанії;
 • Здіснювати вибір стратегії залежно від розподілу економічного прибутку і WACC підрозділу і компанії в цілому;
 • Оцінювати достатність капіталу для фінансування поточної діяльності, розширеного відтворення.

Інформаційно-методичне забезпечення контактного заняття 5. нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

Завдання

Розрахувати ефективність діяльності підприємства і вартість його бізнесу при наявності власних джерел фінансування з використанням потоків грошових коштів.

Підприємство розглядає можливість придбання нового бізнесу, пов'язаного з випуском продукції в організаційно-виробничій структурі, побудованій на основі гнучкої виробничої системи (ГВС). Придбання бізнесу передбачається фінансувати за рахунок власних коштів підприємства. Вартість устаткування ГВС дорівнює 18,0 млн. грн. Амортизаційний період становить 10 років. Амортизація нараховується лінійним методом по нормі 10%. У зв'язку із придбанням підприємством нового бізнесу в перший рік використання ГВС:

 • товарно-матеріальні запаси збільшаться на 1,5 млн. грн.,
 • кредиторська заборгованість зросте на 0,6 млн. грн., а дебіторська заборгованість - на 0,45 млн. грн.

У наступні роки використання ГВС потреба підприємства в оборотному капіталі щорічно буде збільшуватися на 10%.

Прогнозується, що в перший рік знову придбаний підприємством бізнес забезпечить виручку від реалізації продукції в розмірі 85,0 млн. грн. У наступні роки виручка від реалізації продукції, випущеної в ГВС, щорічно буде зростати на 10%. Такий ріст виручки забезпечується протягом прогнозного періоду, тривалість якого становить шість років. Тривалість постпрогнозного періоду дорівнює чотирьом рокам.

Частка змінних витрат у виручці від реалізації продукції становить 65%. Постійні витрати в розрахунку на один рік використання ГВС повинні скласти 13,0 млн. грн. Ставка ПДВ дорівнює 20%, ставка податку на прибуток - 18%. Норма дисконту становить 21%.

Рішення

 

1. Розрахунок вартості бізнесу (величини чистого дисконтованого доходу — NPV) у прогнозному періоді методом дисконтування грошових потоків (табл. 6).

1.1. Чиста виручка для кожного t-гo року діяльності підприємства розраховується за наступною формулою:

ЧВ = В / (1 + kпдв) = В / (1 + 0,2) = В / 1,2,

де В - виручка від продажів;

kпдв - ставка податку на додану вартість.

1.2. Чистий прибуток для кожного t-гo року діяльності підприємства розраховується за наступною формулою:

ЧП = (1 – n) × ПО = (1 - 0,18) × ПО = 0,82 × ПО,

де ПО - прибуток до оподатковування;

n - ставка податку на прибуток.

1.3. Амортизаційні відрахування для кожного t-гo року діяльності підприємства розраховуються за наступною формулою:

А = а × Куст,

де а — норма амортизаційних відрахувань;

Куст — вартість устаткування ГВС.

1.4. Величина оборотного капіталу (чистого) для кожного t-гo року діяльності підприємства розраховується за наступною формулою:

ЧОК = ТМЗ + ДЗ - КЗ,

де ТМЗ - величина товарно-матеріальних запасів підприємства;

ДЗ - величина дебіторської заборгованості підприємства;

КЗ - величина кредиторської заборгованості підприємства.

1.5. Чистий грошовий потік від поточної діяльності для кожного t-гo року діяльності підприємства розраховується за наступною формулою:

ЧГПпот = ЧП + А ± ЧОК.

1.6. Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності для кожного t-гo року діяльності підприємства розраховується за наступною формулою:

ЧГПінв = ±НА,

де ± НА — зміна величини необоротних активів підприємства.

1.7. Сумарний чистий грошовий потік для кожного t-гo року діяльності підприємства розраховується за наступною формулою:

ЧДП∑ = ГПпот + ГПінв.

1.8. Дисконтований сумарний чистий грошовий потік для кожного t-гo року прогнозного періоду (ЧГПдиск) становить:

ЧГПдиск = ЧГП × Кдиск.

1.9. Вартість бізнесу (величина чистого дисконтованого доходу) у прогнозний період становить:

Кпрог = ∑ЧГПдиск,

де ∑ЧГПдиск — величина дисконтованого сумарного чистого грошового потоку, розрахованого наростаючим підсумком.

Таблиця 1

Розрахунок дисконтованих потоків грошових коштів

 

 

 

 

Найменування показника

Значення показника, тис. грн.

0-й рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

1

Виручка від продажів (В)

85000

93500

102850

113135

124449

136893

2

Чиста виручка (ЧВ)

70833

77917

85708

94279

103707

114078

3

Змінні витрати (Ззм)

55250

60775

66853

73538

80892

88981

4

Постійні витрати (Зпост)

13000

13000

13000

13000

13000

13000

5

Собівартість продукції (С)

68250

73775

79853

86538

93892

101981

6

Прибуток до оподатковування (ПО)

2583

4142

5856

7741

9816

12097

7

Чистий прибуток (ЧП)

1938

3106

4392

5806

7362

9073

8

Амортизаційні відрахування (А)

1800

1800

1800

1800

1800

1800

9

Чистий прибуток плюс амортизація (ЧП + А)

3738

4906

6192

7606

9162

10873

10

Інвестиції в оборотний капітал (ЧОК)

(1350)

(1485)

(1634)

(1797)

(1977)

(2174)

11

Чистий грошовий потік від поточної діяльності (ЧГПпот)

2388

3421

4558

5809

7185

8699

12

Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності (ЧГПінв)

(18000)

0

0

0

0

0

13

Чистий грошовий потік від фінансової діяльності (ЧГПфін)

0

0

0

0

0

0

14

Сумарний чистий грошовий потік (ЧГП∑)

(15613)

3421

4558

5809

7185

8699

15

Коефіцієнт дисконтування (kдиск)

1

0,8624

0,683

0,5645

0,4665

0,3855

16

Дисконтований сумарний чистий грошовий потік (ЧГПдиск)

(15613)

2950

3113

3279

3352

3353

17

Дисконтований чистий грошовий потік (нараст. підсумком) (∑ЧГПдиск)

(15613)

(12662)

(9549)

(6269)

(2917)

436

 

2. Розрахунок вартості бізнесу (величини чистого дисконтованого доходу — NPV) у постпрогнозному періоді методом капіталізації доходу. Величина доходу в постпрогнозному періоді постійна й дорівнює величині сумарного чистого грошового потоку на кінець прогнозного періоду (ЧДП∑), що становить (п. 14 табл. 1) 8699 тис. грн. Тоді вартість бізнесу в постпрогнозному періоді складе:

Кпостпрог = ЧГП × ∑Кдиск ,

де ЧДП∑ - величина сумарного чистого грошового потоку на кінець прогнозного періоду;

∑Кдиск — сума коефіцієнтів дисконтування на інтервалі, що дорівнює тривалості постпрогнозного періоду.

Кпостпрог = 8 699 000 × (0,3186 + 0,2633 + 0,2176 + 0,1799) = 8 699 000 × 0,9794 =
= 8 519 801 грн. ≈  8 520 000 (грн.).

3. Розрахунок сумарної величини вартості бізнесу (величини чистого дисконтованого доходу — NPV). Вона дорівнює сумі вартості бізнесу в прогнозний і постпрогнозний періоди:

Кбіз = Кпрог + Кпостпрог =

= 436 + 8520 = 8956 (тис. грн.).

Таким чином, розрахунок з використанням методів дохідного підходу (методу дисконтування грошових потоків і методу капіталізації доходу) показує, що вартість бізнесу (величина чистого дисконтованого доходу), пов'язаного із придбанням і використанням підприємством нової організаційно-виробничої структури, побудованої на базі ГВС, становить 8956 тис. грн.

 

 

Контактнезаняття6.Фінансова стратегія управління вартістю компанії.

Лекція з елементами діалогової (обговорення дискусійних питань щодо розробки і реалізації фінансової стратегії управління вартістю компанії). Проведення мозкового штурму. Кейс-стаді..

Тема 6.Фінансова стратегія управління вартістю компанії.

1. Сутнісні характеристики фінансової стратегії та її місце в системі стратегічного управління підприємств

2. Структура фінансової стратегії підприємств

3. Механізм формування фінансової стратегії підприємств

4. Вибір фінансової стратегії підприємств

5. Механізм реалізації фінансової стратегії підприємств

2. Проведення семінару - дискусії  з обговорення наступних питань:

ñ Що таке фінансова стратегія і її компоненти.

ñ Які бар'єри на шляху реалізації стратегії?

ñ Яким чином здійснюється вибір цільових векторів фінансової стратегії.

ñ Логіка побудови фінансової стратегії

ñ Яким чином формується механізм реалізації фінансової стратегії.

ñ Оцінка відповідності фінансової стратегії завданням стійкого розвитку підприємства

ñ Для яких цілей оцінюється стратегічна вартість  з урахуванням потенціалу фінансової стійкості та ризику.

3. Кейс-складання. Розробити фінансову стратегію підприємства залежно від стадії його розвитку.

Перелік компетентностей:

 • Будувати дерево цілей фінансової стратегії;
 • Обґрунтовувати вибір фінансової стратегії стійкого розвитку компанії;
 • Розробляти стратегічні фінансові плани у форматі звітів про фінансові результати та балансу;
 • Визначати обмеження щодо прогнозування фінансових показників залежно від типу фінансової стратегії підприємства;
 • Прогнозувати стратегічну вартість компанії ;
 • Оцінювати ризик реалізації фінансової стратегії;
 • Розробляти заходи щодо реалізації фінансової стратегії, орієнтованої на зростання вартості компанії

Інформаційно-методичне забезпечення контактного заняття  6: нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

 

Завдання

Фірмі потрібно 1,5 млн. грн. щорічно для підтримки діяльності. Ця сума спрямовувалась:

• на фінансування (обслуговування) боргу компанії;

• на утримання персоналу;

• на підтримку і роботу виробничого обладнання, складського приміщення торгової мережі.

Протягом року компанія була зайнята у восьми проектах, які приносили дохід і вимагали прямих витрат готівки (табл. 1).

Таблиця 1

Проект

1

2

3

4

5

6

7

8

Дохід, тис. грн.

800

200

400

650

1500

775

985

990

Прямі витрати, тис. грн.

700

150

150

500

1650

650

600

720

Постійні операційні витрати, тис. грн.

1000

 

Оцінити ефективність стратегії компанії.

Рішення

Кожен з проектів після вирахування прямих витрат, потрібних для виконання кожного проекту, приніс підприємству чистий приріст грошової готівки (внесок) (табл. 2). З восьми проектів тільки проект 5 дав негативний результат.

Таблиця 2

Проект

1

2

3

4

5

6

7

8

Дохід, тис. грн.

800

200

400

650

1500

775

985

990

Прямі витрати, тис. грн.

700

150

150

500

1650

650

600

720

Вклад, тис. грн.

100

50

250

150

-150

125

385

270

Загальний вклад за всіма проектами, тис. грн.

1180

Постійні операційні витрати, тис. грн.

1000

 

Надлишок готівки, отриманий за рік, тис. грн.

180

Стратегія фірми є ефективною, тому використовуючи свій базовий потенціал і діючи найбільш ефективним способом, підприємство може генерувати грошовий потік, достатній для покриття витрат на підтримку цього потенціалу. В цілому підприємство змогло отримати додатково кошти - 180 тис. грн.

Критичний фактор успіху у фінансовому сенсі означає здатність отримувати з допомогою виробничих операцій достатньо грошей для фінансування постійних (фіксованих) витрат підприємства протягом даного періоду.

Коефіцієнт статичної спроможності (потужності механізму отримання готівки) = Внесок усіх видів виробничої діяльності за певний період / Загальні фіксовані витрати підприємства

1180000 / 1000000 = 1,18.

Величина більше 1,0 означає, що підприємство здатне генерувати грошовий потік, достатній для покриття постійних витрат. Результати діяльності підприємства задовольняли стратегічним вимогам у звітному році.

 

Завдання 2

На підставі даних, наведених у табл. 2, обґрунтувати вибір стратегічної альтернативи підвищення ефективності операційної діяльності підприємства.

Таблиця 2

Параметри стратегічних альтернатив підвищення ефективності операційної діяльності підприємства

 

Виручка (ВР)

Оборотні активи (ОА)

Основні засоби (ОЗ)

Витрати (В)

Чисельність працюючих (Чп)

Становлення 

850801,1

495849,9

160730,1

754625,5

6492

Розвиток

973493,8

469356,5

148034,8

819364,7

6308

Стабілізація 

889473,8

495849,9

154721,5

769568,6

6070

Диверсифікація

855098,0

495849,9

136695,7

758361,3

5713

 

Рішення

Інтегральний показник оцінки ефективності операційної діяльності () враховує сукупний вплив індексів фондовіддачі (), оборотності оборотних активів (), затратовіддачі () та продуктивності праці ():

.

Вихідні коефіцієнти для розрахунку інтегрального показника оцінки ефективності операційної діяльності розраховано в табл. 3.

Таблиця 3

 

Оборотність оборотних активів

(ВР: ОА)

Фондовіддача

(ВР: ОЗ)

Затратовіддача (ВР: В)

Продуктивність праці

(ВР: Чп)

Становлення 

1,72

(850801,1: 495849,9)

5,29

(850801,1: 160730,1)

1,13

(850801,1: 754625,5)

137,47

(850801,1: 6492)

Розвиток 

2,07

(973493,8: 469356,5)

6,58

(973493,8: 148034,8)

1,19

(973493,8: 819364,7)

154,33

(973493,8: 6308)

Стабілізація 

1,79

(889473,8: 495849,9)

5,75

(889473,8: 154721,5)

1,16

(889473,8: 769568,6)

146,54

(889473,8: 6070)

Диверсифікація

1,72

(855098,0:  495849,9)

6,26

(855098,0: 136695,7)

1,13

(855098,0: 758361,3)

148,68

(855098,0:  5713)

 

Інтегральний показник оцінки ефективності операційної діяльності підприємства, розрахований для різних стратегічних альтернатив, складає:

становлення – ;

розвиток  – ;

стабілізація  – ;

диверсифікація – .

Результати оцінки інтегрального показника  дають можливість обґрунтувати вибір стратегічної альтернативи розвитку (1,10), яка забезпечить підвищення ефективності операційної діяльності.

 

Контактнезаняття7.Інтелектуальний капітал як чинник зростання вартості компанії.

Проблемна лекція з елементами діалогової (обговорення дискусійних питань щодо управління інтелектуальним капіталом компанії). Міні-тренінг.

Тема7.Інтелектуальний капітал як чинник зростання вартості компанії.

1. Інтелектуальний капітал: сутність, структура та принципи управління

2. Управління людським капіталом

3. Методи та моделі оцінки інтелектуального капіталу компанії.

4. Оцінка капіталізації людського капіталу

2. Приклад розрахункового завдання. Розрахункові завдання по кожному підходу до оцінки інтелектуального капіталу.

Перелік компетентностей:

 • Опанувати принципи відповідності стратегії і мотивації людського капіталу;
 • Володіти методами управління інтелектуальним капіталом компанії;
 • Вміти застосовувати методи для оцінки людського капіталу компанії та прийняття управлінських рішень;
 • Аналізувати вплив людського капіталу на вартість компанії.
 •  Володіти методами оцінки капіталізації людського капіталу.

Інформаційно-методичне забезпечення контактного заняття  7: нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

Завдання 1

За балансом нематеріальні активи складають 3100 грн. Вартість навчальної програми 1500 грн., програмного забезпечення – 600грн., придбання ліцензії – 1000 грн. З метою наближення балансової вартості нематеріальних активів до ринкової вартості фахівці підприємства вважають, що необхідно провести переоцінку окремих елементів цих активів на основі наступних даних:

1) навчальна програма, розроблена фахівцями підприємства, використовується для підвищення кваліфікації і навчання робітників інших підприємств галузі на комерційній основі. Вартість навчання одного слухача складає 384 грн., у групах навчається по 15 чоловік, тривалість навчального циклу 4 місяці, прибутковість навчального процесу 10%, життєвий цикл програми 2 роки;

2) Витрати на розробку програмного забезпечення включають:

 • заробітну плату з нарахуваннями – 500 грн.,
 • матеріальні витрати – 80 грн.,
 • амортизаційні витрати та інше – 50 грн.

Ринкова ціна програмного забезпечення перевищує на 27% його

розробку;

3) ліцензія на виробництво окремого вузла, який є комплектуючою одиницею вироблюваного підприємством виробу, придбана за 1000 грн. За договором між ліцензіаром і ліцензіатом підприємство повинно виплачувати роялті в розмірі 700 грн. упродовж 4 років;

4) використовувати в розрахунках дисконтну ставку 24%.

Визначити ринкову вартість нематеріальних активів підприємства.

Розв’язання:

1. Навчальна програма.

Визначимо величину чистого прибутку від використання програми:

ЧП=15чол.*3 цикла*384 грн. *0,1=1728 грн.

Розраховуємо величину амортизації:

На=50%,

А=1500*0,5=750 грн.

Визначимо суму дисконтованих грошових потоків за два роки:

ГП=ЧП+А=1728+750=2478 грн.,

ПВ1 =  = 1998,4 грн.,

ПВ2 =  = 1611,6 грн.,

ПВ за 2 роки  = 1998,4 + 1611,6 = 3610 грн.

2. Програмне забезпечення

Визначимо витрати на розробку програмного забезпечення:

З=500+80+50=630 грн.

Розрахуємо ринкову ціну програмного забезпечення:

РЦ=630+630*0,27=800 грн.;

3. Ліцензія

Розрахуємо дисконтовану величину роялті, яку повинно виплатити

підприємство протягом чотирьох років.

ПВ1 =  = 564,5 грн.,

ПВ2 =  = 455,3 грн.,

ПВ3 =  = 367,2 грн.,

ПВ4 =  = 296,1 грн.,

ПВ за 4 роки  = 564,5 455,3 367,2 296,1= 1683,1 грн.

Визначимо ринкову ціну ліцензії:

Л=1000+1683,1=2683,1 грн.,

4) визначимо ринкову вартість нематеріальних активів підприємства:

РВна=3610+800+2683,1=6093,1грн.

 

Завдання 2

Керівництво ПрАТ «Столиця» вирішило оцінити гудвіл компанії методом надлишкових прибутків. Чисті активи компанії склали 400 000 доларів, а річний чистий прибуток 80 000 доларів. В результаті проведеного аналізу діяльності підприємств аналогів було визначено, що рентабельність їх активів складає в середньому 15 %. Визначити гудвіл компанії.

Розв’язання:

 1) Розрахуємо рентабельність чистих активів ПрАТ «Столиця» за формулою:

 

де ЧП – чистий прибуток;

ЧА – величина чистих активів підприємства.

РЧА = 80 000 / 400000 *100% = 20%

2) Отримане значення показника чистої рентабельності активів ПрАТ «Столиця» показує, що прибуток даної організації на 5% більше середнього значення по аналогічним підприємствам. Згідно з методом оцінки з позиції надлишкового прибутку така розбіжність виникла через те, що не була врахована частина активів ПрАТ «Столиця», а саме гудвіл.

3) Відповідно, для того щоб отримати прибуток в розмірі 80 000 доларів США при рентабельності 15% підприємству необхідно розташовувати активами на суму 533 тисячі доларів ( 80 000 / 0,15). Таким чином, вартість гудвілу підприємства становить 533 000 – 400 000 = 133 тисячі доларів США.

 

Контактнезаняття8.Капіталізація - інструмент зростання вартості компанії.

Проблемна лекція щодо ролі капіталізації в управлінні вартістю компанії. Робота в малих групах. Проведення тренінгу з використанням кейс-методу.

Тема8.Капіталізація - інструмент зростання вартості компанії.

 1. Сутність, форми капіталізації та її взаємозв’язок з вартістю підприємства.
 2. Механізм управління капіталізацією підприємств.
 3. Методи оцінки капіталізації підприємств
 4. Публічне розміщення акцій – інструмент капіталізації бізнесу
 5. Способи відшкодування  інвестованого капіталу      
 6. Оцінка впливу матеріальних і нематеріальних активів на зростання вартості майна підприємства

2. Кейс-метод. Приклад розрахункового завдання щодо розробки сценарію капіталізації компанії з використанням фінансових і інноваційних інструментів. На підставі результатів порівняльного аналізу розробляється стратегія капіталізація компанії.

Перелік компетентностей:

 • набуття уявлення про капіталізацію як процесу залучення ресурсів в ринковий оборот і створення доданої вартості;
 • оволодіння фінансовими та інноваційними інструментами капіталізації компанії;
 • розуміння ролі нематеріальних активів у капіталізації бізнесу.
 • оволодіти методами оцінки ефективності капіталізації бізнесу

Інформаційно-методичне забезпечення контактного заняття 9: нормативно-правові акти, статистичні щорічники України за останні 3-5 років, аналітичні дані НКЦПФР та НКДРРФП, звітність фінансових посередників та емітентів.

 

Завдання 1

У розглянутому часовому інтервалі підприємство виробляє продукцію чотирьох найменувань. Економічні показники виробництва та реалізації продукції наведені в табл. 1.

Структура і величина питомих умовно-змінних витрат підприємства в розглянутому часовому інтервалі не змінюються. Ця структура містить у собі питомі матеріальні витрати, розцінку і питомі витрати енергії для технологічних цілей.

У розглянутому часовому інтервалі фінансово-господарська діяльність підприємства носить сталий характер, що дозволяє підприємству одержувати стабільну виручку (В), величина якої дорівнює 60,0 млн. грн. у рік.

Таблиця 1

Економічні показники виробництва та реалізації продукції

 

Номер позиції в номенклатурі виробленої продукції (і)

Ринкова ціна реалізації продукції (Ці), тис. грн./шт.

Питомі умовно-змінні витрати (зі), тис. грн./шт.

Структура продажів (kі), %

i = 1

10,0

6,0

40,0

і = 2

9,0

6,75

20,0

і = 3

6,0

3,6

30,0

i = 4

15,0

7,5

10,0

Умовно-постійні витрати підприємства (Н) у розглянутому часовому інтервалі постійні і в розрахунку на рік діяльності підприємства дорівнюють 2,0 млн. грн.

Структура майна підприємства і ставки капіталізації наведені в табл. 2. У таблиці вартість прав інтелектуальної власності та вартість основних засобів розрахована виходячи з їхньої відновлюваної вартості. При визначенні вартості оборотних коштів зі складу виробничих запасів виключені неліквідні запаси, а зі складу дебіторської заборгованості - прострочена дебіторська заборгованість.

Таблиця 2

Структура майна підприємства та ставки капіталізації

 

Елемент майна підприємства

Вартість майна, млн. грн.

Ставка капіталізації, %

1

Права інтелектуальної власності

9,0

10,0

2

Основні засоби

55,0

12,0

3

Оборотні кошти

25,0

18,0

 

У структурі капіталу підприємства 60% займає власний капітал, а 40% - позиковий капітал.

Ставка ПДВ дорівнює 20%, а ставка податку на прибуток становить 18%.

Необхідно:

1. Використовуючи метод надлишкового прибутку, розрахувати вартість ділової репутації підприємства.

2. Використовуючи метод балансової вартості чистих активів, розрахувати вартість бізнесу (підприємства).

 

Рішення

1. Розрахунок величини очікуваного чистого прибутку (ЧПочік), виходячи з вартості активів підприємства та встановлених ставок капіталізації:

ЧПочік = 9,0 × 0,1 + 55,0 × 0,12 + 25,0 × 0,18 = 16,5 (млн. грн.).

2. Розрахунок фактичної величини чистої виручки підприємства (ЧВ) за наступною формулою:

ЧВ = В / (1 + kПДВ) = 60,0 / (1 + 0,20) = 50 (млн. грн.),

де kПДВ — ставка податку на додану вартість.

3. Розрахунок фактичної величини прибутку до оподатковування.

В розглянутому часовому інтервалі величина фактичного прибутку до оподатковування (ПОфакт) є постійною. Оскільки ставка податку на прибуток не змінюється, то чистий прибуток підприємства також постійний.

ПОфакт =  × ЧВ - Н,

де  — середня питома вага маржинального доходу у виручці від реалізації продукції підприємства.

Середня питома вага маржинального доходу у виручці від реалізації продукції () визначається як середньозважене значення питомих ваг маржинального доходу у виручці від реалізації по всій номенклатурі виробленої підприємством продукції. Питома вага маржинального доходу по кожній позиції номенклатури виробленої підприємством продукції становить:

dмl = 0,4; dм2 = 0,18; dм3 = 0,4; dм4 = 0,5.

Тоді середня питома вага маржинального доходу у виручці від реалізації продукції () становить 0,38.

Отже, величина фактичного прибутку до оподатковування (ПОфакт) складе:

ПОфакт = 0,38 × 50 - 2 = 17 (млн. грн.).

3. Розрахунок фактичної величини чистого прибутку.

ЧПфакт = (1 - n) × ПОфакт = (1 - 0,18) × 17 = 12,75 (млн. грн.),

де n - ставка податку на прибуток.

4. Розрахунок величини надлишкового прибутку.

Різниця між фактичною та очікуваною величинами чистого прибутку являє собою надлишковий прибуток, що утворюється внаслідок наявності в підприємства такого активу, як ділова репутація.

ΔЧП = ЧПфакт - ЧПочік = 12,75 - 12,0 = 0,75 (млн. грн.).

5. Розрахунок вартості ділової репутації підприємства.

Кдр = ΔЧП / dдр = 0,75 / 0,1 = 7 500 000 грн.,

де dдр — ставка капіталізації ділової репутації підприємства, яка, як правило, приймається на рівні ставки капіталізації інших елементів нематеріальних активів (прав інтелектуальної власності).

6. Складання балансу підприємства (табл. 3). Для спрощення розрахунків структура пасивів визначається умовно, виходячи із заданого співвідношення власного та позикового капіталу підприємства.

Таблиця 3

Баланс підприємства, млн. грн.

 

АКТИВ

ПАСИВ

1. Необоротні активи

1. Власний капітал

Нематеріальні активи, у т.ч.

 

Статутний капітал

15,0

Права інтелектуальної власності

9,0

Додатковий капітал

25,9

Ділова репутація

7,5

Резервний капітал

7,0

Основні засоби

55,0

Нерозподілений прибуток

10,0

Разом за розділом 1

71,5

Разом за розділом 1

57,9

2. Оборотні активи

3. Довгострокові зобов'язання

Запаси

13,0

Позикові кошти

30,0

Дебіторська заборгованість

5,0

Разом за розділом 3

30,0

Грошові кошти

7,0

4. Короткострокові зобов'язання

Разом за розділом 2

25,0

Кредиторська заборгованість

8,6

 

 

Разом за розділом 4

8,6

БАЛАНС

96,5

БАЛАНС

96,5

 

7. Розрахунок вартості бізнесу (підприємства) методом балансової вартості чистих активів. Величина чистих активів (ЧА) підприємства розраховується за наступною формулою:

ЧА = Акт - ДЗ - КЗ,

де Акт - величина активів підприємства;

ДЗ - величина довгострокових зобов'язань підприємства;

КЗ - величина кредиторської заборгованості.

Тоді балансова вартість чистих активів підприємства становить:

ЧА = 96,5 – 30,0 - 8,6 = 57,9 (млн. грн.).

Висновки: виконані розрахунки показали, що:

 • вартість ділової репутації підприємства, розрахована методом надлишкового прибутку, становить 7,5 млн. грн.;
 • вартість бізнесу (підприємства), розрахована методом балансової вартості чистих активів, становить 57,9 млн. грн.

 

Задача 2. Визначити ринкову вартість торгового центру методом прямої капіталізації доходу.

Таблиця 1

 

Найменування показника

Варіант (номер порядковий за журналом)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Корисна площа торгового центру, кв. м

 

800

 

900

 

1000

 

1100

 

1200

 

1300

 

1250

 

1150

 

1400

 

1500

Орендна плата за 1 кв. м в місяць, тис. грн.

15,0

16,5

18,0

19,5

21,0

22,0

23,0

25,0

26,0

27,0

Операційні витрати на 1 кв. м корисної площі на місяць, грн

 

3000

 

5500

 

7800

 

9100

 

9500

 

9600

 

10200

 

12000

 

12200

 

14300

Відрахування на капітальний ремонт

2 % від дійсного валового доходу.

Примітка. В оренду здано 95% корисної площі торгового центру.

 

Таблиця 2

Ціна продажу і чистий операційний дохід за порівнянних з оцінюваним об'єктам (для всіх варіантів)

 

 

Показники

Зіставні об'єкти

А

B

С

Ціна продажу, тис. грн.

3000

2500

3500

Чистий операційний дохід, тис. грн.

650

700

910

 

Розв’язання:

Метод капіталізації доходу – це метод перетворення величини чистого доходу в оцінку поточної вартості. Капіталізація доходів передбачає розрахунок поточної вартості майбутніх фінансових вигод, які власник може отримати від об'єкта нерухомості. Фінансові вигоди можуть включати в себе: валовий дохід, чистий дохід та ін.

Валовий дохід дорівнює сумі надходжень з усіх можливих джерел за певний період часу. Валовий дохід є вихідним пунктом оцінки нерухомості за прибутковістю. Вартість об'єкта при оцінці його методом прямої капіталізації доходу визначається за формулою:

 

де NOI – чистий операційний дохід, тис.грн.;

R – коефіцієнт капіталізації.

Чистий операційний дохід від будинку може бути визначений як різниця між дійсним валовим доходом та операційними витратами (з відрахуваннями на капітальний ремонт):

 

де EGI – дійсний валовий дохід;

COE – загальні операційні витрати з експлуатації торгового центру,

W – відрахування на капітальний ремонт.

Дійсний валовий дохід визначається наступним чином:

 

де PGI – потенційний валовий дохід від оренди будівлі,

k – коефіцієнт заповнюваності будівлі (частка зданих в оренду площ).

Потенційний валовий дохід PGI залежить від наступних факторів: орендної плати за 1 кв. м (rB) і корисної площі будівлі (SB).

 

Загальні операційні витрати з експлуатації торгового центру визначаються за формулою:

 

де с – операційні витрати з розрахунку на 1 кв. м корисної площі на місяць.

Коефіцієнт капіталізації враховує одержання прибутку на вкладений капітал і виражає взаємозв'язок між щорічним доходом, який приносить об'єкт нерухомості, і вартістю цього об'єкта. Коефіцієнт капіталізації для оцінюваного будинку визначається на основі даних, наведених у таблиці 2, як середньоарифметична величина приватного від ділення чистого операційного доходу від кожного порівнянного об'єкта на ціну його продажу.

Таким чином, розв’язання задачі для першого варіанту матиме вигляд:

1) Потенційний валовий дохід PGI = 15 тис. грн/кв. м. × 800 кв. м.× 12 = 144 000 тис. грн.

2) Дійсний валовий дохід EGI = 144000 тис. грн. × 0,95 = 136 800 тис. грн.

3) Загальні операційні витрати COE = 3 тис. грн/кв. м. × 800 кв. м.× 12 = 28 800 тис. грн.

4) Чистий операційний дохід від будівлі NOI = 136 800 тис. грн. – (28 800 тис. грн. + 136800 тис. грн. ×0,02) = 105264 тис. грн.

5) Загальний усереднений коефіцієнт капіталізації визначається відношенням чистого операційного доходу (ЧОД) порівнянного аналога до його продажної ціни:

R = [∑(ЧОДia: Цia)]: m,

де R – загальний коефіцієнт капіталізації;

ЧОДіа – чистий операційний дохід i-го порівнянного аналога;

Ціа – ціна продажу i-го порівнянного аналога;

m – кількість відібраних аналогів.

Коефіцієнт капіталізації R = (650/3000+700/2500+910/3500)/3 = (0.217+0.28+0.26)/3 = 0,25 1)

Вартість об'єкта V = 105 264 тис. грн./0,25 = 421 056 тис. грн.

 

4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

        Студенти заочної форми навчання виконують індивідуальне завдання з дисципліни «Вартісно-орієнтоване управління фінансами» в міжсесійний період.  Перевірка  та  захист індивідуального завдання здійснюється під час проведення “Дня заочника”. Завдання на виконання індивідуальної роботи щорічно оновлюються і розміщуються на сайті КНЕУ і будуть доведені до відома студентів при проведенні контактних занять. Варіант індивідуального завдання буде складатись з двох частин та оцінюється в 25 балів.  

Виконання індивідуального завдання студентом передбачає наступні цілі:

ñ оволодіння теоретичними основами діяльності у сфері вартісно-орієнтованого управління;

ñ придбання навичок з оцінки вартості та ефективності підприємства за різними методами;

ñ поглиблення практичних фахових знань з вартісно-орієнтованого управління.

 Результати виконання та захисту індивідуального завдання студент може отримати під час проведення “Дня заочника”.  

Перелікпрофесійнихкомпетенцій,якіотримуєстудентпідчасвиконанняіндивідуального завдання  здисципліни:

 • аналізувати вплив факторів та фінансових важелів на вартість компаній
 • аналізувати чинники, що впливають на ризики втрати вартості компанії
 • проектувати бюджет капіталовкладень на підставі використанням ЗСП
 • проаналізувати ефективність компанії та підрозділів на майбутнє.
 • здійснювати вибір управлінських рішень на підставі розрахунку економічної доданої вартості ;
 • здійснювати оцінку вартості компанії різними методами.
 • Використовувати інформацію інтегрованої звітності для виявлення фінансових та нефінансових факторів зростання вартості компанії;
 • Здіснювати вибір стратегії залежно від розподілу економічного прибутку і WACC підрозділу і компанії в цілому;
 • Прогнозувати стратегічну вартість компанії ;
 • Розробляти заходи щодо реалізації фінансової стратегії, орієнтованої на зростання вартості компанії
 • Аналізувати вплив людського капіталу на вартість компанії.
 • Оцінювати ефективність капіталізації бізнесу
 •  Аналізувати вплив фінансових та інноваційних інструментів капіталізації на зростання вартості компанії.

 

Теми індивідуальних робіт (контрольні роботи, реферати, доповіді):

 1. Концепції вартісно-орієнтованого управління компаніями
 2. Інтереси зацікавлених осіб у вартісно-орієнтованому управлінні компанією
 3. Організаційні основи управління вартістю компанії.
 4. Менеджмент, заснований на очікуваннях (EBM) як сучасний інструмент оцінки ефективності управління вартістю.
 5. Аналіз і оцінювання ефективності підрозділів на майбутнє з використанням методів EBM
 6. ЗСП - система фінансових і нефінансових показників, що відображають процес створення вартості
 7. Доходний підхід до оцінки бізнесу.
 8. Порівняльний підхід до оцінки бізнесу.
 9. Майновий підхід до оцінки бізнесу.
 10. Методи оцінки бізнесу, що базуються на концепції залишкового доходу.
 11. Оцінка бізнесу методом реального опціону.
 12. Вплив інвестиційної діяльності на вартість бізнесу.
 13. Нефінансова звітність як інструмент виявлення фінансових та нефінансових факторів зростання вартості компанії.
 14. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу.
 15. Перспективи розвитку інтегрованої звітності в Україні.
 16. Аудит нефінансової звітності.
 17. Формування політики фінансування зростання вартості компанії.
 18. Взаємозв'язок самофінансування з ефективністю розвитку компанії.
 19. Моделі оцінки вартості бізнесу на основі грошового потоку.
 20. Оцінка достатності капіталу для фінансування поточної діяльності, розширеного відтворення.
 21. Світовий досвід інтеграції бізнесу, спрямованої на зростання його вартості.
 22. Фінансування в умовах інтеграції бізнесу.
 23. Механізм формування фінансової стратегії компанії, орієнтованої на зростання вартості.
 24. Прогнозування стратегічної вартості компанії.
 25. Оцінка відповідності фінансової стратегії завданням стійкого розвитку підприємства.
 26. Інтелектуальний капітал як частина ресурсного портфеля компанії.
 27. Оцінка ефективності використання інтелектуального капіталу.
 28. Управління людським капіталом в системі вартісно-орієнтованого управління.
 29. Методи та моделі оцінки інтелектуального капіталу компанії.
 30. Оцінка  нематеріальних активів.
 31. Оцінка ділової репутації підприємства.
 32. Оцінка капіталізації людського капіталу.
 33. Форми і методи капіталізації компанії.
 34. Публічне розміщення акцій – інструмент капіталізації бізнесу
 35. Вплив капіталізації на ефективність операційної діяльності та зростання вартості власного капіталу
 36. Капіталізація компанії шляхом злиттів і поглинань.
 37. Метод оцінки капіталізації підприємств.
 38. Оцінка бізнесу при злиттях і поглинаннях.
 39. Механізм управління капіталізацією підприємств.
 40. Оцінка інвестиційних пропозицій за інноваційними проектами

 

5. Самостійна робота студентів

 

Самостійна робота студентів є основною формою вивчення теоретичного матеріалу науки. На самостійне опрацювання теоретичного матеріалу виносяться усі теми науки. Вивчення теоретичного матеріалу включає опрацювання навчальної, навчально-методичної та іншої літератури, законодавчих та нормативних документів, програмних питань та питань, що виносяться на лекційні та практичні заняття.

Самостійна робота студентів над дисципліною включає:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- виконання домашніх завдань;

- виконання завдань дослідницького характеру;

- підготовку до семінарських (практичних) занять;

- підготовку до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

- вирішення і письмове оформлення задач, діаграм, інших робіт графічного характеру;

- виконання індивідуальних завдань тощо.

Студенти в процесі самостійного вивчення теоретичного матеріалу мають засвоїти матеріал відповідних тем, використовуючи при цьому літературні джерела, названі в списку літератури. З метою допомоги студенту в самостійному опрацюванні матеріалів науки викладачем проводиться індивідуально-консультативна робота.

Для самостійної роботи студентів денної форми навчання з метою оволодіння навчальним матеріалом науки та поточного оцінювання її результатів відводиться три тижні у відповідності з графіком вивчення дисциплін магістерської програми, розробленим кафедрою.

У цей період викладачем проводиться:

— індивідуально-консультативна робота зі студентами;

— перевірка виконання студентами індивідуального практичного завдання і його захист;

— підсумковий аудиторний модульний контроль.

Крім опрацювання обов’язкових завдань курсу студент за бажанням може виконати вибіркове завдання з науки, а саме:

 • підготовка наукової статті або виступ на студентській науковій конференції;
 • написання реферату, есе, критичного огляду на статті зарубіжних і вітчизняних авторів з актуальних питань науки;
 • переклад наукових статей зарубіжних авторів;
 • виконання розрахункових, графічних робіт.

 

Завдання для виконання на базах практики

Перелік професійних компетенцій, які отримує студент під час виконання індивідуального завдання з науки:

 • Аналізувати статистичну, облікову інформацію, внутрішню фінансову і інтегровану звітність та розробляти рекомендації  для керівництва щодо обґрунтування стратегічних орієнтирів вартісно-орієнтованого управління фінансами
 • Розробляти вартісно-орієнтовані плани за центрами відповідальності на підставі виявлених індикаторів ефективності вартісного управління.
 • Здійснювати розрахунки вартості компанії за різними підходами та узагальнювати результати цієї оцінки для обґрунтовування фінансових рішень з позицій максимізації вартості.
 • Координувати та формувати аналітичну інформацію для розробки і реалізації фінансової стратегії стійкого розвитку компанії у форматі звітності про прибутки, грошові потоки та балансу.
 • Координувати процес управління людським капіталом та розробляти рекомендації щодо мотивації співробітників в зростанні вартості компанії.
 • Розробляти пропозиції щодо прийняття фінансових рішень по капіталізації компанії орієнтованої на відтворення її вартості.
 • Аналізувати динаміку ключових фінансових показників ефективності діяльності, орієнтованих на результат і на вартість підприємства
 • Складати фінансові прогнози щодо стратегічної вартості компанії (бізнесу) з урахуванням потенціалу фінансової стійкості, інфляції та ризику з метою коригування фінансової політики розвитку компанії.
 • Розробляти методичні рекомендації щодо вибору джерел фінансування інвестиційних проектів орієнтованих на зростання вартості.
 • Здійснювати науково-дослідну роботу в напрямку розробки і практичної реалізації нових інструментів вартісно-орієнтованого управління фінансами.

Індивідуальне практичне завдання складається з двох частин.

Перша частина включає два обов’язкових завдання:

ЗАВДАННЯ  1

А. Загальна характеристика підприємства-бази практики.

Навести загальні відомості про підприємство-базу практики.

- повна назва підприємства, правова форма організації бізнесу;

- форма власності;

- галузева належність, основні види діяльності;

- основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги;

- загальна чисельність та структура персоналу за останні 3 роки;

- показники обсягів діяльності компанії за минулі 3-5 років: обсяги продажу, собівартість, чистий прибуток  тощо. 

1) Описати організаційну структуру підприємства-бази практики.

2) Вказати основні функції структурних одиниць (відділів/підрозділів/департаментів). 

3) Розробити пропозиції щодо вдосконалення системи фінансового управління в контексті зростання вартості підприємства-бази практики.

Б.  Чи функціонує фінансовий підрозділ на підприємстві як відокремлений структурний підрозділ?

Якщо існує:

1)  Навести інформацію про організацію  фінансового підрозділу, її  функції, завдання та компетенції. Виділити ключове завдання фінансового підрозділу на підприємстві.

2)   Підпорядкування та відносини фінансового підрозділу з менеджментом компанії. 

3)  Охарактеризувати процес прийняття управлінських рішень. Оцінити вплив сучасних інструментів вартісно-орієнтованого управління фінансами на процес прийняття рішень щодо зростання вартості підприємства.

4)   Описати методи/інструменти вартісно-орієнтованого управління фінансами, впроваджені на підприємстві.  Які інструменти доцільно впровадити додатково?

5)  Розробити пропозиції щодо вдосконалення фінансової роботи на підприємстві-базі практики.

Якщо не існує:

1)  Описати причини відсутності фінансового підрозділу на підприємстві.

2)  Охарактеризувати процес прийняття управлінських рішень на підприємстві, систему підтримки та інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління фінансами.

3)  Визначити, ким виконуються фінансові функції на підприємстві. Чи впроваджені інструменти вартісно-орієнтованого управління фінансами? Які інструменти ви пропонуєте запровадити на підприємстві?

4)  Розробити проект впровадження фінансового підрозділу на підприємстві-базі практики. Описати можливий склад, позиціонування, чисельність, обов’язки, взаємодію з іншими структурними одиницями.

5)  Обґрунтувати доцільність впровадження фінансового підрозділу на підприємстві.

 

 ЗАВДАННЯ 2.

1) Визначити мету, місію, бачення, стратегічну концепцію підприємства. Пояснити різницю між цими поняттями. Описати стратегію вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємства. 

2) Визначити вартість і стратегічні показники ефективності діяльності компаній (ROE, ROI, BSK). Оформити таблицею з висновками.

3) На основі розрахунків навести порівняльний аналіз основних індикаторів створення вартості: ринкової доданої вартості (МVА); економічної доданої вартості (ЕVА); акціонерної доданої вартості (SVA); генерування грошових потоків на інвестиції (CFROI); грошової доданої вартості (CVA). Оформити таблицею з висновками.

4) Визначити вплив кадрової структури фірми на результати діяльності компанії на підставі порівняльного аналізу результатів оцінки людського капіталу (витратного, доходного, експертного). Охарактеризувати діючу на підприємстві, систему мотивації персоналу. Дати їй оцінку і розробити пропозиції щодо побудови  системи мотивації на основі вартісно-орієнтованих показників. Пропозиції підкріпити практичними розрахунками. 

6) Оцінити рівень капіталізації компанії за різними підходами. Порівняти з результатами досягнення цілей стратегії вартісно-орієнтованого управління фінансами. Оформити таблицями з висновками.

7) Оцінити ризики вартісно-орієнтованого управління фінансами компанії, розробити шляхи їх мінімізації. Оформити таблицями з висновками.

 

ЗАВДАННЯ 3:

 Переклад наукової статті іноземних фахівців з мови оригіналу на тематику вартісно-орієнтованого управління фінансами.  Оригінал статті повинен містити не менше 40000 знаків. Стаття обирається самостійно або надається викладачем (самостійно обрана стаття повинна бути узгоджена з викладачем).

 Кожен студент оформлює і захищає одне індивідуальне практичне завдання. Подібні роботи, виявлені в процесі перевірки індивідуального практичного завдання викладачем не оцінюються.

 

6. Індивідуально-консультативна робота

 

Для студентів денної форми навчання консультація здійснюється протягом семестру згідно загального графіка консультування по кафедрі. Графік проведення консультацій доводиться кафедрою до відома студентів на початку кожного семестру. Консультації надаються двічі на тиждень: один раз – лектором, один раз – викладачем, який проводить семінарські заняття за графіком.

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни “Вартісно-орієнтоване управління фінансами” здійснюється відповідно до затвердженого кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу графіку проведення консультацій зі студентами, який доводиться кафедрою до відома студентів на початку кожного семестру. В графіку визначені дні та тривалість надання консультацій кожного викладача з науки “Вартісно-орієнтоване управління фінансами”. Консультації надаються двічі на тиждень: один раз – лектором, один раз – викладачем, який проводить семінарські заняття за графіком.

Виконані індивідуальні практичні роботи здаються для перевірки і попереднього оцінювання. Якщо здана студентом робота не відповідає вимогам щодо змісту або оформлення, то викладач повертає роботу на доопрацювання.

При самостійному вивченні науки (всі форми навчання) і при виконанні індивідуального практичного завдання (денна форма навчання) студенти отримують консультації щодо питань, які виникають в процесі вивчення тем, що винесені на самостійний розгляд, і в процесі написання індивідуального практичного завдання.

Індивідуально-консультативна робота здійснюється у формі:

 • Ø індивідуальних занять із студентами, які потребують додаткових пояснень викладеного матеріалу;
 • Ø індивідуальних занять з окремими студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей;
 • Ø консультацій студентів з питань, які виникають в них на лекціях, семінарських і практичних заняттях, самостійній роботі, виступах на конференціях, при підготовці індивідуальних практичних завдань, рефератів, тощо;
 • Ø перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль.
  7. Методи активізації процесу навчання

 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні науки застосовуються новітні навчальні технології, зокрема:

 • Ø проблемні лекції з ключових питань вартісно-орієнтованого управління фінансами у для розвитку логічного мислення студентів із застосуванням досвіду закордонних навчальних закладів освіти і розглядом дискусійних проблем та можливих шляхів їх вирішення;
 • Ø міні лекції із проблем, які визначені для самостійного вивчення студентами;
 • Ø робота в малих групах при проведенні семінарських і практичних занять, зокрема при розгляді фінансових ситуацій і ділових ігор;
 • Ø семінари-дискусії з обміном думками студентів з дискусійних питань організації і функціонування вартісно-орієнтованого управління фінансами та формуванням власних точок зору зі спірних питань;
 • Ø мозкові атаки з миттєвим вибором найоптимальніших варіантів вирішення окремих проблем курсу, обговоренням отриманих результатів та відбором найефективніших рішень;
 • Ø кейс-методи, або методи аналізу конкретних ситуацій;
 • Ø презентації.

 

 

 

8.Поточний і підсумковий контроль знань

8.1. Денна форма навчання

Поточний контроль знань студентів

 

Поточний контроль знань студентів денної форми навчання

Для студентів денної форми навчання програмою вивчення дисципліни передбачено проведення семінарських та практичних занять. Причому такі заняття проводяться переважно у комбінованій формі, тобто відбувається обговорення зі студентами питань з теми, що вивчається, здійснюється їх опитування, а також закріплюються теоретичні положення дисципліни на конкретних прикладах шляхом виконання практичних завдань. При проведенні занять використовуються інноваційні методи проведення занять. З метою цілісного сприйняття фінансово-економічної інформації щодо вартісно-орієнтовано управління фінансами  введена блочна система оцінювання знань студентів. Після вивчення відповідних тем блоку студенти в міні-групах та індивідуально виконують завдання. Максимальна кількість, яку можуть отримати студенти на семінарських (практичних) заняттях – 30 балів. Передбачено виконання контрольної (модульної) роботи, яка оцінюється в 10 балів та виконується письмово в аудиторний час. Контрольна модульна робота передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент денної форми навчання набув  після опанування навчального матеріалу дисципліни. Контрольна (модульна) робота проводиться у формі тестування, відповідей на теоретичні питання та розв’язання практичних завдань і кейсів.

За виконання та захист індивідуального завдання самостійної роботи студента передбачено 10 балів. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана студентами на семінарських (практичних) заняттях – 50 балів.

Також передбачено отримання додаткових балів за науково-дослідну діяльність студента, а саме за участь у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртках та проблемних групах, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, яка оцінюється в 10 балів. 

 

Підсумковийконтрользнаньстудентівденноїформинавчання

Підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання з дисципліни здійснюється у формі екзамену, який проводиться у письмовій формі по білетам, укладеним на основі програми дисципліни і затверджених кафедрою. Оцінка відповіді на білет здійснюється від 0 до 50 балів.

Структурабілетудляпроведенняпідсумковогомодульногоконтролю:

Кожен білет містить п’ять завдань, в тому числі:

 • 3 програмних питання;
 • 1 тестове завдання, що складається з 10 тестових питань відкритого типу (без варіантів відповідей)  та закритого типу (із варіантами відповідей);
 • 1 задача.

Відповідь на кожне завдання може бути оцінена в 10, 8, 6, 4, 2 або 0 балів. Підсумкова оцінка складається з оцінки за знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях (до 30 балів), виконання контрольних (модульних) робіт (до 10 балів), виконання та захист завдань самостійної роботи (до 10 балів) та додаткові бали за науково-дослідну діяльність студента (до 10 балів) та оцінки за екзамен (до 50 балів). Бали, отримані в результаті вище перелічених видів робіт додаються, а отже оцінювання знань студентів здійснюється за стобальною системою із подальшим переведенням у чотирибальну систему оцінювання.

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни " Вартісно-орієнтоване управління фінансами "

для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

 

освітній ступінь магістр

 

Магістерська програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»

                                                                            Денна форма навчання

 

заняття

 

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних) занять

Макс.

кіл-ть балів

За знання , уміння та навички продемонстровані на аудиторних заняттях

Блок №1

1.

 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній

Робота в малих групах, кейс-стаді

Семінар-дискусія

 

 

 

 

 

 

15

2.

Тема 2. Фактори вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній

Мозковий штурм – розгорнута бесіда

Семінар-дискусія

3.

Тема 3. Фінансові індикатори вартості компанії та методи її оцінки

Мозковий штурм – розгорнута бесіда

Семінар-дискусія

Робота в малих групах, кейс-стаді

4.

 

Тема 4. Корпоративна соціальна звітність як інструмент управління вартістю

Мозковий штурм – розгорнута бесіда

Семінар-дискусія

Блок №2

5.

 

Тема 5. Політика фінансування в контексті відтворення вартості компанії

 Мозковий штурм – розгорнута бесіда

Семінар-дискусія

Ділова гра

 

 

 

 

 

 

15

6.

Тема 6. Фінансова стратегія управління вартістю компанії

Мозковий штурм – розгорнута бесіда

Семінар-дискусія

Робота в малих групах, кейс-стаді

7

Тема 7. Інтелектуальний капітал як чинник зростання вартості компанії

Мозковий штурм – розгорнута бесіда

Семінар-дискусія

8

Капіталізація як інструмент зростання вартості компанії

Мозковий штурм – розгорнута бесіда

Семінар-дискусія

Робота в малих групах, кейс-стаді

Виконання контрольної (модульної) роботи

10

Виконання і захист індивідуального завдання самостійної роботи

10

Додаткові бали

Науково-дослідна діяльність студентів

10

Усього балів за семінарські  (практичні) заняття

50

Разом балів за  СРС

50

Всього балів за підсумковий контроль (екзамен)

50

Всього

100

             

 

8.2 Заочна форма навчання

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання

На заочній формі навчання розподіл балів на поточний контроль та контроль у формі екзамену здійснюється  у співвідношенні 50 : 50 згідно наступної таблиці:

 

Види контролю

Максимальна кількість балів

Поточний контроль:

 1.  за знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних (контактних) заняттях під час сесії (в тому числі за виконання тестових та тренінгових завдань);
 2.  за виконання і захист самостійної роботи (індивідуального завдання)

 

 1. за виконання контрольних (модульних) робіт

Додаткові бали:

 1. за науково-дослідну діяльність студента

 

 

20

 

25

 

 

5

 

10

Всього поточний контроль

50 балів

Підсумковий контроль

50 балів

Всього

100 балів

 

Самостійна робота студентів (індивідуальне завдання) оцінюється у 25 балів і передбачає: виконання і захист розрахункових робіт, підготовка ессе, рефератів, аналіз наукових публікацій, виконання завдань поглибленого вивчення дисципліни, результати роботи на навчальних платформах у відкритих он-лайн курсах. Індивідуальне завдання надається кожному студенту персонально під час установчої сесії. Відповідь на завдання може бути оцінена в 10, 8, 6, 4, 2 або 0 балів. Захист індивідуального завдання  максимально оцінюється в 10 балів.

Передбачено виконання контрольної (модульної) роботи, яка оцінюється в 5 балів та виконується письмово в аудиторний час. Контрольна модульна робота передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент заочної форми навчання набув  після опанування навчального матеріалу дисципліни. Контрольна (модульна) робота проводиться у формі тестування, відповідей на теоретичні питання та розв’язання практичних завдань і кейсів.

Також передбачено отримання додаткових балів за науково-дослідну діяльність студента, а саме за участь у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртках та проблемних групах, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, яка оцінюється в 10 балів.

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана студентами на семінарських (практичних) заняттях – 50 балів.

 

 

Підсумковийконтрользнаньстудентів  заочноїформинавчання

Підсумковий контроль знань студентів з дисципліни здійснюється у формі екзамену. Екзамен проводиться у письмовій формі по білетам, укладеним на основі програми дисципліни і затверджених кафедрою. Оцінка відповіді на екзаменаційний білет здійснюється від 0 до 50 балів.

Структурабілетудляскладанняекзамену:

Кожен білет містить п’ять завдань, в тому числі:

 • 3 програмних питання;
 • 1 тестове завдання, що складається з 10 тестових питань відкритого типу (без варіантів відповідей)  та закритого типу (із варіантами відповідей);
 • 1 задача.

Відповідь на кожне завдання може бути оцінена в 10, 8, 6, 4, 2 або 0 балів. Підсумкова оцінка складається з оцінки поточного контролю (до 50 балів) та оцінки складання екзамену (до 50 балів), отже оцінювання знань студентів здійснюється за стобальною системою із подальшим переведенням у чотирибальну систему. В екзаменаційній відомості виставляються підсумки за стобальною та чотирибальною системами.

 

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Вартісно-орієнтоване управління фінансами»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

                                                                                                                                 

освітній ступінь магістр

Магістерська програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»

ЗАОЧНА форма навчання

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних (контактних) заняттях

Блок №1

1.

 

Теоретичні та організаційні основи вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній

Установча проблемна-лекція (конспект)

5

Мозковий штурм – розгорнута бесіда

2.

 

Фактори вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній

 

Проблемна лекція з елементами діалогової (конспект)

Мозковий штурм – розгорнута бесіда

 

 

3.

 

Фінансові індикатори вартості компанії та методи її оцінки

 

Проблемна лекція (конспект)

Кейс - стаді

Міні-семінар – робота в малих групах

Блок №2

 

 

4.

 

 

Корпоративна соціальна звітність як інструмент управління вартістю

Проблемна лекція з елементами діалогової (конспект)

10

Семінар-дискусія

Тестовий контроль знань

 

5.

 

Політика фінансування в контексті відтворення вартості компанії

Проблемна лекція (конспект)

Ділова гра

 

 

6.

 

Фінансова стратегія управління вартістю компанії

Лекція-діалог (конспект)

Кейс - стаді

Блок №3

 

7.

 

Інтелектуальний капітал як чинник зростання вартості компанії

Проблемна лекція (конспект)

5

Мозковий штурм – розгорнута бесіда

8.

 

Капіталізація - інструмент зростання вартості компанії

Проблемна лекція (конспект)

Кейс-стаді

Всього

20

Усього балів за контактні заняття

20

 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Виконання індивідуального завдання

електронна

(відповідно регламенту  на кафедру або на електронну пошту викладача)

за графіком «Дня заочника»

10

Захист індивідуального завдання

Усне обговорення

за графіком «Дня заочника»

за графіком «Дня заочника»

10

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Виконання вибіркового завдання за одним із запропонованих варіантів на практичних матеріалах підприємства

2. Переклад наукової статті іноземних фахівців з мови оригіналу на тематику управління вартістю підприємства

3. Підготовка тез доповіді та публікації в науковому студентському збірнику з проблемних питань вартісно-орієнтованого управління фінансами

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Виконання контрольної (модульної) роботи

5

Додаткові бали:

Науково-дослідна діяльність студента

 

10

Усього балів за виконання поточного контролю

50

 

 

Довідкова інформація:

 

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Костирко Лідія Андріївна, професор, д.е.н., lidiyakostyrko@gmail.com

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

3-й корпус, аудиторія 074, тел. 371-62-32,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 18-00

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Дегтярівська 49г, 3-й корпус університету, ауд.035, тел. 371-62-96,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

 

 

Умовипереведеннястобальноїучотирибальнуоцінкузнаньстудентіввсіхформнавчання.

Оцінювання знань студентів всіх форм навчання здійснюється за 100 бальною системою із подальшим переведенням 4 бальну та за системою ЕСТS. В екзаменаційній відомості виставляються підсумки за 100 бальною та 4 бальну та шкалою за системою ECTS, що здійснюється в такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Оцінюванню на екзамені підлягають:

–     володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

–     вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

–       вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

     Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

    Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

    Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

    Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.»

   Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге - комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

         Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

Критеріїоцінкипрограмнихпитань,тестовогозавданняізадач.

 

Критеріїоцінкипрограмногопитання.

Програмне питання оцінюється за шкалою 10, 8, 6, 4, 2 або 0 балів наступним чином:

10балів студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені питання; робить логічні висновки та узагальнення; показує здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певні питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників;

8балівстудент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використання цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати;

6 балів – студент володіє знанням матеріалу, але у розкритті змісту питань ним були допущені помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене не в повній мірі або в стислій формі

 4 бали – студент дуже слабо володіє знанням матеріалу, у розкритті змісту питань ним були допущені значні  помилки у формулюванні термінів і категорій, при викладенні матеріалу ним не використано цифрового матеріалу, не зроблено посилань на конкретні періоди і дати. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання;

 2 бали – студент не володіє знанням матеріалу, але формулює окремі терміни або категорії без використання цифрового матеріалу, посилань на конкретні періоди і дати. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання;

0 балів - студент не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. У відповіді відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не відповідають загально визначеним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає смислу питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Відповідь є повністю ідентичною  тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною  відповіді іншого студента на це ж саме питання.

 

Критеріїоцінкирішеннязадач.

Кожна задача оцінюється за шкалою 10, 8, 6, 4, 2 або 0 балів наступним чином:

10 балів – студент дає повну, вичерпну відповідь. Вона складається з правильного арифметичного результату; доцільного і логічного теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; вірного посилання (за необхідністю) на відповідні законодавчі та нормативні акти;

 8 балів – студент дає відповідь. Вона складається з правильного арифметичного результату, проте не повного теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків, або без посилання (за необхідністю) на відповідні законодавчі та нормативні акти;

6 балів – студент дає відповідь. Хід розв`язання вірний, але є арифметична помилка у розрахунках, немає теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків або посилання (за необхідністю) на відповідні законодавчі та нормативні акти;

4 бали – студент дає часткову відповідь, наведені лише окремі правильні дії. Є арифметичні помилки у розрахунках, немає теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків або посилання (за необхідністю) на відповідні законодавчі та нормативні акти;

2 бали – студент розв`язує задачу невірно,  проте наводить теоретичні пояснення необхідних розрахунків або формули, за якими їх потрібно було зробити;

0 балів – студент зовсім не розв`язує задачі; опис розв`язання є повністю ідентичним опису розв`язання подібної задачі іншим студентом.

.

Критеріїоцінкивиконаннятестовихзавдань.

Тестове завдання складається з десяти тестів і оцінюється як одне питання білету за 10, 8, 6, 4, 2 або 0 балів наступним чином:

-       10 балів – студент правильно відповів на 9-10 питань тестового завдання;

-         8 балів – студент правильно відповів на 7-8 питань тестового завдання;

-         6 балів – студент правильно відповів на 5-6 питань тестового завдання;

-         4 бали  – студент правильно відповів на 3-4 питання тестового завдання;

-         2 бали  – студент правильно відповів на 1-2 питання тестового завдання;

-         0 балів  – студент не відповів вірно на жодне.

 

 

 

8.3. Питання, що виносяться на екзамен з науки «Вартісно-орієнтоване управління фінансами»

 1. Компанія в контексті вартісного мислення: еволюція систем управління.
 2. Мета, завдання і функції вартісно-орієнтованого управління фінансами.
 3. Базові концепції вартісно-орієнтованого управління компанією.
 4. Еволюція систем вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній.
 5. Агентська теорія і максимізація ринкової капіталізації, як основна мета управління вартістю компанії.
 6. Управління прибутком в порівнянні з управлінням акціонерною вартістю.
 7. Принципи та особливості управління, орієнтованого на зростання вартості бізнесу(VBM).
 8. Інтереси зацікавлених осіб у вартісно-орієнтованому управлінні.
 9. Вартість – інтегрований критерій стійкого розвитку компанії.
 10. Нові вимоги до стратегічного і оперативного управління вартістю компанії.
 11. Основні засоби зростання вартості.
 12. Цикл управління вартістю бізнесу.
 13. Основні етапи впровадження системи вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній.
 14.   Ключові фактори та умови успішного впровадження системи управління вартістю бізнесу.
 15. Кількісні та якісні параметри факторів вартості.
 16. Фінансові важелі забезпечення максимізації вартості компанії.
 17. Критичні чинники успіху.
 18. Драйвери вартості компанії
 19. Оцінювання чутливості вартості бізнесу по відношенню до прибутку (сила бізнесу)
 20. Система фінансових і нефінансових показників, що відображають процес створення акціонерної вартості і цінності для стейкхолдерів.
 21. Причинно-наслідковий зв'язок показників у ЗСП.
 22. Взаємозв'язок EBM з доходом акціонерів та ефективністю роботи компанії і підрозділів.
 23. Відмінності бухгалтерської моделі і фінансової моделі оцінки капіталу.
 24. Бухгалтерська модель і причини різниці між прибутком і грошовими потоками. Бухгалтерська модель грошових потоків.
 25. Еволюція парадигми вартості і стратегічних показників ефективності діяльності компаній (ROE, ROI, EVA CFROE, CVA, BSK).
 26. Система показників ефективності діяльності компаній (ROE, ROI, BSK). Характеристика, методика визначення, сфера застосування.
 27. Основні індикатори створення ринкової доданої вартості (МVА).  Характеристика, методика визначення, сфера застосування.
 28.  Фінансові індикатори створення економічної доданої вартості (ЕVА). Характеристика, методика визначення, сфера застосування.
 29. Основні індикатори створення акціонерної доданої вартості (SVA). Характеристика, методика визначення, сфера застосування.
 30. Індикатори генерування грошових потоків на інвестиції(CFROI) та грошової доданої вартості(CVA). Характеристика, методика визначення, сфера застосування
 31. Порівняльний аналіз показника економічної доданої вартості та інших вимірників вартості.
 32. Методика вимірювання вартості на основі показника ЕVА.
 33. Інтегрована звітність, відмінності її в порівнянні з традиційною фінансовою звітністю.
 34. Перспективи використання інтегрованої звітності для реалізації фінансової стратегії стійкого розвитку.
 35. Складові елементи інтегрованої звітності.
 36. Стандарти підготовки інтегрованої звітності компанії
 37. Сутність корпоративної соціальної відповідальності бізнесу
 38. Призначення громадського засвідчення корпоративного нефінансового звіту.
 39. Вимоги до аудиту нефінансової звітності.
 40. Політика самофінансування стійкого розвитку компанії.
 41. Внутрішні джерела фінансування компанії.
 42. Фінансування нових видів діяльності на рівні компанії та підрозділів.
 43. Чистий грошовий потік та його вплив на вартість компаній.
 44. Фактори, що впливають на вибір оптимальної структури капіталу.
 45. Вибір способів та джерел фінансування злиттів і поглинань компаній.
 46. Визначення потреби фінансування з метою розширення бізнесу.
 47. Механізм порівняння вартісних оцінок компанії заснованих на ринкових індикаторах для прийняття управлінських рішень.
 48. Сутність та підходи до  фінансової стратегії управління вартістю компанії. Компоненти фінансової стратегії.
 49. Механізм формування стратегії управління вартістю компанії
 50. Бар'єри на шляху реалізації стратегії управління вартістю компанії
 51. Критерії вибору фінансової стратегії управління вартістю компанії.
 52. Оцінка відповідності фінансової стратегії завданням стійкого розвитку підприємства
 53. Моделювання оптимізації структури капіталу для вибору стратегічних орієнтирів розвитку компанії.
 54. Прогнозування стратегічної вартості компанії
 55. Формування механізму реалізації фінансової стратегії компанії.
 56. Формування механізму реалізації фінансової стратегії компанії шляхом розробки стратегічних планів у форматі звітів про прибутки, грошові потоки.
 57. Формування механізму реалізації фінансової стратегії компанії шляхом розробки стратегічних планів у форматі балансу.
 58. Методи і моделі оцінки інтелектуального капіталу компанії.
 59. Оцінка ефективності використання ІК.
 60. Вплив політики оплати праці на ефективність бізнесу.
 61.   Вартісно-орієнтоване планування і зв'язок системи управління із системою мотивації персоналу.
 62. Підходи до оцінки людського капіталу та сфери їх використання.
 63. Методи оцінки капіталізації людського капіталу
 64. Публічне розміщення акцій – інструмент капіталізації бізнесу
 65. Взаємозв'язок бізнес-моделі та капіталізації компанії.
 66. Капіталізація як процес залучення ресурсів в ринковий оборот і створення доданої вартості.
 67. Види та форми капіталізації бізнесу.
 68. Фактори, що впливають на капіталізацію компанії.
 69. Стратегія максимізації капіталізації компанії.
 70. Вплив реальної капіталізації на ефективність операційної діяльності та зростання вартості власного капіталу
 71. Вплив створення нових матеріальних і нематеріальних активів на зростання вартості майна підприємства
 72. Роль нематеріальних активів у капіталізації бізнесу.
 73. Капіталізація компанії шляхом злиттів і поглинань.
 74. Оцінка ефективності капіталізації компанії.
 75. Інноваційні інструменти капіталізації компанії.
 76. Комплексна оцінка вартості компанії.     
 77. Як показати, що вартість бізнесу найбільшою мірою відповідає наступному співвідношенню MV / BV і прагне до "1"

Співвідношення "балансова вартість - ринкова вартість" (BV / MV) є одним з основних показників, який дозволяє оцінити інвестиційну привабливість акції.

На підставі публічних даних з фінансового балансу компанії визначається вартість однієї акції і загальний обсяг акціонерного капіталу - BV. Множення поточного ринкового курсу на кількість акцій в обігу дасть показник MV.

Відповідно, прагнення до «1» відносини цих показників буде спостерігатися при їх відносному збігу, при якому акції компанії можна віднести до стійким. Чим вище BV / MV тим вище прибутковість акції.

Іншими словами, даний показник характеризує існуючу на розвинених фондових ринках тенденцію зближення ринкової і балансової вартості акцій, а дельта між показниками характеризує оцінку ринком перспектив отримання доходу.

 1. Вкажіть, в якому випадку можна підвищити прибутковість акцій компанії, зберігаючи стабільним обсяг альтернативних інвестицій

У разі підвищення операційних показників від основного виду діяльності, наприклад зростання виручки. Можливо також підвищення і позареалізаційних і позаопераційних доходів щодо підвищення прибутковості акцій. Хоча це будуть не зовсім фундаментальні підстави, що позначаються на зростанні прибутковості, оскільки вони будуть мати швидше одномоментний характер.

 1. Аналіз показує, що ROIC> WACC і у розглянутій фірми підвищується фінансовий важіль. Що буде відбуватися зі спредом між re rd?

Відповідаючи на питання що буде зі спредом re - rd, то згідно теорії Модільяні і Міллера, а саме другої її теореми, згідно з якою re (вартість власного капіталу) є лінійною функцією від rd (вартість позикового капіталу) та фінансового важеля. Отже нарощування боргу призведе до пропорційного зростання вартості власного капіталу (re), оскільки власники будуть вимагати в якості компенсації за збільшення фінансового ризику більш високу норму прибутковості. При цьому rd залишатиметься постійним.

 1. У якому з можливих варіантів формування структури пасивів прибутковість активів компанії буде дорівнює прибутковості її акцій?

У разі безричагової компанії, тобто тієї компанії, у якої немає платних зобов'язань.

 

8.4. Зразок білету для складання екзамену для денної форми навчання.

Дати відповідь на питання:

 1. Базові концепції вартісно - орієнтованого управління компанією.
 2. Капіталізація як процес залучення ресурсів в ринковий оборот і створення доданої вартості.
 3. Складові елементи інтегрованої звітності.

 

4. Розв’язати  задачу.

Розрахувати ефективність діяльності підприємства і вартість його бізнесу при наявності власних джерел фінансування з використанням потоків грошових коштів.

Підприємство розглядає можливість придбання нового бізнесу, пов'язаного з випуском продукції в організаційно-виробничій структурі, побудованій на основі гнучкої виробничої системи (ГВС). Придбання бізнесу передбачається фінансувати за рахунок власних коштів підприємства. Вартість устаткування ГВС дорівнює 18,0 млн. грн. Амортизаційний період становить 10 років. Амортизація нараховується лінійним методом по нормі 10%. У зв'язку із придбанням підприємством нового бізнесу в перший рік використання ГВС:

 • товарно-матеріальні запаси збільшаться на 1,5 млн. грн.,
 • кредиторська заборгованість зросте на 0,6 млн. грн., а дебіторська заборгованість - на 0,45 млн. грн.

У наступні роки використання ГВС потреба підприємства в оборотному капіталі щорічно буде збільшуватися на 10%.

Прогнозується, що в перший рік знову придбаний підприємством бізнес забезпечить виручку від реалізації продукції в розмірі 85,0 млн. грн. У наступні роки виручка від реалізації продукції, випущеної в ГВС, щорічно буде зростати на 10%. Такий ріст виручки забезпечується протягом прогнозного періоду, тривалість якого становить шість років. Тривалість постпрогнозного періоду дорівнює чотирьом рокам.

Частка змінних витрат у виручці від реалізації продукції становить 65%. Постійні витрати в розрахунку на один рік використання ГВС повинні скласти 13,0 млн. грн. Ставка ПДВ дорівнює 20%, ставка податку на прибуток - 18%. Норма дисконту становить 21%.

 

Блок №2 тестових завдань

Вибрати одну або декілька вірних відповідей:

 

Тест 1. Який принцип лежить в основі витратного підходу оцінки бізнесу:

а) ієрархії;

б) рівноваги;

в) конкуренції;

г) заміщення.

 

Тест 2. Розрахуйте сумарну майбутню вартість грошового потоку, що накопичується під 8%. Грошовий потік виникає в кінці року: 1-й рік - 100 тис.грн..; 2-й рік - 800 тис.грн.; 3-й рік - 0; 4-й рік - 300 тис.грн..

Відповідь___________

 

Тест 3. Функція «майбутньої вартості одиниці» і функція «поточної вартості одиниці» є:
а) незалежні один від одного;
б) зворотними величинами по відношенню один до одного;
в) немає правильної відповіді.

 

Тест 4. Вартість бізнесу (підприємства) для конкретного інвестора, заснована на його планах, називається:
а) вартість діючого підприємства;
б) інвестиційна вартість;
в) ринкова вартість;
г) балансова вартість.

 

Тест 5. Якщо бізнес приносить нестабільно мінливий потік доходів, який метод доцільно використовувати для його оцінки:

а) метод надлишкових прибутків;
б) метод капіталізації доходу;
в) метод чистих активів;
г) метод дисконтування грошових потоків

 

 

 

 

9. Рекомендована література

 

 1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс; пер. с англ. Н.Барышниковой. — М.: Олимп-Бизнес, 2012.- 1008с.
 2. Создание рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности / А. Волков, М. Куликов, А. Марченко. – Москва: Вершина, 2007. – 304 с.
 3. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. - К: Алерта, 2006. - 199 с.
 4. Говорушко Т.А., Климаш Н. І. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу: монографія.- К.: Логос, 2013.- 204 с.
 5. Горелова М. Статус интегрированной отчетности за рубежом и перспективы в РФ // Пятый практический семинар по изданию годовых отчетов 30 сентября 2013 г. – «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.». – 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.ey.com.
 6. Давидюк Т.В. Конвергенція фінансової звітності та звітності в області стійкого розвитку: перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 4 (54). – С. 69-73.
 7. Закон України  «Про акціонерні товариства».- Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws
 8. Закон України  «Про господарські товариства» ».- Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws
 9. Закон України «Про лізинг» ».- Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws
 10. Ігнатьєва І.А., Гарафонова О.І. Корпоративне управління. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 600 с.
 11. Когденко В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный менеджмент: учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 448с.
 12. Костирко Л.А Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація: монографія. – Луганськ.: «Ноулідж», 2012 – 474 с.
 13. Костирко Л.А., Костирко Р.О.,Темнікова Н.В. Стратегічний фінансовий менеджмент: навчальний посібник.-Луганськ.: «Ноулідж», 2014.-432 с.
 14. Костирко Р.О., Тертична Н.В., Шевчук В.О. Комплексна оцінка вартості підприємства: монографія.- Луганськ.: вид-но СНУ ім..В.Даля, 2007.- 224 с. 
 15. Коупленд, Т. Expectations-Based Management. Как достичь превосходства в управлении стоимостью компании: пер. с англ. / Т.Коупленд, Л.Долгофф. М.: Эксмо-Пресс, 2009.-384 с.
 16. Коупленд, Т. Стоимость компании: оценка и управление: учебник: пер. с англ., 3-е издание, перераб. и доп. -М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 569 с.
 17. Криворотов, В.В. Управление стоимостью: оценочные технологии в управлении предприятием: учебное пособие.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 112с.
 18. Международный стандарт <ИО>:  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.theiirc.org.
 19. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. – Х.: ХНАМГ, 2006. – 380 с.
 20. На один шаг ближе к интегрированной отчетности. Новый подход в 21 веке: [материалы для обсуждения] [Електронний ресурс]: Международный комитет по интегрированной отчетности. Перевод АССА для Круглого стола по интегрированной отчетности (сентябрь 2011 г.). – 30 с. – Режим доступу: http://www.theiirc.org .
 21. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу. Воробей В., Журовська І. - К.: ФОП Костюченко О.М. - 2010. – 77 с.
 22. Положення про збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 № 387
 23. Розвиток КСВ в Україні у 2012 році. Прогнози на 2013 рік - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.csr-ukraine.org/userfiles/file/zvit-last-2_(4).pdf
 24. Руководство по отчетности в области устойчивого развития [версия G3.1]. – 2011. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G31Guidelines   
 25. Савчук В.П. Фінансовий менеджмент. Практична енциклопедія. Фінансовий менеджмент. – 2008, 884 с.
 26. Скотт М. Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости /- М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.-432 с.
 27. Тенденции: что движет, а что тормозит КСО в Украине - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svb.org.ua/reviews/tendentsii-chto-dvizhet-chto-tormozit-kso-v-ukraine.
 28. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання:  Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003.- 554с.
 29. Терещенко О.О., Бабяк Н.Д. Фінансовий контролінг. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2013. – 408 с.
 30. Томпсон-мл Артур А., Стрикленд III А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: пер. с англ. – 12-е изд. – М.: Вильямс, 2006. – 928 с.
 31. Феррис К., Пешеро Б.П. Оценка стоимости компании: как избежать ошибок при приобретении. – М.: Вильямс, 2003. – 256с.
 32. Эванс Ф. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях / Эванс Ф. Ч., Бишоп Д.М.; пер. с англ. – 3-е изд. — М.: Альпина Паблишерз, 2009. - 839 с.
 33. Эшуорт, Г. Менеджмент, ориентированный на ценность: как обеспечить ценность для акционеров [Текст]: пер. с англ. / Г.Эшуорт, П.Джеймс. М.: Инфра, 2006.- 190с.
 34. Copeland, T., Dolgoff, A. Expectations-Based Management, 2006, Journal of Applied Corporate Finance, Vol.18, No. 2, p.82-96.
 35. 35.          Grant, J.L. Foundations of Economic Value Added, 2nd ed., John Wiley & Sons, New Jersey, 2003. – p. 324.
 36. Martin, J.D., Petty, J.W. Value Based Management: The Corporate Response to Shareholder Revolution, Harvard Business School Press, 2000. – 249 p.
 37. Rappaport, A. Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, New York: The Free Press, 1998, p. 224.
 38. Ryan, H. E., Trahan, E. A. The Utilization of Value-Based Management: An Empirical Analysis, in: Financial Practice and Education, Spring-Summer 1999, pp. 46 – 58.
 39.     Stewart, В. The Quest for Value: A Guide For Senior Managers, New York 1991, - 800 p.
 40. Young, S. D., O’Byrne, S. EVA and Value-Based Management, Mc Graw Hill, 2000. – 458 р.
Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ