Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЕКОНОМІКА ФІРМИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ІНСТИТУТ БІЗНЕС ОСВІТИ

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОНОМІКА ФІРМИ"

 

ДЛЯ СЛУХАЧІВ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ «БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ», «МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ», «УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ», «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

УКЛАДАЧ: КАНД.ЕКОН. НАУК,

ДОЦЕНТ ЛАВРЕНЕНКО В.В.

 

 

 

 

КИЇВ КНЕУ ІБО 2017

 1. 1.     Загальні положення

Важливим етапом вивчення модулю «Економіка фірми» (дисципліна «Підприємництво») є виконання студентами Інституту бізнес-освіти індивідуальної контрольної роботи, яке відбувається у міжсесійний період.

Метою індивідуальної контрольної роботи є апробація та поглиблення набутих теоретичних знань з економіки підприємства, сприяння самостійному освоєнню знань, формування навичок збирання та аналізу інформації. Завдання цього виду роботи студентів такі:

 • поглиблення та закріплення знань з економіки підприємства;
 • освоєння методів проведення техніко-економічних розрахунків;
 • набуття досвіду пошуку, аналізу та узагальнення інформаційних даних маркетингового, техніко-економічного, нормативного, довідкового та іншого характеру, що необхідні для управління діяльністю сучасного підприємства.

Індивідуальна робота за своїм змістом є комплексною, її виконання вимагає від студента базових теоретичних знань з тем курсу. Виконання індивідуальної роботи вимагає попереднього ознайомлення з програмою курсу та основними навчальними матеріалами (лекції, підручник, навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу). Це дасть змогу студенту детальніше уявити собі структуру роботи, послідовно викласти її зміст, повніше висвітлити коло питань, які мають бути вирішені.

Завершена індивідуальна робота в оформленому вигляді подається на перевірку викладачу. Перевірена індивідуальна контрольна робота повертається студенту.

Інформаційною базою для підготовки індивідуальної роботи виступають матеріали діяльності підприємства, де працює (працював) студент.

 1. 2.     Характеристика змісту індивідуальної контрольної роботи

У контрольній роботі повинна бути наведена загальна економічна характеристика та здійснена аналітична оцінка діяльності підприємства за структурою, яка наведена у додатку А. Для виконання цього студент повинен зібрати та систематизувати інформацію про конкретне підприємство. При цьому використовуються дані про напрями його підприємницької діяльності, обсяги виробництва і збуту продукції (послуг), її конкурентоспроможність, рентабельність, структуру, забезпеченість підприємства ресурсами тощо. У ході діагностики господарської діяльності студент також  оцінює рівень існуючої техніко-технологічної бази, здійснює аналіз витрат на виробництво, показників праці та інших характеристик. 

Аналітична інформація збирається у розрізі оперативного та стратегічного стану підприємства. Поряд із звітними бухгалтерськими даними (Додаток Б) та іншою фінансовою інформацією студент може використати статистичні дані, що характеризують діяльність галузі в цілому, матеріали засобів масової інформації, висновки незалежних експертів, нормативні документи. Бажано розмістити копії основних форм звітності (Баланс,Звіт про фінансові результати) у додатку до індивідуальної контрольної роботи.

На основі зробленого аналізу можуть бути обґрунтовані рекомендації щодо усунення слабких місць у діяльності підприємства, а також ефективного використання його потенціалу, наприклад у форматі SWOT-аналізу.

 1. 3.     Оформлення індивідуальної контрольної роботи

Приблизний обсяг роботи 20-25 сторінок. Роботу друкують на одній стороні аркушу білого паперу через півтора міжрядкових  інтервали, 14 шрифт типу «Times New Roman». Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий, верхній і нижній  – не менше 20 мм, правий – не менше  10 мм.

Нумерацію сторінок, розділів, рисунків, таблиць подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш (додаток В), який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно. В правому верхньому куті над відповідними заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При переносі частини таблиці на іншу сторінку назву вміщують тільки над першою її частиною, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці.

За титульним аркушем послідовно розташовують зміст роботи. В змісті роботи зазначаються початкові сторінки кожного розділу роботи. Їх назви у змісті і тексті контрольної роботи повинні збігатися.

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів і підрозділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Таблиці у тексті роботи повинні супроводжуватися висновками, які випливають з аналізу наведених у них даних. Зміст роботи має відповідати сформульованим питанням і викладатися у логічній послідовності. На використані у роботі цитати мають бути посилання із зазначенням джерел.

Список використаної літератури подається після висновків, у такій послідовності:

1.   Закони і законодавчі акти України.

2.  Нормативні акти міністерств та відомств.

З. Спеціальна література в алфавітному порядку авторів.

Після списку використаної літератури розміщують додатки. Їх позначають послідовно великими літерами української абетки. У готовому тексті не дозволяється робити правки, закреслення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати абревіатуру (крім загальноприйнятих).

 1. 4.       Оцінювання курсової роботи

Підсумкова оцінка за контрольну роботи складається з трьох елементів і виставляється за 20-бальною шкалою. Крок оцінки – 1 бал.

 1. 5.     Рекомендована основна література
 2. Економіка підприємства: підручник / Швиданенко Г.О., Васильков В.Г., Гончарова Н.П. [та інші] ; за заг. ред. Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2009. – 598 с.
 3. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб.  для самост. вивч. дисц. / Г.О. Швиданенко,  Н.П. Гончарова, О.Г. Мендрул [та інші] ; за заг. ред. Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2010. – 364 с.
 4. Економіка підприємства: підручник / [М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.Г. Мендрул [та ін.] ;за заг. ред. Г.О. Швиданенко. - [вид. 4-те, перероб. і доп.]- К.: КНЕУ, 2009.- 816 с.

 

 

Додаток А

Перелік питань для підготовки індивідуальної контрольної роботи

(з посиланням на сторінки підручника, де можна знайти необхідний довідковий матеріал)

Розділ 1. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

 1. Навести основні ознаки підприємства (с.43-59; с.64-81): назва, форма власності, організаційно-правова форма,  належність капіталу, галузево-функціональний вид діяльності, інші ознаки (див. підручник) та коротку історичну довідку.
 2. Описати місію підприємства, систему планів, які розробляються на підприємстві,  оцінити на підставі власних експертних оцінок рівень стратегічного планування (наявність та якість місії, бачення, системи стратегічних цілей, стратегії діяльності) (с.16-17, с. 28-32, 165-176; с. 245-254)
 3. Навести та охарактеризувати схему ОСУ з виявом її слабких та сильних сторін відносно підприємства, що розглядається (с. 111-116; с. 218-230)
 4. Охарактеризувати основі напрями діяльності та види продукції та послуг, що виробляються та надаються, навести інформацію щодо їх динаміки у натуральному (якщо можливо) та грошовому вимірі за останні три роки (с.118-125, с. 113-116).

Розділ 2. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Охарактеризувати структуру та чисельність персоналу підприємства і розрахувати продуктивність праці в динаміці за останні три роки (с. 180-195, с.271-280, 284-289).
 2. Описати основні заходи мотивації персоналу, що використовуються на підприємстві (с.196-200, с.289-293).
 3. Охарактеризувати вартість і структуру основних фондів в динаміці за останні три роки (с.214-220, с.333-336).
 4. Розрахувати основні показники стану та ефективності використання основних фондів (фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, рентабельність, коефіцієнт зносу) в динаміці за останні два роки (с.233-240, с.352-361).
 5. Охарактеризувати вартість і структуру оборотних коштів в динаміці за останні три роки (с.241-245, с.361-362).
 6. Розрахувати основні показники ефективності використання оборотних коштів (коефіцієнт оборотності, тривалість обороту, рентабельність).в динаміці за останні два роки (с.255-259, с.369-373)
 7. Коротко охарактеризувати/описати елементи інтелектуального капіталу, наявні на підприємстві (с.260-290, с.305-326).
 8. Описати інвестиційну політику підприємства (основні інвестиційні ресурси, реалізовані інвестиційні проекти, середній термін їх окупності, рівень доходності тощо) (с.295-318, с.374-390).

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Коротко охарактеризувати (описати) напрями та складові інноваційної діяльності підприємства (с.320-335, с.427-434, 444-447).
 2. Охарактеризувати (оцінити)  виробничу потужність підприємства та рівень її використання за останній звітний рік (с.356-368, с.472-476)

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Описати основні методи ціноутворення на продукцію/послуги (с.465-478)
 2. Навести основні фінансові результати (виручка від реалізації продукції, послуг; витрати; прибуток/збиток) діяльності підприємства в динаміці за останні три роки (с.475-496, с.635-643)
 3. Розрахувати основні показники рентабельності (продукції, активів, капіталу, виробництва, продаж) в динаміці за останні три роки (с. 508-525, с. 666-674)
 4. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за моделлю Альтмана (с. 585, с.799)

ДОДАТОК Б

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ФОРМ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Форма № 1 – Баланс підприємства
 2. Форма № 2 – Звіт про фінансові результати
 3. Форма № 3 – Звіт про рух грошових коштів
 4. Форма № 4 – Звіт про власний капітал
 5. Форма № 1-П – Обсяг продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без податку на додану вартість і акцизного збору
 6. Форма № 2-ПВ – Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу та фонд оплати праці
 7. Форма № 5-С – Собівартість виробленої продукції
 8. Форма № БП – Баланс виробничих потужностей
 9. Форма № 11-ОФ – Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)
 10. Форма № 22 – Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємств (об’єднань)

 

 

ДОДАТОК В

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ІНСТИТУТ БІЗНЕС ОСВІТИ

Магістерська програма _______________________

 

ІНДИВІДУАЛЬНА КОНТРОЛЬНА

РОБОТА

З ЕКОНОМІКИ ФІРМИ,

ВИКОНАНА ЗА МАТЕРІАЛАМИ____________________

 

 

СТУДЕНТА 1-ГО КУРСУ

ПРОГРАМИ________________

__________________________

 

ВИКЛАДАЧ: КАНД.ЕКОН. НАУК,

ДОЦЕНТ ЛАВРЕНЕНКО В.В.

 

 

КИЇВ КНЕУ ІБО 2017