Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економіка сталого розвитку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління

Кафедра економічної теорії

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

                                                          «___» ___________ 20__ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Науково-дослідний семінар «Економіка сталого розвитку»

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

 

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

спеціальність

 

освітні програми /

спеціалізації

051 «Економіка

 

Економічна аналітика

 

 

 

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ___________В.І.Кириленко

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник(и): Келічавий Арсен Вікторович, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, arsen.kelichavyi@gmail.com

 

 

Форма навчання —

денна

 

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

ВСТУП……………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………

7

Тема 1…………………………………………………………………………

7

Тема 2…………………………………………………………………………

7

Тема 3……………………………………………………………………………

7

Тема 4……………………………………………………………………………

7

Тема 5.…………………………………………………………………………

8

Тема 6.…………………………………………………………………………

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

8

            2.1. Карта навчальної роботи студента

8

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

8

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

10

            3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

            3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи

10

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11

            4.1.      Основна література ……………………………………………………

11

            4.2.      Додаткова література ………………………………………………….

11

            4.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси ………………………...

11

 

 

ВСТУП

ВСТУП

Науково-дослідницький семінар «Економіка сталого розвитку» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка».

Анотація навчальної дисципліни. Сталий розвиток визначено як «розвиток, що задовольняє потреби сучасних поколінь і не ставить під загрозу можливість майбутніх поколінь задовольняти свої потреби» (Доповідь Брундтланд, 1987). Більш детально цілі сталого розвитку були сформульовані ООН у 2015 році. Науково-дослідницький семінар «Економіка сталого розвитку» побудований на інтеграції економічної теорії, економіки навколишнього середовища та соціальної економіки для розуміння та управління сучасними викликами для індивідів, підприємств, громадського сектору та держави, використовуючи інструменти та стратегії сталого розвитку.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна базується на наступних дисциплінах: економічна теорії, мікроекономіка, макроекономіка, соціальна економіка, економіка навколишнього середовища, міжнародна економіка, статистика тощо.

Мета дисципліни - формування у студентів магістерського рівня навчання компетенцій, що дозволяють здійснювати ефективну економічну діяльність в умовах сучасних викликів, використовуючи інструменти, можливості та переваги концепції сталого розвитку.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни. Дисципліна спрямована на досягнення таких компетентностей випускника:

 1. Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді.
 2. Здатність проводити  дослідження та презентувати результати.
 3. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.
 4. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.
 5. Здатність до організації роботи та керівництва дослідницькою роботою міждисциплінарних груп.

Предмет дисципліни. Вивчення основ концепції сталого розвитку, її структури, цілей, завдань та застосування цих інструментів і стратегій для ефективного ведення економічної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання – застосовувати наукового підходу до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.
 2. Уміння - проводити дослідження та презентувати його результатів.
 3. Комунікація – проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді, професійна комунікації в сфері економіки іноземною мовою, організація роботи та керівництва дослідницькою роботою міждисциплінарних груп.
 4. Автономність та відповідальність - організація роботи та керівництва дослідницькою роботою міждисциплінарних груп

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійних програм спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Інформація про компетентності та відповідні їм програмні результати навчання за освітньою програмою та результати навчання за дисципліною подаються у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця 1

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання,
які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до
освітньо-професійної програми

Шифр

компетентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК3

Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді.

ПРН 2

Демонструвати навички самостійно приймати рішення, лідерські навички та уміння працювати в команді

ПРН 21

Приймати управлінські рішення на основі прогнозування динаміки соціально-економічних показників

ЗК8

Здатність проводити  дослідження та презентувати результати

ПРН 12

Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

 

 

ФК2

Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.

ПРН 3

Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами.

ФК9

Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності

ПРН 15

Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності

ФК13

Здатність до організації роботи та керівництва дослідницькою роботою міждисциплінарних груп

ПРН 17

Організовувати розробку та проведення проектів у сфері економіки із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення

ПРН 19

Організовувати та управляти науковими дослідженнями,

інтерпретувати та презентувати отримані результати

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Економіка сталого розвитку» представлена в табл. 2.

Таблиця 2

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідальність

ЗК3 

Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді

 

 

+

 

ЗК8

Здатність проводити  дослідження та презентувати результати

 

+

 

 

ФК2

Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою

 

 

+

 

ФК9

Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності

+

 

 

 

ФК13

Здатність до організації роботи та керівництва дослідницькою роботою міждисциплінарних груп

 

 

+

+

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота
студента

Змістовий модуль 1 «Економіка прийняття управлінських рішень за повної раціональності»

Тема 1. Вступ до концепції сталого розвитку: еволюція, сутність, цілі

2

4

 

4

8

Тема 2. Складові концепції сталого розвитку та особливості їх взаємодії

-

4

 

4

8

Тема 3. Економічна ефективність та сталий розвиток

2

4

 

4

16

Тема 4 Принципи сталості в економічній діяльності

2

4

 

4

16

Тема 5 Роль громадськості у сталому розвитку

-

4

 

4

8

Тема 6. Виклики та перспективи реалізації концепції сталого розвитку

2

4

 

4

8

 

 

 

 

 

 

Усього:

8

24

 

24

64

Підсумковий контроль: екзамен, залік,  дистанційний екзамен (год)

-

Разом:

годин

120

кредитів

4

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Вступ до концепції сталого розвитку: еволюція, сутність, цілі

Концептуальні основи сталого розвитку та еволюція економічної думки в цьому напрямку. Економічне зростання і прогрес. Цілі сталого розвитку та їх аналіз. Обмеження концепції сталого розвитку.

Тема 2. Складові концепції сталого розвитку та особливості їх взаємодії

Економічна, соціальна та екологічна складові сталого розвитку. Приклади та наслідки домінування лише однієї чи двох складових концепції. Вплив політики навколишнього середовища на економічне середовище. Використання ресурсів на здійснення господарської діяльності. Екологічна крива Кузнеця. Нерівність доходів. Соціальні ліфти. Сталі міста.

Тема 3. Макроекономічна ефективність та сталий розвиток

Виміри сталості: макроекономічний аспект. Довгі хвилі та технологічні зміни. Сталий розвиток та межі економічного зростання. Рейтинг сталості країн. Значення культури, гендерної рівності, демографії, освіти. Індекс екологічної результативності.

Тема 4 Принципи сталості в мікроекономічній діяльності

Принципи сталого розвитку в діяльності підприємств та організацій. Цілі сталого розвитку на мікроекономічному рівні. Рейтинг компаній світу, що сповідують принципи сталого розвитку. Економічний ефект від впровадження принципів сталого розвитку. Соціальна відповідальність та соціальне підприємництво.

Тема 5 Роль громадськості у сталому розвитку

Громадянське суспільство та його значення, його роль та значення. Рейтинги громадських об’єднань, успішні приклади. Економічний ефект від діяльності громадських організацій. Вплив громадськості та реалізацію політики сталого розвитку.

Тема 6. Виклики та перспективи реалізації концепції сталого розвитку

Глобальні виклики та загрози, які стоять перед людством. Вимірювання прогресу реалізації концепції сталого розвитку. Результати реалізації цілей сталого розвитку. Індекс соціального прогресу. Фінансування сталого розвитку. SWOT-аналіз концепції сталого розвитку. Майбутнє концепції сталого розвитку

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової)_Економіка сталого розвитку________________________

для студентів освітньої програми / спеціальності 051 «Економіка»

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

1

Тема 1.
Вступ до концепції сталого розвитку: еволюція, сутність, цілі

10

2

Тема 2.
Складові концепції сталого розвитку та особливості їх взаємодії

10

3

Тема 3.
Економічна ефективність та сталий розвиток

10

4

Тема 4.
Принципи сталості в економічній діяльності

10

5

Тема 5.
Роль громадськості у сталому розвитку

10

6

Тема 6.
Виклики та перспективи реалізації концепції сталого розвитку

10

7

Завдання для самостійної роботи(реферати, есе, наукові доповіді)

25

9

Контрольна (модульна) робота

15

Усього балів за роботу на заняттях:

 

РАЗОМ БАЛІВ:

100/100

 

 

2.2.Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять та занять у дистанційному режимі і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання чи рівень засвоєння пройденого матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач, ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна
форма навчання

Заочна
форма навчання

Дистанційна
форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії).

6 тем х 10 балів =
60 балів

 

 

Виконання завдань для самостійної роботи(реферати, есе, наукові доповіді, презентованих на семінарах або ІКР

1х25 балів= 25 балів

 

 

Контрольна (модульна) робота

1 х 15 балів = 15 балів

 

 

Всього

100

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали
(до 10 балів)

 

 

 

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання».

Організація оцінювання: упродовж семестру здійснюється оцінювання усіх видів робіт, що виконують студенти. Індивідуальні завдання формуються для кожного студента окремо. Аналітична робота представляється у вигляді доповіді, демонстраційної презентації, захищається на семінарському занятті та оцінюється до 25 балів.

Модульний контроль здійснюється наприкінці навчального курсу за відповідними темами дисципліни, оцінюється від 0 до 15 балів. Завдання для проведення модульного контролю включають у себе вирішення тестових завдань, ситуаційних задач, творчих завдань. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських занять, передбачено інтерактивні форми навчання – економічні дебати, тренінг за методикою «Світове кафе», форсайт-сесія. Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться контрольні (модульні) роботи із відкритими питаннями. Для визначення рівня досягнення результатів навчання студенти під час презентації індивідуального завдання демонструють результати свого дослідження та набуті навички. Форма підсумкового контролю визначається навчальним планом (залік).

Опис процесу підсумкового оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється згідно з Положенням «Про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів КНЕУ».

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за бальною шкалою, що

використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Мета СРС - засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації. В ході самостійної роботи студент має перетворитися в активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Організація самостійної роботи орієнтована на сприяння підвищенню мотивації студентів до систематичного засвоєння програмного матеріалу та активної роботи впродовж усього періоду  навчання, досягненню  їхніх цілей щодо формування  стійких знань, умінь та навичок в предметній галузі знань.

Основними видами СРС є:

 • вивчення обов'язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • проведення розрахунків за комплексними індивідуальними завданнями та виконання аналізу ситуацій;
 • виконання домашніх завдань (розрахункових, графоаналітичних тестових тощо);
 • підготовка рефератів, есе з аналізом публікацій за заданою тематикою з елементами наукового дослідження;
 • підготовка презентацій за темою дослідження;
 •  виконання аналітико-розрахункових ситуаційних завдань;
 • роботу на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах;

Види та тематики СРС будуть визначені студентами згідно тем їх дипломних робіт.

Окремою формою самостійної роботи студента та такою, що оцінюється понад обсягів завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни,  є участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо.

Тематична спрямованість таких робіт визначається переважно темами відповідних наукових заходів та науковими інтересами студентів в рамках тематики навчальної дисципліни.

 

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання:

 • результатів;
 • оригінальності;
 • рівень підготовки;
 • рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни;
 • використання іншомовних джерел;
 • вміння презентувати
 • оформлення.

 

 

4.Рекомендовані інформаційні джерела

Можуть бути включені нормативні документи, базові вітчизняні й зарубіжні підручники та навчальні посібники з урахуванням їх наявності в бібліотеці Університету, а також довідкові, періодичні видання, монографії, наукові статті, методичні рекомендації, дистанційні курси, інформаційні ресурси Інтернету відповідного спрямування тощо.

 1. Основна література
 1. Навчальний посібник- Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.: А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа,. Т. Тимочко. – 2 вид. – К.; 2011.
 2. Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст/В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький, С. І. Присухін [та ін.]. – К.; 2010
 3. Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчальнометодичний посібник / О.Ю. Кононенко. –К.: ДП «Прінт сервіс», 2016.
 4. The Age of Sustainable Development /Jeffrey D. Sachs. -  Columbia University Press, 2015.
 5. Згуровський М. З. Основи сталого розвитку суспільства / М.З.Згуровський, Г.А.Статюха – Київ, Політехніка, НТУУ «КПІ», 2010 р. – 463 с.
  1. Додаткова література
 6. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К.: Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. – 72 с.
 7. UN Global Compact. (2017). Making Global Goals Local Business: A New Era for Responsible Business. https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/MGGLB-2017-UNGA.pdf
 8. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку/М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. економіки підприємств, Ін-т інновац. підприємництва, Громад. орг. "Н-д ін-т екон. розвитку", Наук. парк КНЕУ. - 2017.
 9. United Nations. (2015). The Millennium Development Goals Report 2015. United Nations Publications
 10. Економічні аспекти управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні / [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика, д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна ; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»]. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 72 с
 11. Institute for Economics and Peace. (2016). The Economic Value of Peace. http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/The-Economic-Value-of-Peace-2016-WEB.pdf
 12. SDSN Youth. SDG Index and Dashboards Report 2017: Global Responsibilities – International spillovers in achieving the goals.http://sdsnyouth.org/sdg-index-2017/
 13. Зеркалов Д. В. Проблеми екології сталого розвитку: [Електронний ресурс] : Монографія. – К.: Основа, 2013. – 430 с

4.3.Дистанційні курси та інформаційні ресурси:

 1. Sustainable Development in the 21st Century with Ban Ki-moon/ Ban Ki-moon / Режим доступу: https://www.coursera.org/learn/sustainable-development-ban-ki-moon/home/info
 2. Introduction to Sustainability/ Jonathan Tomkin / Режим доступу: https://www.coursera.org/learn/sustainability/home/welcome
 3. The Age of Sustainable Development/ Jeffrey Sachs/ Режим доступу: https://www.coursera.org/learn/sustainable-development/home/welcome

 

 

 

 

 


[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях