Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Ессе

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

заочної форми навчання, що здійснюються у міжсесійний період та способи її контролю

 

Види індивідуальної роботи студентів заочної форми навчання, що здійснюються у міжсесійний період та способи її контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Написання есе

 1. Підготовка есе

 

 

 1. Бесіда зі студентом на предмет встановлення самостійного виконання роботи

ІІ. Виконання та захист індивідуального завдання

 1. Виконання індивідуального завдання

2.2. Захист  індивідуального завдання

 

 1. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів
 2. Бесіда зі студентом на предмет встановлення відповідності самостійного виконання роботи

 

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ЕСЕ

Есе - твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування з конкретного питання, проблеми й свідомо не претендує на повноту й вичерпне тракту­вання теми.

Мета есе полягає в розвитку навичок самостійного творчого мислення й письмового послідовного викладу власних думок. Пи­са­ти есе надзвичайно корисно, оскільки це дозволяє авторові нав­чи­тися чітко й грамотно формулювати думки, структурувати  інформацію, використовувати основні категорії аналізу, виділя­ти причиново-наслідкові зв'язки, ілюструвати поняття від­по­від­ними прикладами, аргументувати свої висновки; володіти науко­вим стилем мовлення.

Есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проб­леми, включати самостійно проведений аналіз цієї проблеми з ви­ко­ри­станням концепцій і аналітичного інструментарію, розгля­ну­того в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють автор­сь­ку позицію з поставленої проблеми.

Типи есе:

 1. «За і проти» - тип есе, в якому в основній частині ви наводите однакову кількість аргументів «за» і однакову кількість «проти» і підкріплюєте їх доказами або прикладами. Рівна кількість ідей важлива для створення збалансованої позиції, а вашу власну думку дозволяється озвучити лише у підсумках.
 2. «Власна думка» - тип есе, у якому ви висловлюєте власну позицію з заданої теми, а в основній частині пишете про те, чому ви вважаєте саме так і наводите приклади чи обґрунтування.
 3.  «Проблеми та вирішення» - описуєте своє бачення певної проблеми, подаєте декілька способів її вирішення та наслідки їхньої імплементації.
   

 

 

 

 

 

Технологія та етапи написання есе.

1-й етап. Ознайомлення із вимогами до створення есе.

 

Вимоги до написання есе

Обсяг тексту

 • Загальний обсяг – кількістю 1000 слів (не враховуючи цитат)

Формат сторіінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0; стиль – Normal (звичайний).

 • Прізвище, ім’я автора (повністю, жирним шрифтом), його статус (студент), посада, установа, підрозділ, навчальний заклад друкуються у правому кутку сторінки.
 • Назва друкується великими жирними літерами по центру.
 • Абзац – 1 см. Сторінки тез без нумерації; не використовувати переносів.
 • У тексті не розміщувати таблиць та графіків.

Структура

 • Титульний лист
 • Вступ
 • Основна частина
 • Висновок
 • Список використаних літературних джерел

Джерела

При написанні есе можна вставляти в текст цитати. Це означає, що есе передбачає роботу з літературою, опрацювання різних думок з даної теми.

На використані літературні джерела  за текстом мають бути посилання. Список використаної літератури розміщується після тексту (бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами; посилання на літературу слід давати в квадратних дужках. Не використовувати гіперпосилання.

Особливості змісту

Есе виражає власну думку автора з певного приводу чи питання.Така письмова робота знаходиться між науковою статтею і власною думки.. Воно не вимагає такої чіткої подачу інформації як доповідь.. В основу покладено роздуми автора. Висловлюються погляди автора. Щоб написати есе немає необхідності розкривати питання повністю, достатньо всього лише викласти своє власне ставлення до розглянутої проблеми, підкріпивши його доречними цитатами. Над усе цінується самостійність і  оригінальність, парадоксальність думок та оцінок. На першому плані – особистість автора.

Особливості композиції

Композиція довільна, послідовність викладу спричинена логікою авторських роздумів. Обов’язковою є аргументованість і переконливість. У тексті проводяться паралелі, добираються аналогії, використовуються  асоціації.

Особливості стилю

Манерою викладу займає середнє місце між науковим і публіцистичним стилем. Емоційність, експресивність досягаються вживанням порівнянь, алегоричних образів, символів. Коректність у висловленні дискусійних думок.

Особливості мови

Розмовна інтонація (безпосередність, невимушеність вислову). Допускається розмовна лексика, що створює враження «живої бесіди».

Уживання неповних речень, питальних та окличних конструкцій, риторичних звертань, запитань, тверджень. Афористичність. 

Головна вимога - індивідуальність авторського стилю.

 

2- й етап. Мозговий штурм – записуємо все, що приходить в голову по темі. На цій стадії нам важливо розвинути хід думки та згенерувати достатню кількість ідей.

3- й етап. Відбір – обираємо з попередніх нотаток тільки такі ідеї, які безпосередньо стосуються нашої теми. Ідеї для «За і проти», наприклад, зручно записувати у два стовпчики, одночасно занотовуючи докази (чи аргументи) і слідкуючи, щоб ідей «за» було стільки ж, скільки і «проти».

4- й етап. План – створюємо план майбутнього есе: відбираємо з попереднього списку ідеї, які ми використовуватимемо у вступі, основній частині та підсумках. В основній частині плануємо 4 параграфи, в яких кожна ідея виражатиметься у першому-другому реченні, а решту речень ми присвятимо доказам чи аргументам.

5- й етап.  Чернетка – пишемо есе згідно з планом, не забуваючи про витончені граматичні конструкції, складну лексику, формальний стиль та доречні слова-зв’язки.

6- й етап.  Вичитка і остаточний варіант – ретельно вичитуємо написане есе на рахунок присутності помилок, виправляємо, перевіряємо, чи усі думки логічно зв’язані між собою і формують потрібну читацьку реакцію.

7-й етап. Презентація створеного есе групами (парами).

8-й етап. Колективне обговорення прослуханих есе, визначення типових утруднень у їхньому створенні та шляхів попередження допущених помилок (змістових, мовленнєвих).

 

ТЕМИ ЕСЕ

 1. Яке місце займає контролінг в системі управління підприємством?
 2. Проблеми застосування та перспективи розвитку інструментарію оперативного контролінгу.
 3. Переваги та недоліки побудови обліку витрат за методом повних витрат.
 4. Переваги та недоліки побудови обліку витрат за методом неповних витрат.
 5. Проблеми та перспективи запровадження сучасних систем обліку витрат.
 6. Проблеми та перспективи організації обліку,  контролю та аналізу діяльності центрів витрат та центрів відповідальності.
 7. Чи потрібен контролер на підприємстві?
 8. Як забезпечити взаємозв’язок управлінської звітності із фінансовою?
 9. Особливості формування облікової політики з метою ведення управлінського обліку.

 

 

Оцінка за есе становить від 0 до 10 балів. Вказані  бали студент може отримати за таких умов:

  10 балів - за виконання у встановлений термін, якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо  змісту та оформлення. 

  7 балів  - за виконання у встановлений термін, якщо у викладача були  певні зауваження щодо  змісту та оформлення.

5 бали -  за виконання після встановленого терміну, якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо  змісту та оформлення.

2 бал -  за виконання після встановленого терміну, якщо у викладача  були суттєві зауваження щодо  змісту та оформлення.

Термін подання індивідуального завдання (роздрукований варіант на кафедру – ауд. 25) – за тиждень до сесії.

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ