Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Юридична психологія

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет №6

 

Кафедра соціології та психології

 

 

 

Програма

 

нормативної навчальної дисципліни підготовки

бакалавра

 

 

 

 

з навчальної дисципліни

ЮРИДИЧНА психологія

 

 

Спеціальність 053 «Психологія»

 

 

 

                                 Спеціалізація      практична психологія

(Шифр за ОПП ПН. 05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

 

2015 рік

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківським національним університетам внутрішніх справ.

 

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________ Протокол №____

(дата, місяць, рік )

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету №6 _______________ Протокол №____

(дата, місяць, рік )

______________     _____________

         (підпис)                (П.І.Б.)                              

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

з гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________ Протокол № ____

(дата, місяць, рік )

______________     ________________

      (підпис)                    (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри  соціології та психології

_______________ Протокол №____

(дата, місяць, рік )

 __________     _________________

    (підпис)                     (П.І.Б.)                                 

 

 

 

 

Рецензенти:

Кузнецов М.А. - професор кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, доктор психологічних наук, професор;

 

Александров Ю.В. доцент кафедри психології та педагогіки факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент.

 

Розробник: Логачев М.Г. – м. Харків:

Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013 р.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       © Логачев М.Г, 2013 р.     

                                                                                             © ХНУВС

 

 

Вступ

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Юридична психологія» складена відповідно до освітньо-професійної  програми підготовки бакалавр напряму підготовки (спеціальності) психологія.                                                                                              

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення певних процесів,

пов’язаних з  юриспруденцією та правоохоронною діяльністю.

       Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, соціальна психологія, кримінальне та кримінально-процесуальне право.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. «Юридична психологія»

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

       1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Юридична психологія» є формування адекватного уявлення студентів про теоретичні та практичні психологічні аспекти юриспруденції та правоохоронної діяльності.

       1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Юридична психологія» є цілеспрямоване оволодіння студентами теоретичними знаннями про основні форми та методи психології права, правової поведінки, сутність психологічних явищ, що складають правову частину суспільного життя, а також  формування вмінь і навичок практичної роботи.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні напрямки юридичної психології;
 • методи експертного психологічного дослідження;
 • психологічні аспекти правоохоронної діяльності;
 • психологію особистості правопорушника;
 • психологічні аспекти слідчих дій.

вміти:

 • використовувати психологічні методи у юридичній (правоохоронній) діяльності;
 • аналізувати психологічний стан особистості;
 • надавати психологічну допомогу в екстремальних умовах;
 • встановлювати психологічний контакт з фігурантами кримінальної справи;
 • застосовувати методи психологічного впливу на особистість.

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Тема №1 Методологічні основи і методи юридичної психології.

Історія та сучасність юридичної психології. Предмет та об’єкт  юридичної психології. Основні методи юридичної психології. Системний підхід у юридичній психології. Основні напрямки розвитку юридичної психології

Тема № 2.  Правова психологія.

Основні елементи правової психології. Право та правосвідомість. Функції психології права. Основні функції правової психології. Право та правосвідомість громадян.

Тема № 3.  Правова культура особистості.

        Елементи правової культури. Психологічні аспекти правової культури.

Поняття і структура правосвідомості. Правова ідеологія як система правових принципів. Поняття, ознаки і види правової поведінки.

Тема № 4. Психологія правопорушення та особи правопорушника.       

     Психологія злочинної поведінки. Причини злочинної поведінки. Суб'єктивні причини злочинної поведінки. Психологія протиправної поведінки. Психологічні аспекти злочину. Психологія правопорушника.

Тема № 5. Психологічні аспекти  правоохоронної діяльності.

     Зміст психології правоохоронної діяльності. Психологія правоохоронної діяльності. Психологічні особливості діяльності ОВС. Психологічна безпека правоохоронної діяльності.

Тема № 6. Психологія слідчих дій.

     Психологія оперативно-розшукової діяльності. Психологічні аспекти діяльності оперативно-слідчої групи. Психологія огляду місця події. Психологія допиту. Психологія обшуку та вилучення. Психологія впізнання.

Тема № 7. Судово-психологічна та судово-психіатрична експертизи.

     Місце судово-психологічної експертизи в юриспруденції. Предмет та суб’єкт судової експертизи. Види судової експертизи. Функції та завдання психологічної експертизи. Психологічні аспекти судово-психологічної експертизи.

Тема № 8. Психологія судової діяльності.

     Психологія судового слідства. Психологічні аспекти участі у судовому засіданні прокурора. Психологічні аспекти діяльності захисту. Психологія судочинства в Україні. Психологічні аспекти судового процесу.

Тема №9. Пенітенціарна психологія.

     Психологія осіб, засуджених до позбавлення волі. Психологія поведінки засуджених. Психологічні аспекти діяльності УВП. Психологія діяльності персоналу УВП.

3. Рекомендована література

 

Основна література:

 

 1. Андросюк В. Г., Казміренко Л. І., Кондратьев Я. Ю. та ін.; Юридична  психологія. К: Видавничий Дім «ІнЮре», 1999.
 2. Аникеев М. И. Основы общей и юридической психологии. 1996, М., Юрист.
 3. Бедь В.В. Юридична психологія. Київ.: МАУП, 2004.
 4. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология. – Харьков: Из-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002.
 5. Васильев В. Л. Юридическая психология. — СПб., Из-во: Питер, 2005.
 6. Коновалова В. Е. Психология в расследовании преступлений. Харьков, «Вища школа», 1978. 
 7. Костицкий М. В. Судебно-психологическая экспертиза. Львов, 1987
 8. Костицький М.В. Використання спеціальних психологічних знань у  кримінальному процесі. К.: УМК ВО, 1990.
 9. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М.,1982.
 10. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. Москва, 1998.

 

                             Допоміжна література:

 

 1. Дулов А. В. Введение в судебную психологию. М., 1970.
 2. Дмитриева А.С., Клименко Т.В., Судебная психиатрия. Москва, 1998.
 3. Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. - М., 1976.
 4. Дулов М. И. Судебная психология. - Минск, 1975.
 5. Коновалова В. Е. Правовая психология. - Харьков, 1997.
 6. Коченов М. М. Судебно-психологическая экспертиза. - М., 1977.
 7. Пантелеев В. А. Психология судебного разбирательства по уголовным делам. -    М., 1980.

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  залік                                                                                                                                                                                            

Засоби діагностики успішності навчання

 1. Зв’язок юридичної психології з іншими науками.
 2. Теоретичні основи юридичної психології.
 3. Об’єкт і предмет юридичної психології.
 4. Принципи юридичної психології.
 5. Категорії та поняття юридичної психології.
 6. Система юридичної психології.
 7. Методологія і методи юридичної психології.
 8. Класифікація методів в юридичній психології.
 9. Психологічні тенденції та напрямки у теорії держави та права.
 10. Психологія протиправної поведінки.
 11. Психологія групової поведінки і діяльності.
 12. Психологічна сторона розмежування вчинку, проступку і злочину.
 13. Взаємодія об’єктивних суб’єктивних факторів протиправної поведінки.
 14. Мотивація правопорушення.
 15. Психологія  поведінки правопорушника.
 16. Психологічні особливості злочинців.
 17. Психологія попереднього розслідування.
 18. Психологічні особливості проведення дізнання та слідства.
 19. Психологічні сторони розкриття злочину.
 20. Психологія судового слідства.
 21. Психологія дослідження доказів в суді.
 22. Психологічні аспекти судових дебатів.
 23. Психологія учасників судового слідства.
 24. Психологія участі прокурора в судовому засіданні.
 25. Психологічні аспекти діяльності захисту.
 26. Психологія персоналу УВП.
 27. Психологія засуджених.
 28. Психологічні аспекти діяльності УВП.